رایگان سوالات نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم دبستان

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

فهرست مطالب:

دانلود بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی با جواب (تستی و تشریحی) + سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی آزمون آموزش و پرورش

(ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سوالات)

چند مورد از نمونه سوالات نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم دبستان:

۱- هدف اصلی از روخوانی قرآن در کدام دوره صحیح خواندن عبارات قرانی است؟

الف. متوسطه

ب. دوره ابتدایی

ج. پیش دبستانی

د. دانشگاه

جواب گزینه ب: هدف اصلی از روخوانی قرآن در دوره‌ی ابتدایی صحیح خواندن عبارات قرآنی است

 

۲- کدام یک از اهداف کلی آموزش قران در پایه ابتدایی نمی باشد؟

الف. حفظ کردن برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی

ب. توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین

ج. فراگیری معنای برخی از کلمات ساده و عبارات کوتاه قرآن

د. رعایت صوت لحن و رعایت قواعد تجویدی در روخوانی

جواب گزینه د

 

نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی

 

۳- توانایی خواندن و فهم اولیه آیات مقدمه و پیش نیاز ……………..است.

الف. تدبر در قرآن کریم

ب. درک مطالب

ج. خواندن

د. نوشتن

جواب گزینه الف

 

۴- ایجاد زمینه مناسب به منظور رشد و شکوفایی فطرت الهی در جهت درک مراتبی از عبودت الهی، در راستای حیات طیبه مبتنی بر رضایت حجت خدا تعریف کدام مفهوم است؟

الف. تربیت

ب. جامعه

ج. حکومت

د. معرفت

جواب گزینه الف: تربیت ایجاد زمینه مناسب به منظور رشد و شکوفایی فطرت الهی در جهت درک مراتبی ایز عبودت الهی در راستای حیات طیبه مبتنی بر رضایت حجت خدا است

 

۵- ………………کتاب هدایت و تربیت است.

الف. زبان عربی

ب. ادبیات فارسی

ج. انجیل

د. قرآن کریم

جواب گزینه الف: قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت است نوری است که راه سعادت را به انسان می نمایاند و دلیل روشنی از سوی پروردگار است که به انسان جهت انتخاب مسیر معرفت و بینش می دهد

 

خلاصه راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی

 

۶- هر گاه فتنه ها و آشوب ها چون پاره های شب تار شمار را فرا گرفت به قرآن روی آورید سخن از کیست؟

الف. پیامبر اکرم(ص)

ب. امام رضا(ع)

ج. امام علی (ع)

د. امام سجاد (ع)

جواب گزینه الف: پیامبر اکرم (ص) می فرماید هر گاه فتنه ها و آشوب ها چون پاره های شب تار شما را فرا گرفت به قرآن روی آورید

 

۷- خداوند و فرشتگان برز معلمی که خوبی ها را به مردم می آموزد درود می فرستند سخن کیست؟

الف. امام رضا (ع)

ب. امام علی (ع)

ج. امام سجاد (ع)

د. پیامبر اکرم (ص)

جواب گزینه د: پیامبر اکرم (ص) می فرماید خداوند و فرشتگان بر معلمی که خوبی ها را به مردم می آموزددرود می فرستند

 

۸- برنامه بعثت و رسالت پیامبر اکرم (ص) در کدام سوره معرفی شده است؟

الف. جمعه

ب. نسا

ج. ناس

د. فلق

جواب گزینه الف: در آیه‌ی دوم سوره جمعه برنامه بعثت و رسالت پیامبر اکرم (ص) تلاوت آیات الهی تزکیه‌ی مردم تعلیم کتاب خدا و حکمت معرفی شده است

 

خلاصه راهنمای معلم قران اول تا ششم

 

۹- دستیابی به توانایی خواندن درک معنا تدبر در آیات و آشنایی با معارف قرآن به منظور انس و بهره گیری دائمی از قرآن کریم و تقویت ایمان و عمل صالح چهار محور اساسی آموزش …………….است.

الف. قرآن

ب. دینی

ج. ادبیات

د. زبان عربی

جواب گزینه الف: چهار محور اساسی آموزش دستیابی به توانایی خواندن درک معنا تدبر در آیات وآشنایی با معارف قرآن به منظور انس و بهره گیری دائمی از قرآن کریم ایمان و عمل صالح است

 

۱۰- کدام یک از موارد زیر جزء اجزای سواد قرآنی نیست؟

 

الف. دستیابی به توانایی خواندن

ب. درک معنا

ج. تقویت ایمان و عمل صالح

د. انس

جواب گزینه ج: دستیابی به توانایی خواندن درک معنا تدبر در آیات و آشنایی با معارف قرآن به منظور انس اجزای سواد قرآنی است

 

۱۱- تقویت ایمان و عمل صالح ثمره آموزش ………………..است.

الف. قرآن

ب. عربی

ج. تورات

د. انجیل

جواب گزینه الف: تقویت ایمان و عمل صالح ثمره ی آموزش قرآن است

 

۱۲- سواد قرآنی یک نیاز ……………..است.

الف. کلی

ب. همگانی

ج. جزئی

د. اخلاقی

جواب گزینه ب: سواد قرآنی یک نیاز همگانی است

 

۱۳- همه‌ی افراد جامعه با هر وضع اقلیمی شغلی اقتصادی اجتماعی و …….برای آنکه هویت انسان الهی خویش را بشناسد اشاره به کدام ویژگی سواد قرآنی دارد؟

الف. حد پایه سواد قرآنی

ب. نیاز همگانی

ج. ویژگی رشد

د. انس با قرآن

جواب گزینه ب: همه‌ی افراد جامعه با هر وضع اقلیمی –  شغلی –  اقتصادی –  اجتماعی و برای آنکه هویت انسانی الهی خویش را بشناسند از آن مراقبت کنند و زمینه‌ی شکوفایی تدریجی آن را فراهم اورند به سواد قرآنی نیازمندند اشاره به ویژگی نیاز همگانی سواد قرآنی دارد

 

خلاصه نهج القران راهنمای معلم قران اول تا ششم

 

۱۴- کدام یک از اجزای سواد قرآنی در قاعده هرم قرار دارد؟

الف. تدبر در آیات

ب. توانایی خواندن قرآن کریم

ج. درک معنای عبارات

د. انس با قرآن کریم

جواب گزینه د: انس با قرآن کریم قاعده هرم است

 

۱۵- اولین و مهمترین رکن سواد قرآنی …………است.

الف. نوشتن

ب. خواندن

ج. شنیدن

د. درک کردن

جواب گزینه ب:  اولین و مهمترین رکن سواد قرآنی کسب مهارت خواندن است

 

۱۶- روخوانی چه نوع مهارتی است؟

الف. دیداری

ب. شنیداری

ج. درکی

د. نوشتاری

جواب گزینه الف: تفاوتی که روخوانی با روانخوانی دارد در نوع مهارت است روخوانی مهارتی دیداری و روانخوانی مهارتی شنیداری است

 

۱۷- از نظر روانشناسان چنددر صد اطلاعاتی که از محیط کسب می کنیم از طریق چشم است؟

الف. ۷۰

ب. ۸۰

ج. ۶۰

د. ۵۰

جواب گزینه ب: در واقع بیشتر اطلاعاتی که از محیط کسب می کنیم از طریق چشم است «طبق نظر روانشناسان حدود ۸۰ درصد»

 

۱۸- تنبل ترین عضو بدن چه نام دارد؟

الف. گوش

ب. چشم

ج. دست

د. قلب

جواب گزینه ب: تنبل ترین عضو بدن چشم می باشد و چشم و گوش در امر آموزش قرآن دو عضو کاملاً متضادند

 

۱۹- صوت و لحن و رعایت قواعد تجویدی در کدام شیوه روانخوانی قرار دارد؟

الف. شنیداری

ب. خوانداری

ج. درک مطلب

د. انس با قرآن

جواب گزینه الف: در روانخوانی به شیوه‌ی شنیداری باصورت لحن و رعابت قواعد تجویدی سر کار داریم

 

تست راهنمای معلم قران اول تا ششم

 

۲۰- آشنایی با حروف ناخوانا و علامت تشدید از قواعد روانخوانی در کدام پایه است؟

الف. پایه دوم ابتدایی

ب. پایه اول ابتدایی

ج. پایه سوم ابتدایی

د. پایه ششم ابتدایی

جواب گزینه ب: در پایه اول ابتدایی دانش آموزان با حروف ناخوانا و علامت تشدید آشنا می شوند

 

۲۱- التقای ساکنین وقف در کدام پایه تحصیلی مد نظر است؟

الف. پایه دوم ابتدایی

ب. پایه اول ابتدایی

ج. پایه پنجم ابتدایی

د. پایه ششم ابتدایی

جواب گزینه ج: در پایه پنجم ابتدایی داشن آموزان با التقای ساکنین وقف آشنا می شوند

 

۲۲- تثبیت مهارت آموزش خواندن همراه با رعایت کلیه قواعد روخوانی در ……….است.

الف. پایه دوم ابتدایی

ب. پایه اول ابتدایی

ج. پایه پنجم ابتدایی

د. پایه ششم ابتدایی

جواب گزینه د: تثبیت مهارت آموزش خواندن همراه با رعایت کلیه قواعد روخوانی در پایه ششم ابتدایی است

 

۲۳- در روخوانی سیر حرکت از ………………به ……………….. است.

الف. کل به جز

ب. جز به کل

ج. ساده پیچیده

د. پیچیده به ساده

جواب گزینه ب: در روخوانی داشن آموزان از جز به کل می روند یعنی از بخش خوانی به سمت شمرده خوانی و از حرف و حرکت خوانی به سمت کلمه خوانی پیش می روند.

 

جزوه راهنمای معلم قرآن اول تا ششم

 

۲۴- سیر حرکت در روانخوانی چگونه است؟

الف. کل به جزء

ب. جزء به کل

ج. کلی خوانی

د. پیچیده به ساده

جواب گزینه ج: در روانخوانی دانش آموزان نز از جزء به کل می روند و نه از کل به جزء بلکه آنها کلی خوانی می کنند

 

۲۵- در روانخوانی ……………….. و روخوانی…………….را از دانش آموزان می خواهیم.

الف. درست خوانی- صحیح خوانی

ب. زیبا خوانی – قصیح خوانی

ج. درست خوانی – زیبا خوانی

د. درست خوانی یا صحصح خوانی – زیبا خوانی یا فصیح خوانی

جواب گزینه د: تفاوت دیگر روخوانی این است که در روخوانی از دان آموزان درست خوانی یا صحیح خوانی می خواهیم ولی در روانخوانی زیبا خوانی یا فصیح را انتظار داریم

 

۲۶- اشاره از حرف به سوی صداهای کشیده اشاره از حرکت کوتاه به سوی حرف ساکن اشاره به تشدید جز اشاره های ……………….. است.

الف. ثابت

ب. متحرک

ج. ساده

د. مطلق

جواب گزینه ب:  اشاره از حرف به سوی صداهای کشیده اشاره از حرکت کوتاه به سوی حرف ساکن اشاره به تشدید جز اشاره های متحرک است

 

۲۷- مهارت……………… مهمترین سنگ بنای صحیح قرآن است.

الف. نوشتن

ب. درک مطلب

ج. خواندن

د. شنیدن

جواب گزینه ۳: مهارت خواندن مهمترین سنگ بنای صحیح قرآن است

 

۲۸- به منظور افزایش توانایی دانش آموزان در قرائت قرآن و فراهم کردن فرصت بیشترین تمرین در کلاس می توانیم از روش تمرین ……………بهره بگیریم.

الف. مشارکتی

ب. فردی

ج. گروهی

د. تعاملی

جواب گزینه ج: به منظور افزایش توانایی دانش آموزان در قرائت قرآن و فراهم کردن فرصت بیشتر تمرین در کلاس می توانیم از روش تمرین گروهی بهره بگیریم

 

دانلود رایگان سوالات راهنمای معلم قران اول تا ششم

 

۲۹- این سخن از کیست؟

«در قرآن کریم که با تدبر همراه نباشد خیر و برکتی نیست»

الف. امام رضا (ع)

ب. امام علی (ع)

ج. امام سجاد (ع)

د. پیامبر اکرم (ص)

جواب گزینه ب: امام علی (ع) در قرآن خواندنی که با تدبر همراه نباشد خیر و برکتی نیست

 

۳۰- آموزش قرآن ماهیتی ……………..دارد.

الف. ترکیبی

ب. معنوی

ج. اجتماعی

د. تربیتی

جواب گزینه د: آموزش قرآن ماهیتی تربیتی دارد

 

۳۱- دواشکال اساسی در روش های تدریس روخوانی قرآن کریم آموزگاران استواری آموزش بر خواندن معلم و ……………….است.

الف. قاعده محوری

ب. آموزش مستقیم

ج. آموزش غیر مستقیم

د. آموزش انفرادی

جواب گزینه الف: دو اشکال اساسی در روش های تدریس روخوانی قرآن کریم آموزگاران استواری آموزش بر خواندن معلم و قاعده محوری است

 

۳۲- پوشه کار و مشاهدات در طول فرایند یاددهی یادگیری جز کدام نوع ارزشیابی درس قرآن است؟

الف. ارزشیابی تکوینی

ب. ارزشیابی تراکمی

ج. ارزشیابی توصیفی

د. ارزشیابی تشخیصی

جواب گزینه ج: ارزشیابی توصیفی درس قرآن شامل پوشه کار و مشاهدات در طول فرایند یاددهی یادگیر است

 

۳۳- آموزش قرآن در پایه ……………..طبق مصوبه جلسات ۶۷۷ شوای عالی آموزش و پرورش این کتاب توسط آموزگار پایه و طی دو جلسه طبق مصوبه در هفته تدرسی می شود.

الف. سوم

ب. اول

ج. چهارم

د. پنجم

جواب گزینه ب

 

سوالات نهج القران ازمون استخدامی

 

۳۴- به کارگیری آموزهای قرآنی در زندگی عملی جزء اهداف کدام بخش از قرآن است؟

الف. خواندن

ب. درک مطلب

ج. پیام قرآنی

د. اشارات

جواب گزینه ج

 

۳۵- به منظور ارتقای توانایی و کسب توفیق بیشتر در دستیابی به اهداف آموزشی استفاده …………ضروری است.

الف. کتاب درسی

ب. کتاب آموزشی

ج. راهنمای معلم

د. لوح آموزشی

جواب گزینه ج

 

۳۶- پیامبر اکرم (ص) می فرماید خداوند و فرشتگان بر ………….که خوبی های را به مردم می آموزد درود می فرستند.

الف. دانش آموز

ب. پدر

ج. مادر

د. معلم

جواب گزینه د

 

۳۷- در آیه‌ی …………….سوره جمعه برنامه بعثت و رسالت پیامبر اکرم (ص) تلاوت آیات الهی تزکیه‌‌ی مردم تعلیم کتاب خدا و حکمت الهی معرفی شده است.

الف. سوم

ب. اول

ج. پنجم

د. دوم

جواب گزینه د

 

جزوه نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی

 

۳۸- اولین تفاوتی که روخوانی با روانخوانی دارد در چیست؟

الف. دانش

ب. مهارت

ج. تجربه

د. بیان

جواب گزینه ب

 

۳۹- رعایت قواعد تجویدی در خواند قرآن از وظایف آموزشی معلمان دوره‌ی نیست.

الف. متوسط اول

ب. ابتدایی

ج. پیش دبستانی

د. متوسطه دوم

جواب گزینه ب

 

۴۰- امام علی (ع) در قرآن خواندنی که با ………….همراه نباشد خیر و برکتی نیست.

الف. تدبر

ب. درک

ج. خواندن

د. پیام

جواب گزینه الف

 

۴۱- ورانخوانی جنبه ……………….و روخوانی جنبه ………..دارد.

الف. کمی – کیفی

ب. کمی – کمی

ج. کیفی – کمی

د. کیفی – کیفی

جواب گزینه الف

 

۴۲- کدام نماد مستلزم صبر و بردباری است و پایه ای برای یادگیری نمادهای بعدی است؟

الف. تنوین

ب. همزه

ج. تشدید

د. سکون

جواب گزینه ج: یادگیری نماد تشدید مستلزم صبر و بردباری و با تأمل و مکث به جا این موضوع را تدریس کنیم چرا که آنچه انجام می دهیم پایه ای است برای یادگیری نمادهای بعدی

 

۴۳- انس دائمی از اهداف کدام دوره تحصیلی است؟

الف. متوسطه

ب. دوره ابتدایی

ج. پیش دبستانی

د. دانشگاه

جواب گزینه ب: از اهداف مهم آموزش قرآن در دوره ابتدایی انس دائمی یعنی ارتباط پایدار معنادار عاطفی با قرآن کریم است

 

سوالات نهج القران راهنمای معلم قران اول تا ششم

 

۴۴- در انس با قرآن کدام گروه سهم مهمی دارند؟

الف. معلم

ب. خانواده

ج. همسالان

د. معلم و خانواده

جواب گزینه د: انس با قرآن با تأکید و پیگری زیاد و ایجاد فرهنگ خواندن روزانه‌ی قرآن کریم است که در این زمینه نقش الگویی معلم و خانواده سهم بسزایی دارد

 

۴۵- جفظ سوره های حمد و توحید ناس و عصر از اهدف مطالعه قرآن در کدام پایه ابتدایی است؟

الف. دوم

ب. اول

ج. سوم

د. ششم

جواب گزینه الف: در پایه دوم دانش آموز سوره های حمد توحید ناس عصر را حفظ می خواند

 

۴۶- آیه اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون کدام سوره است؟

الف. جمعه

ب. ناس

ج. بقره

د. حشر

جواب گزینه ج: آیه ۴۴ سوره بقره اتامرون الناس بالبر تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب تعقلون آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید با اینکه شما کتاب خدا را می خوانید آیا هیچ نمی اندیشید

 

۴۷- در آموزش الف کوچک اگر الف کوچک روی حرف باشد اشاره …………….است و اگر الف کوچک از حرف جدا افتاده باشد اشاره ………………است.

الف. ثابت – ثابت

ب. متحرک – ثابت

ج. متحرک – متحرک

د. ثابت – متحرک

جواب گزینه د: در آموزش الف کوچک اگر الف کوچک روی حرف باشد اشاره ثابت و اگر الف کوچک از حرف جدا افتاده باشد اشاره متحرک است

 

۴۸- این حدیث از کیست؟ (با غیر خویش مردم رادعوت کنید تا ببینید که شما خود اهل پرهیز کاری و تلاش و نماز و کار خیر هستید دعوت واقعی این است.)

الف. امام علی (ع)

ب. امام سجاد (ع)

ج. امام صادق (ع)

د. پیامبر (ص)

جواب گزینه ج: امام صادق می فرماید: با غیر زبان خویش مردم را دعوت کنید تا ببینند که شما خود اهل پرهیزکاری و تلاش و نماز و کار خیز هستید دعوت واقعی این است

 

۴۹- عیسی این مریم ………………..مردم را کسی می داند که نزد مردم به علم شناخته شده باشد بدون آنکه عملی داشته باشد.

الف. خوشبخت ترین

ب. بدبخت ترین

ج. شیفته ترین

د. با تقواترین

جواب گزینه ب: عیسی ابن مریم بدبخت ترین مردم را کسی می داند که نزد مردم به علم شناخته شده باشد بدون آنکه عملی داشته باشد

 

۵۰- خروف دارای تنوین جزو اشارات …………هستند.

الف. ثابت

ب. متحرک

ج. خاص

د. ویژه

جواب گزینه الف: حروف دارای تنوین جزواشارات ثابت هستند

چند مورد از سوالات استخدامی نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول ابتدایی:

اولین قدم برای شروع درس قرآن برای دانش آموزان کلاس اول چیست؟
الف) شروع با سوره های پیچیده برای به چالش کشیدن دانش آموزان.
ب) فراگیری تاریخ قرآن.
ج) تشویق دانش آموزان به خواندن قرآن به زبان مادری.
د) آشنایی دانش آموزان با بسم الله و معنای آن.
پاسخ: د

 

کدام فعالیت برای جذاب کردن آموزش قرآن برای کلاس اولی ها توصیه می شود؟
الف) محدود کردن دروس فقط به خواندن.
ب) برگزاری جلسات داستانی تعاملی بر اساس داستان های قرآنی.
ج) پرهیز از هرگونه بحث در معانی آیات.
د) تمرکز صرف بر حفظ بدون درک.
جواب: ب

 

تجوید چگونه به دانش آموزان کلاس اول معرفی می شود؟
الف) با اجرای فوری قوانین سختگیرانه.
ب) از طریق تمرینات ساده و متناسب با سن.
ج) تجوید در این سطح تدریس نمی شود.
د) با استفاده از اصطلاحات پیشرفته برای توصیف قوانین.
جواب: ب

 

هدف از گنجاندن داستان های قرآنی در برنامه درسی چیست؟
الف) تمام اسامی و رویدادها را به خاطر بسپارد.
ب) توسعه استدلال اخلاقی و اخلاقی از طریق مثال.
ج) داستان ها اختیاری تلقی می شوند و ضروری نیستند.
د) تمرکز فقط بر حقایق تاریخی.
جواب: ب

 

چرا معلمان در درس قرآن از وسایل تصویری و قصه گویی استفاده می کنند؟
الف) فرآیند یادگیری را دشوارتر کند.
ب) چون روش سنتی است.
ج) تقویت درک و حفظ از طریق تجسم.
د) در آموزش قرآن از وسایل بصری استفاده نمی شود.
جواب: ج

 

روخوانی گروهی چه نقشی در یادگیری قرآن در کلاس اول دارد؟
الف) از جلوگیری از خطا جلوگیری می شود.
ب) ایجاد فضای رقابتی در بین دانش آموزان.
ج) برای پرورش حس اجتماع و یادگیری جمعی.
د) تلاوت گروهی در این مرحله تمرین نمی شود.
جواب: ج

 

معلمان چگونه به آموزش معانی سوره های کوتاه به دانش آموزان کلاس اولی نگاه می کنند؟
الف) صرفا با حفظ ذکری.
ب) از طریق داستان های جذاب و مثال هایی که معانی را نشان می دهد.
ج) معانی تا کلاس های بعدی آموزش داده نمی شود.

د) استفاده از توضیحات فنی کلامی.
جواب: ب

 

در برنامه درسی قرآن پایه اول در خصوص مشارکت دانش آموزان به چه مواردی تاکید شده است؟
الف) گوش دادن منفعل نسبت به مشارکت فعال تشویق می شود.
ب) دانش آموزان تشویق می شوند که سؤال بپرسند و افکار خود را به اشتراک بگذارند.
ج) شرکت فقط محدود به تلاوت است.
د) مشارکت دانش آموزان در این سطح تمرکز ندارد.
جواب: ب

چند مورد از سوالات استخدامی نهج القرآن راهنمای معلم قرآن دوم ابتدایی:

چه روشی برای آموزش خط و نمادهای قرآنی پیشنهاد می شود؟
الف) از طریق به خاطر سپردن نمادها.
ب) با تمرین نوشتن بدون درک مطلب.
ج) با آشنایی دانش آموزان با برخی از نمادها و خط.
د) بی توجهی به آموزش خط به نفع تلاوت شفاهی.
جواب: ج


از دانش آموزان انتظار می رود کدام سوره ها را آهنگین یا ساده بخوانند؟

الف) بقره و آل عمران.
ب) الفاتحه و اخلاص و فلق و الناس.
ج) فقط الملک به دلیل اهمیت موضوعی.
د) کهف و مریم برای داستانهایشان.
جواب: ب


رویکرد آموزش پیام های ساده قرآنی در پایه دوم چیست؟
الف) فقط از طریق مباحث نظری.
ب) با درگیر شدن با متن از طریق داستان گویی و مثال های کاربردی.
ج) پرهیز از آموزش مستقیم و تمرکز بر حفظ.
د) از طریق تحلیل زبانی پیشرفته.
جواب: ب


نظافت و طهارت در رابطه با قرائت قرآن چگونه معرفی می شود؟
الف) به عنوان مناسک مذهبی پیچیده.
ب) از طریق اعمال ساده و قابل اجرا.
ج) در این مرحله معرفی نشده است.
د) با تأکید بر انطباق مبتنی بر ترس.
جواب: ب


برنامه درسی با آموزش داستان های قرآنی به چه هدفی می رسد؟
الف) صرفا ی سرگرمی
ب) برای حفظ تاریخ و ارقام تاریخی
ج) آموزه های اخلاقی و اخلاقی
د) تمرکز بر دانش جغرافیایی سرزمین های باستانی
جواب: ج


مفهوم رحمت الهی چگونه به دانش آموزان معرفی می شود؟
الف) از طریق مباحث پیچیده کلامی.
ب) با خواندن آیات مربوط به رحمت بدون شرح.
ج) از طریق داستان ها و مثال هایی که رحمت را برجسته می کند.
د) تا درجات بالاتر معرفی نمی شود.
جواب: ج


از دانش آموزان انتظار می رود در مورد خط و نمادهای قرآنی چه چیزی بیاموزند؟
الف) تمام الفبای عربی به تفصیل.
ب) فنون خوشنویسی پیشرفته.
ج) برخی از نمادها و عناصر اساسی فیلمنامه.
د) فقط علائم موجود در نام آنها.
جواب: ج


معلمان چگونه درک دانش آموزان را از پیام های ساده قرآنی افزایش می دهند؟
الف) با تمرکز صرف بر معانی لغوی.
ب) از طریق بحث، تأمل و ارتباط با زندگی روزمره.
ج) نادیده گرفتن معانی به نفع تلفظ بهتر.
د) با ترجمه همه چیز به زبان مادری دانش آموزان.
جواب: ب

چند مورد از سوالات استخدامی نهج القرآن راهنمای معلم قرآن سوم ابتدایی:

چگونه دانش آموزان با مفهوم توقف (وقف) در پایان آیات قرآن آشنا می شوند؟
الف) با نادیده گرفتن علائم نگارشی.
ب) از طریق توضیحات دستوری پیچیده.
ج) با آشنایی آنها با نحوه و مکان مکث.
د) با تمرکز فقط بر تلاوت مداوم بدون توقف.
جواب: ج


چه رویکردی برای آموزش قصه های قرآنی در کلاس سوم در پیش گرفته شده است؟
الف) فقط تمرکز بر حفظ اسامی شخصیت ها.
ب) استفاده از روش های داستان سرایی تعاملی برای جلب مشارکت دانش آموزان.
ج) حذف داستان برای تمرکز بر تلاوت.
د) تشویق دانش آموزان به خواندن داستان فقط به زبان مادری خود.
جواب: ب


دانش آموزان چگونه با پیام های ساده قرآنی آشنا می شوند؟ الف) با ترجمه پیام ها به زبان خارجی.
ب) از طریق مثال های کاربردی و اتصال آنها به زندگی روزمره.
ج) نادیده گرفتن پیام ها برای نمرات بعدی.
د) از طریق حفظ طوطی بدون توضیح.
جواب: ب


از چه روشی برای آموزش معانی برخی واژه های آشنای قرآنی استفاده می شود؟
الف) دانش آموزان معانی را بر اساس زمینه حدس می زنند.
ب) دانش آموزان از طریق استفاده از فرهنگ لغت اختصاصی عربی یاد می گیرند.
ج) از طریق آموزش مستقیم و کاربرد در جملات.
د) فقط معانی عربی بدون ترجمه تدریس می شود.
جواب: ج


چگونه دانش آموزان با خط و نمادهای قرآنی آشنا می شوند؟
الف) با یادگیری خوشنویسی پیشرفته.
ب) از طریق شناخت و درک نمادهای اساسی و عناصر خط.
ج) با به خاطر سپردن تمام نمادها بدون درک کاربرد آنها.
د) نادیده گرفتن خط و تمرکز صرف بر تلاوت شفاهی.
جواب: ب


دانش آموزان در تلاوت سوره های کوتاه چه مهارتی پیدا می کنند؟
الف) تندخوانی بدون تجوید مناسب.
ب) تلاوت آهنگین یا روان با لحن مناسب.
ج) فقط تمرکز بر خواندن بی صدا سوره ها. د) حفظ کردن بدون درک معنی.
جواب: ب

 

دانش آموزان سوم دبستان چگونه بیان پیام های قرآنی را به زبان ساده یاد می گیرند؟
الف) از طریق نوشتن مقالات پیچیده.
ب) با استفاده از کلمات خود برای توضیح پیام هایی که آموخته اند.
ج) با پرهیز از بحث و تمرکز بر تلاوت.
د) از طریق ترجمه قرآن به زبانهای باستانی.
جواب: ب

چند مورد از سوالات استخدامی نهج القرآن راهنمای معلم قرآن چهارم ابتدایی:

دانش آموزان کلاس چهارم چگونه با مفهوم تجوید آشنا می شوند؟
الف) ابتدا با یادگیری پیچیده ترین قوانین.
ب) از طریق آشنایی تدریجی با قواعد اساسی تجوید.
ج) تجوید در این مرحله معرفی نشده است.
د) با حفظ قواعد تجوید بدون تمرین.
جواب: ب

 

برای آموزش قصه های قرآنی به کلاس چهارم از چه روشی استفاده می شود؟
الف) فقط از طریق خواندن متن.
ب) فقط با استفاده از ارائه های چند رسانه ای.
ج) از طریق داستان سرایی و گفتگوی تعاملی.
د) داستان در برنامه درسی گنجانده نشده است.
جواب: ج

 

چگونه دانش آموزان با اهمیت نماز (صلاه) آشنا می شوند؟الف) با یادگیری نظری بدون کاربرد عملی.
ب) از طریق درک مراحل و انجام آنها.
ج) نماز برای کلاس چهارم بسیار پیشرفته تلقی می شود.
د) با تمرکز بر حفظ اوقات نماز.
جواب: ب

 

در آموزش عربی قرآنی به کلاس چهارم بر چه مواردی تاکید شده است؟
الف) دستور زبان و واژگان پیشرفته.
ب) واژگان و عبارات اساسی مورد استفاده در نمازهای یومیه.
ج) نوشتن فقط به زبان عربی، بدون تکلم.
د) ترجمه قرآن به انگلیسی.
جواب: ب

 

مفهوم زکات (صدقه) در این پایه چگونه تدریس می شود؟
الف) از طریق محاسبات مالی دقیق.
ب) با تبیین اهمیت انفاق در اسلام.
ج) زکات تا درجات بالاتر مطرح نمی شود.
د) تمرکز بر حفظ مقادیر مورد نیاز زکات.
جواب: ب

 

چه رویکردی برای تقویت ارتباط با قرآن در نظر گرفته شده است؟
الف) تشویق به حفظ بدون درک.
ب) از طریق بحث و تأمل و درک معانی.
ج) ارتباط با قرآن مورد تأکید قرار نمی گیرد. ً د) صرفا از طریق گوش دادن به تلاوت های قرآنی.
جواب: ب

سوالات استخدامی راهنمای معلم قرآن پنجم ابتدایی:

در خصوص شرکت در برنامه ها و جلسات قرآنی چه تاکیدی شده است؟
الف) حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
ب) برای افزایش درک و علاقه تشویق می شود.
ج) به دانشجویان توصیه می شود فقط در جلسات آنلاین شرکت کنند.
د) شرکت اختیاری است و توصیه نمی شود.
جواب: ب

 

چه رویکردی برای آشنایی دانش آموزان با واژگان قرآنی در نظر گرفته شده است؟
الف) یادگیری کل فرهنگ لغت عربی.
ب) تمرکز بر واژگان اساسی مورد استفاده در نمازهای یومیه و عبارات رایج.
ج) استفاده از فهرست واژگان بدون زمینه.
د) بر یادگیری واژگان تاکید نمی شود.
جواب: ب

 

چگونه به دانش آموزان اهمیت نماز یومیه (صلوات) آموزش داده می شود؟
الف) فقط با حفظ اوقات نماز.
ب) از طریق فراگیری مراحل و اهمیت و اقامه نماز.
ج) تمرکز بر جنبه های نظری بدون نمایش عملی.
د) صلاح در این مقطع معرفی نشده است.
جواب: ب

 

از چه رویکردی برای تقویت مهارت روخوانی قرآن آموزان استفاده می شود؟
الف) تشویق تلاوت سریع برای پوشش مطالب بیشتر.
ب) تمرین تلاوت با تجوید و آهنگ مناسب.
ج) تمرین تلاوت در این سطح اولویت ندارد.
د) گوش دادن به تلاوت بدون تمرین.
جواب: ب

 

قصه های قرآنی چه نقشی در برنامه درسی دارد؟
الف) به خاطر سپردن وقایع و نام شخصیت ها.
ب) درک آموزه های اخلاقی و معنوی که می رسانند.
ج) داستان ها فقط برای مقاصد سرگرمی استفاده می شوند.
د) بی توجهی به داستان ها به نفع تمرکز بر تلاوت.
جواب: ب

 

برای حفظ طولانی تر آیات قرآن چه راهکاری به کار گرفته شده است؟
الف) تشویق به حفظ در یک جلسه بدون وقفه.
ب) تقسیم قسمت ها به بخش های کوچکتر و قابل مدیریت برای یادگیری آسان تر.
ج) تمرکز بر سرعت به جای دقت و درک.
د) استفاده از وسایل یادگاری غیر مرتبط با محتوای متن.
جواب: ب

 

برای آموزش حفظ محیط زیست در اسلام از چه روشی استفاده می شود؟
الف) تمرکز بر مجازات های عدم رعایت اخلاق محیطی.
ب) از طریق آموزه های قرآنی که بر احترام و مراقبت از محیط زیست تاکید دارد.
ج) حفظ محیط زیست خارج از حیطه آموزه های قرآنی تلقی می شود.
د) با آگاهی از مسائل زیست محیطی بدون رجوع به معارف اسلامی.
جواب: ب

سوالات استخدامی راهنمای معلم قرآن ششم ابتدایی:

برای آموزش معانی عبارات ساده قرآنی چه رویکردی در نظر گرفته شده است؟
الف) از طریق حفظ طوطی بدون زمینه.
ب) با ربط دادن آنها به تجربیات شخصی.
ج) نادیده گرفتن معانی و تمرکز بر تلفظ.
د) تنها با استفاده از تحلیل زبانی پیشرفته.
جواب: ب

 

در مورد واژگان قرآنی چه مواردی تاکید شده است؟
الف) حفظ کل فرهنگ لغت عربی.
 ب) یادگیری لغات اولیه مورد استفاده در نمازهای یومیه.
ج) تمرکز بر واژگان عربی مدرن بی ارتباط با قرآن.
د) یادگیری واژگان فقط از طریق ترجمه.
جواب: ب

 

برای آموزش مفاهیم و پیام های قرآنی از چه روشی استفاده می شود؟
الف) به طور دقیق از طریق آموزش مبتنی بر سخنرانی.
 ب) با درگیر کردن دانش آموزان در بحث ها و کاربردهای عملی.
ج) بی توجهی به آموزه های مفهومی به نفع حفظ.
 د) فقط استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری، بدون روش های سنتی.
 جواب: ب

 

هدف از آشنایی دانش آموزان با عربی قرآنی چیست؟
الف) امکان نوشتن مقالات دانشگاهی به زبان عربی.
ب) کمک به درک متون و عبارات اساسی قرآن.
ج) آماده سازی آنها برای تحصیلات عالی در ادبیات عرب.
 د) عربی قرآنی در این پایه معرفی نمی شود.
 جواب: ب

 

تفکر انتقادی در درس قرآن چه نقشی دارد؟
 الف) دانش آموزان از طرح سوال منصرف می شوند.
 ب) از طریق سؤالات تشویقی و بررسی تفاسیر مختلف.
ج) تفکر انتقادی در مطالعات قرآنی کاربرد ندارد.
د) تمرکز بر حفظ تفاسیر علما بدون سؤال است.
جواب: ب

 

در آموزش ارزش های اسلامی چه تمرکزی وجود دارد؟
 الف) حفظ آیات مربوط به ارزشها بدون درک.
 ب) از طریق آیات و داستان های قرآنی که ارزش های اسلامی را برجسته می کند.
ج) تمرکز بر نبردهای تاریخی و نتایج آن.
 د) ارزش های اسلامی به صراحت در برنامه درسی تدریس نشده است.
 جواب: ب

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید