دانلود رایگان پرسشنامه ذهنیت فلسفی اسمیت

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی اسمیت:

پرسشنامه ذهنیت فلسفی بر اساس نظریه اسمیت (۱۹۶۵) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۴۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیر را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط جهانگیری (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ درانجام هرکاری به آینده و عاقبت کارمی اندیشم
۲ درکارها وقضاوتها بیشتر عواطف و احساساتم به عقل و منطق کارغالب است
۳ ازانجام کارهای ظریف و دقیق خسته می شوم
۴ برای من مهم است که امور و پدیده ای بدیهی و روشن را زیر سؤال ببرم
۵ از اینکه درکارم بدون روال و برنامه کارکنم شدیداً احساس ناراحتی می کنم
۶ وقتی به یک مراسم مجلل وارد می شوم ویا شرایط جدیدی روبرو می شوم احساس سردرگمی می کنم
۷ ازاینکه درقضاوتهای قبلی تجدید نظر بکنم احساس شرمندگی می کنم
۸ بی جهت روی کلمات و لغات خاص حساسیت نشان می دهم
۹ برای من عمق و باطن امور نسبت به سطح آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است
۱۰ برای من کارهای بدنی از کارهای فکری راضی کننده تر است
۱۱ برای من خیلی دشوار است که امور یا اطلاعات پراکنده را در یک مجموعه ای جمع بندی کنم
۱۲ برای من مهم است که وسایل و اسباب منزل همیشه مرتب و منظم باشد
۱۳ علاقه دارم در مقابل مسائل آنی و فوری مقاومت کنم
۱۴ برای مهم است که به ریشه و بن قضایا پی ببرم
۱۵ علاقه مندم که در تصمیم گیری و قضاوتها اطلاعات همه جانبه ای را جمع آوری کنم
۱۶ علاقه دارم به مطالب و گفته های دیگران چیز جدید و نویی اضافه کنم
۱۷ وقتی که دونفر با هم می خندند احساس میکنم بدون دلیل به من میخندند
۱۸ علاقه دارم از مسائل پیچیده و بحرانی دوری جویم
۱۹ وقتی که برای دوستان و آشنایان و فامیل مشکل خاصی بوجود می آید شدیداً احساس ناراحتی میکنم
۲۰ برای من مهم است که آینده های دور زندگی و کار روشن باشد
۲۱ از اینکه افراد با نظریات و عقاید متفاوتی با هم کار کنند احساس نگرانی میکنم
۲۲ برای من مشکل است که چیزی که در دنیای واقعی وجود ندارد در ذهن خود جای داده و درک کنم
۲۳ برای من افراد مهمتر از نظراتشان هستند
۲۴ دربرخورد با یک وضعیت غیر منتظره به سرعت و به خوبی عکس العمل نشان می دهم
۲۵ مشاهده امری و یا واقعه ای را برای قضاوت کردن کافی میدانم
۲۶ سعی من در تمرکز برای تفکر در مورد پدیده یا چیز خاصی بی نتیجه می ماند
۲۷ از بررسی مسائل اجتماعی که عوامل مختلفی در شکل گیری آن دخیل هستند، عاجزم
۲۸ ازاینکه مبادامورد سرزنش افراد دیگر قرار گیرم از ابراز نظریات نو خودداری میکنم
۲۹ برای انجام دادن هر کاری فلسفه آن برایم مهمتراست
۳۰ اگر فردی یک نقطه ضعف داشته باشد اورا فردی کاملاًضعیف میدانم
۳۱ برای اثبات نظریات خودم لازم می دانم نظریات دیگران را کاملاً رد کنم
۳۲ دوست دارم دائماً دکوراسیون منزل ، میز و کار را تغییر دهم
۳۳ برای من مهم است که هنگام رانندگی حتی بدون گوشزد پلیس از کمربند ایمنی استفاده کنم
۳۴ درکارهای روزمره زندگی دائماً علاقه مندم که تنوع ایجاد کنم
۳۵ من کاری ندارم ساعت چگونه کارمیکند همین که زمان و وقت را نشان می دهد ، برای من مهم است
۳۶ من در موقعیتهای هیجانی مثل آتش سوزی و تصادف دست و پای خودرا گم میکنم
۳۷ برای من مهم است که در حوزه وسیع تری نسبت به زمان حال فعالیت کنم
۳۸ وقتی به جزئیات و ریزه کاریها توجه نکنم شدیداً احساس ناراحتی می کنم
۳۹ وقتی دونظر ویا عقیده ای را که یکی درست و دیگری غلط باشد ولی باهم مطرح شود گرچه می دانم یکی از آنها درست است ولی هر دورا رد می کنم .
۴۰ برای من مهم است که وقایع جالب و جاهای دیدنی را برای خودم ثبت کنم
۴۱ شرایط اجتماعی و روانی در پذیرش نظریات و افکار دیگران در من اثر زیادی دارد
۴۲ برای من مهم است که برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.

سؤالات مربوط به ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي

ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي موضوعات مطرح شده در هر بعد سؤالات مربوط به هر موضوع
جامعيت 1-مشاهده و نگريستن به موارد بخصوص در ارتباط با زمينة وسيع 15-19-29-34-37
2-ارتباط دادن مسائل آني و كوتاه مدت به اهداف دراز مدت 1-2-13-20
3-بكار بستن قوه تعميم 9-35
4-شكيبايي در تفكرات و جنبه هاي نظري 10-11-22-26
تعمق 1-زير سؤال بردن اموري كه بر همگان امري بديهي و مسلم بشمار مي آيد 4-28-32
2-كشف امور اساسي وبيان آنها در هر موقعيت 5-12-33-40-42
3-توجه داشتن به اشارات و كاربرد حساسيت براي اموري كه داراي معاني ضمني و رابطه اي هستند 3-14-18-38
4-قضاوت و حكم به روش استنتاجي و قياسي 16-25
انعطاف پذير 1-رها شدن از جمود روانشناختي 6-17-24-30-36
2-ارزشيابي افكار و نظرات بدون توجه به منبع آنها 8-23-39-41
3-مشاهده مسائل يا جهات متعدد و ايجاد جانشين هايي براي فرضيه ها ، جنبه هاي مورد نظر ، انتظارات و غيره21-27-31
4-پذيرفتن نظريه ها و يا قضاوتهاي موقتي و شرطي و اخذ تصميم در مواقع مبهم 7
شیوه نمره گذاری:

 طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) در جدول زیر نشان داده شده است.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
42 – 126 – 210
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 42 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 42 تا 126 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای126 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J =  تعداد سوالات آزمون

Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

در مطالعه جهانگیری(1393) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 30 نفری پایایی پرسشنامه 81/0 محاسبه شد

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

در مطالعه جهانگیری(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

تعاریف نظری

ذهنیت فلسفی:  اسميت(1965) معتقد است كه ذهنيت  فلسفي را توانايي و ويژگيهاي ذهن مي داند كه به تفكر صحيح فرد كمك مي كند و او رابا  قضاوتهاي صحيح عادت مي دهد.

وي ذهنيت فلسفي را نوعي التزام يا حالت ذاتي و نمايي از رفتار مي داند .

در جاي ديگراسميت ، ارزش هر انسان را در نيكو انديشيدن بيان ميدارد. از اين رو تفكر و مهارت درست انديشيدن از جمله مسائل مهمي است كه از ديرباز ذهن انديشمندان را به خود مشغول كرده است.

انديشمندان تعليم وتربيت معتقدند كه بدون داشتن ذهنيت فلسفي ، رهبري موفقيت آميز يك سازمان امكان پذيرنخواهد بود .

 به بيان ديگر لازمه بكارگيري وظايف مديريت همانا داشتن ذهن فلسفي است زيرا ذهن فلسفي به مدير كمك مي كند تا دربرخورد با مسائل سازماني راه حلهاي صحيح و عملي رابكارگيرد(جهانگیری، 1393).

تعاریف عملیاتی:

 اسميت براي ذهن  فلسفي 3 بعد و براي هر بعد، نشانه يا خصوصيت به شرح ( جامعيت، تعمق ، انعطاف پذيري) قائل شده است.

منابع:

 1. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازي، ا. (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
 2. جهانگیری، شعیب(1393)، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران ابتدایی با تغییر سازمانی شهرستان کنارک، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 3. Smith, Philip, G, (1965). What Is Philosophy Education?, U.S.A: Mc Millan.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ذهنیت فلسفی اسمیت

 1. خشايار

  سلام به بچه های که پرسشنامه ذهنیت فلسفی رو با هزینه ای کم در اختیار کابران قرار می گیرید.

 2. رامونا

  سلام بنده تازه پرسشنامه ذهنیت فلسفی رو پیدا کردم . خیلی عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *