رایگان سوالات روانشناسی رشد آزمون استخدامی (تست با جواب) ۱۴۰۳

۲۵,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: rooshdra دسته:

توضیحات

مجموعه ای از مهمترین سوالات روانشناسی رشد آزمون استخدامی با پاسخنامه (سوالات آزمونهای استخدامی دوره های گذشته) + جزوه کامل

چند نمونه از سوالات استخدامی روانشناسی رشد با جواب:

کدام یک از فنون کنترل تربیتی از جانب والدین، بیشترین فراوانی نسبی را دارا میباشد؟
۱-توصیه و راهنمایی
۲-نمایش قدرت
۳-ترک موقتی محبت
۴-فرمان دادن ☑️

 

کدام مورد برای پسران از نظر محبوبیت و حیثیت گروهی کمترین اولویت را داراست؟
۱-تیپ بدنی و وضع ظاهر
۲-شرکت در فعالیتهای اجتماعی ☑️
۳-محبوبیت در میان جنس مخالف
۴-ارتباطگیری اجتماعی قوی

 

فرد در گذار از نوجوانی به جوانی در کدام مرحلهی رشد اخلاقی و دینی است؟
۱-ایمان فردی شده و استدلالی ☑️
۲-ایمان افسانهای جزمی
۳-ایمان ترکیبی-الگویی
۴-ایمان شهودی-تقویتی

 

در کدام یک از سطوح اخلاقی کلبرگ، فرد تابع هنجارهای درونی شدهای است که اساسا از جانب دیگران و از محیط اجتماعی به او تحمیل میشود؟
۱-استدلال پیش قراردادی
۲-استدلال قراردادی ☑️
۳-استدلال فوق قراردادی
۴-استدلال و قضاوت اخلاقی

 

از دیدگاه رویکرد روان سنجی، ویژگی متمایز کننده هوش کدام است؟
۱-توانایی کلی فرد در عمل هدفمند
۲-روبرو شدن اثربخش با محیط
۳-توانایی تفکر منطقی و عقلانی ☑️
۴-پایداری هوش

 

زمانی رخ میدهد که والدین با توجه به ویژگیهایی که از نظر ژنتیکی دارا میباشند، محیط متناسب با آن ویژگی را برای فرزند خویش فراهم میآورند؟
۱-تعامل محیطی منفعل ☑️
۲-تعامل محیطی فراخوانی
۳-تعامل محیطی فعال
۴-تعامل وراثتی

 

مطابق با کدام یک از نظریههای زیستی، رشد انسان همانند رشد گیاه که طبق برنامهای از قبل تعیین شدهاست، اتفاق میافتد؟
۱-نظریه دیوید آزوبل
۲-نظریه استانلی هال
۳-نظریه آرنولد گزل ☑️
۴-نظریه ژان ژاک روسو

 

مربوط به این است که احساس نوجوان درباره قضاوتی که دیگران درباره او میکنند؟
۱-خودانگاره پایه
۲-خودانگاره موقت
۳-خودانگاره آرمانی
۴-خودانگاره اجتماعی ☑️

 

این باور تا حدودی رفتار بیملاحظه بسیاری از نوجوانان به ویژه پسران را که منجر به بروز بسیار زیاد جراحت یا مرگ از طریق تصادف میشود را توجیه میکند؟
۱-افسانه شخصی
۲-تماشاچی خیالی
۳-بینظیر بودن ☑️
۴-کمال گرایی

 

تا زمانی که کودک به این دوره دست نیافتهباشد نمیتوان به گونهای منطقی در مورد وقایع و اشیاء فرضی فکر کرد؟
۱-صوری ☑️
۲-عینی
۳-پیش عملیاتی
۴-حسی حرکتی

 

در کدام تعامل کودکان و نوجوانان در جست و جوی محیطهایی هستند که با انگیزه و استعدادهای آنان کاملا تناسب داشته باشد؟
۱-محیطی فعال ☑️
۲-محیطی منفعل
۳-محیطی فراخوانی
۴-محیطی مشارکتی

 

در آزمایش معروف حبه قند که در لیوان آب قرار داده شدهبود کودکان در کدام مرحله با حل شدن قند در آب به نیست و نابود شدن قند معتقد بودند؟
۱-حسی حرکتی
۲-عملیاتی ☑️
۳-پیشعملیاتی
۴-انتزاعی

 

افراط در انکار نیازها به ویژه نیازهای جنسی و حتی خواب و خوراک به دلایل مختلف، مربوط به کدام مکانیزم میباشد؟
۱-سرکوبی
۲-ریاضت طلبی ☑️
۳-عقلانی کردن
۴-انکار

 

در این استدلال فرد تابع هنجارهای درونی شده ای است که اساسا از جانب دیگران به او تحمیل شده است؟
۱-قراردادی ☑️
۲-پس قراردادی
۳-پیش قراردادی
۴-تنبیه و اطاعت

 

ظرفیت یا توانایی کلی فرد در عمل هدفمند، تفکر منطقی و روبرو شدن اثربخش با محیط، تعریف کدام گزینه است؟
۱-شناخت
۲-یادگیری
۳-هوش ☑️
۴-تفکر

 

کدام تعامل، زمانی رخ میدهد که والدین با توجه به ویژگیهایی که از نظر ژنتیکی دارا میباشند، محیطی متناسب با آن ویژگی را برای فرزند خویش فراهم میآورند؟
۱-محیطی منفعل ☑️
۲-محیطی فعال
۳-محیطی فراخوانی
۴-محیطی منفعل و فعال

 

درخواست از نوجوان برای نگه داشتن یک جهتگیری مثبت در رابطه با والدین به چه مفهومی اشاره دارد؟
۱-استدلال استقرایی معطوف به خود
۲-توصیه و راهنمایی
۳-نمایش قدرت
۴-حفظ ارتباط ☑️

 

افرادی که بحرانی را تجربه نکردهاند ولی به شغل و ایدئولوژی معینی معتقدند که حاصل جستجوگری خودشان نیست در چه سطح هویتی هستند؟
۱-تعلیق هویت
۲-پراکندگی هویت
۳-توقف هویت ☑️
۴-دستیابی به هویت

 

هرگاه ویژگی ژنتیک خود کودک یا نوجوان بطور طبیعی باعث شود محیط پیرامونش پاسخی متناسب با آن ویژگیها به نوجوان بدهد، اشاره به کدام سطح تعامل محیطی دارد؟
۱-فراخوانی ☑️
۲-منفعل
۳-فعال
۴-نیمه فعال

 

تمایل به برنامهریزیهای ذهنی و نزدیکی بیشتر به همسالان از صفات بارز کدام مرحله نوجوانی است؟
۱-نوجوانی اولیه
۲-اواسط نوجوانی ☑️
۳-اواخر نوجوانی
۴-کل دوره نوجوانی

 

در کدام نوع بازی علیرغم این که کودک، حضور دیگری را حس میکند و علاقهمند است که او نیز در موقعیت بازی حاضر باشد، اما هر کودکی برای خودش بازی میکند؟
۱-موازی ☑️
۲-باقاعده
۳-تمرینی
۴-نمادین

 

آزمایش پیاژه در مورد ریختن آب از دو لوله کاملا یکسان، به دو ظرف، یکی باریک و دیگری پهن و کوتاه مربوط به کدام مرحله نگهداری ذهنی کودکان است؟
۱-عدد
۲-طول
۳-حجم ☑️
۴-عرض

 

زمانی که بناست آزمونی میزان اضطراب کودک را بسنجد باید دید که آیا آزمون قادر به سنجش چنین صفتی است یا نه. توضیح مربوط به کدام گزینه است؟
۱-روایی ☑️
۲-پایایی
۳-استاندارد
۴-عملی بودن

 

ترسیم هر شیء از منظری که دیده میشود و کوچکتر کشیده شدن اشیاء دور، از ویژگیهای کدام مرحله واقعگرایی در نقاشی کودکان است؟
۱-تصادفی
۲-ناقص
۳-فکری
۴-دیداری ☑️

 

اولین مرحله در تحول بازیهای وانمودسازی کودکان چیست؟
۱-گسستن از زمینه ☑️
۲-جایگزین شدن اشیاء به جای یکدیگر
۳-اجتماعی شدن نمادها
۴-جایگزین شدن دیگری به جای خود

 

اولین محدودیت کاربرد این روش این است که امکان کنترل تمامی متغیرهای محیطی تحت مطالعه در آن وجود ندارد؟
۱-همبستگی ☑️
۲-آزمایشی
۳-آزمایش میدانی
۴-طولی

 

به نظر پیاژه کودک چه زمانی قادر به درک چیزی نایل میآید؟
۱-زمانی که در حالت تعادل قرار داشته باشد ☑️
۲-زمانی که زبان باز کند
۳-زمانی که قادر به حرکت باشد
۴-زمانی که به نگهداری ذهنی برسد

 

در شرطیسازی کلاسیک پاولوف، ترشح بزاق در برابر صدای زنگ چه نامیده میشود؟
۱-پاسخ شرطی ☑️
۲-پاسخ غیر شرطی
۳-محرک شرطی
۴-محرک غیر شرطی

 

مطالعات مربوط به دوقلوها، مطالعات شجرهنامه خانوادگی، مطالعات مربوط به فرزند خواندهها روشهای مناسب برای مطالعه کدام مورد زیر میباشد؟
۱-تاثیر ژن
۲-تاثیر وراثت و محیط ☑️
۳-انتقال ویژگیها
۴-صفات ارثی

 

کدام یک از موارد زیر از اهمیت روانشناسی رشد نمیباشد؟
۱-اهمیت شیوه فرزندپروری
۲-تاکید بر سالهای اول رشد
۳-عدم مقایسه کودک انسان با سایر جانداران ☑️
۴-اهمیت شیوه فرزندپروری با تاکید بر سالهای اول رشد

 

هنگامی که کودکان برای نخستین بار به درک نگهداری ذهنی جرم یا ماده می رسند هنوز نمی توانند از اصل یادشده برای درک مفهوم وزن استفاده کنند» کدام مفهوم بیانگر این ناتوانی است؟
۱-ناقرینگی کنشی
۲-ناهماهنگی شناختی ☑️
۳-ناهم ترازی افقی
۴-ناهمسان سازی

 

لبخند اجتماعی در کدام مرحله دلبستگی بالبی ظاهر می شود؟
۱-نزدیکی جویی فعال
۲-رفتار مشارکتی
۳-تمرکز بر آشنایان
۴-پاسخ دهی نامتمایز ☑️

 

حل موفقیت آمیز کدام یک از بحران های روانی – اجتماعی به شکل گیری احساس مراقبت می انجامد؟
۱-صمیمیت در برابر انزوا ☑️
۲-زایندگی در برابر رکود
۳-ناامیدی در برابر انسجام
۴-هویت در برابر ابهام نقش

 

نظریه های غیر مرحله ای رشد که عمدتا رشد را فرایندی پیوسته و تدریجی در نظر می گیرند متأثر از فلسفه کدام فیلسوف است؟
۱-توماس هابز ☑️
۲-رنه دکارت
۳-جان لاک
۴-ژان ژاک روسو

 

انجام اعمال متنوع برای دستیابی به نتایج متفاوت، مربوط به کدام یک از مراحل تحول شناختی پیاژه است؟
۱-درونی شدن طرح واره ها
۲-واکنش های چرخشی ثالث
۳-واکنش های چرخشی ثانویه ☑️
۴-هماهنگی طرحواره های ثانویه

 

– ۷۷نوعی از خودمیان بینی که ناشی از «ظهور بعد ممکن» در ذهن است، در کدام دوره تحول مشاهده میشود؟
۱-پیش عملیاتی
۲-حسی – حرکتی
۳-عملیات صوری ☑️
۴-عملیات عینی

 

ویگوتسکی با طرح کدام مفهوم، شاخص بهتری را برای شناخت ظرفیت های بالقوه واقعی کودک فراهم کرده است؟
۱-نقش پذیری
۲-خودگردانی ☑️
۳-حوزه تقریبی رشد
۴-گفتار اجتماعی

 

رنه اشپیتز برای تبیین اثر محرومیت والدین بر روی کودک در سالهای نخست زندگی از کدام مفهوم استفاده کرده است؟
۱-افسردگی اتکایی
۲-اضطراب جدایی ☑️
۳-اضطراب بنیادی
۴-افسردگی واکنشی

 

به اعتقاد کلبرگ، این که افراد نمی توانند مراحل رشد اخلاقی را به صورت یک در میان یا مختلط سپری کنند، به کدام مورد اشاره دارد؟
۱-تسلسل عمومی
۲-وحدت سلسله مراتبی
۳-کلیت ساختار یافته
۴-تسلسل غیرقابل تغییر ☑️

 

کدام مورد، جزئی از ویژگی های بارز کودکان در مرحله اخلاق خودمختار یا خود پیرو، به شمار می آید؟
۱-انعطاف پذیری ☑️
۲-خودمیان بینی
۳-مطلق نگری
۴-سلطه جویی

 

مفهوم مشارکت توأم با رهنمود، برگرفته از کدام مفهوم ویگوتسکی است؟
۱-فراشناخت
۲-خود نظم دهی
۳-خودگردانی کلامی
۴-منطقه تقریبی رشد ☑️

 

از نظر بندورا، اینکه در جهان جدید مردم برای ایجاد تغییر و تحول با یکدیگر کار می کنند، بیانگر کدام مفهوم است؟
۱-خودانگیختگی جمعی
۲-الگوبرداری اجتماعی
۳-خودتنظیمی اجتماعی
۴-خودکارآمدی جمعی ☑️

 

طبق نظر ماهلر، در کدام مرحله، کودک تصویری درونی از مادر ایجاد می کند و می تواند جدا از او به عمل بپردازد؟
۱-تفرد – جدایی
۲-همزیستی بهنجار
۳-آغاز ثبات شی ☑️
۴-درخودماندگی بهنجار

 

یکی از وجوه اشتراک بین نظریه اریک اریکسون و دانیل لوینسون، تأکید بر کدام مورد است؟
۱-شکل گیری پیوند نخستین
۲-وجود گرایشهای متضاد در مراحل رشد ☑️
۳-تأثیر مؤلفه های ژنتیکی در فرایند رشد
۴-در نظر گرفتن کل چرخه تحول

 

از نظر روسو در کدام مرحله رشد، افراد به روابط اجتماعی علاقه اندکی دارند و از کار کردن با اشیای فیزیکی لذت می برند؟
۱-نوباوگی
۲-کودکی
۳-اواخر کودکی ☑️
۴-نوجوانی

 

در مقایسه نظریه اریکسون و فروید، مرحله سازندگی در برابر احساس گناه، در برابر کدام مرحله فروید قرار می گیرد؟
۱-دهانی
۲-مقعدی
۳-التی ☑️
۴-نهفتگی

 

در کدام رویکرد به «غان و غون کردن شانسی» یا طبیعی اطفال در یادگیری زبان، توجه خاص شده است؟
۱-یادگیری مشاهده ای
۲-شناخت اجتماعی ☑️
۳-شرطی سازی کنشگر
۴-اکتساب فطری

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات روانشناسی رشد آزمون استخدامی (تست با جواب) ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *