دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان انگیزه پیشرفت: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی صالحی (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود رایگان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند (۱۹۹۲) AMS

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

_____________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واین- برنارد واینر:

 این پرسشنامه به منظور سنجش میزان انگیزه پیشرفت در کودکان ۶ تا ۱۴ ساله توسط برنارد واینر در دانشگاه کالیفرنیا تدوین شده است.

این تست سه جنبه عاطفی (ترس یا امید)، جهت رفتار (روی آوری یا اجتناب و خیر جویی (ترجیح دادن هدفهای آسان، متوسط و دشوار) را به صورت موقعیت های پیشرفت بیان کرده و اندازه گیری می کند.

شماره سوالات مربوط به هر یک از این سه جنبه در زیر ارایه شده است.

 

سوالات:
۱ من ترجیح میدهم 
الف. با دیگران کار کنم
ب. به تنهایی کار کنم
۲ من کارهایی را ترجیح میدهم که: 
الف. ممکن است انجام دادن آنها برایم مشکل باشد
ب. مطمئن باشم می توانم آنها را انجام دهم
۳ من بیشتر دوست دارم به بازی هایی بپردازم که
الف. برایم تفریحی و سرگرم کننده باشند
ب. از آنها چیزی یاد بگیرم
۴ من ترجیح میدهم در بازی یا مسابقه ای شرکت کنم که در آن 
الف. بتوانم بهتر از دیگران بازی کنم
ب. همه بازیکنان توانایی یکسان داشته باشند
۵ من ترجیح میدهم 
الف. در مسابقات گروهی شرکت کنم
ب. فقط با یک نفر مسابقه بدهم
۶ من ترجیح میدهم 
الف. یکی دو سال صبر کنم تا والدینم برایم هدیه مهمی بخرند
ب. از آنها بخواهم که در همان مدت برایم چند بار هدیه های کوچکتری بخرند
۷ وقتی بیمار هستم بیشتر دوست دارم که 
الف. استراحت کنم و آرامش داشته باشم .
ب. سعی کنم تکالیف درسی ام را انجام بدهم
۸ من این کار را که در حضور دانش اموزان کلاس کنفرانس بدهم
الف. دوست دارم
ب. دوست ندارم
۹ من قبل از امتحانات کلاس
الف. اغلب عصبی هستم
ب. به ندرت عصبی هستم
۱۰ وقتی در یک بازی یا مسابقه ورزشی شرکت می کنم
الف. لذت بازی برایم جالب تر از برنده شدن است
ب. برنده شدن برایم جالب تر از لذت بازی است
۱۱ وقتی مطمئن هستم از عهده کاری بر می آیم از انجام دادن آن 
الف. بیشتر لذت می برم
ب. حوصله ام سر می رود
۱۲ وقتی در یک مسابقه یا بازی شرکت می کنم 
الف. از بازنده شدن نفرت دارم
ب. عاشق برنده شدن هستم
۱۳ پس از تعطیلات تابستان
الف. خوشحالم از اینکه به مدرسه باز می گردم
ب. خوشحال نیستم از اینکه به مدرسه بازمی گردم
۱۴ من در کلاس درس 
الف. کمتر از دانش آموزان دیگر صحبت می کنم
ب. بیشتر از دانش آموزان دیگر صحبت می کنم
۱۵ من از مسابقه های ورزشی بیشتر لذت می برم که: 
الف. با یک بازیکن رقابت می کنم
ب. با چند بازیکن رقابت می کنم
۱۶ وقتی که از یک بیماری سخت بهبود پیدا می کنم دوست دارم 
الف. وقتم را برای یادگیری کاری صرف کنم
ب. استراحت کنم
۱۷ من دوست دارم در بازی با مسابقه ای شرکت کنم که در آن 
الف. توانایی من در بازی کردن به اندازه رقیبم باشد
ب. توانایی من در بازی کردن خیلی بیشتر از رقیبم باشد
۱۸ من ترجیح می دهم که در کلاس هایی درس بخوانم که در آنها 
الف. استعداد همه دانش آموزان یکسان باشد
ب. استعداد من تقریبا از همه دانش آموزان بیشتر باشد
۱۹ اگر قرار باشد در خانه برای کمک به افراد خانواده به کاری بپردازم ترجیح می دهم: 
الف. کارهای ساده ای انجام دهم که می دانم از عهده آنها بر می آیم
ب. کارهای سختی را انجام دهم که مطمئن نیستم از عهده آنها بر می آیم
۲۰ من در انجام کارها ترجیح می دهم دانش اموزانی را سر مشق خود قرار دهم که: 
الف. در مدرسه وضع تحصیلی خوبی دارند .
ب. رفتار دوستانه ای دارند
جنبه ها عاطفی روی آوری یا اجتناب خطرجویی
شماره سوالات ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۲۰ ۴، ۱، ۱۰، ۱۷، ۱۸ ۲، ۵، ۶، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۹

این تست شامل ۲۰ سوال دو گزینه ای است که در هر ماده، آزمودنی در برابر دو موقعیت متفاوت قرار می گیرد.

یکی از این موقعیت ها بر اساس نظریه مک کللند و سازنده آزمون، انگیزه پیشرفت بالا و موقعیت دیگر، انگیزه پیشرفت پایین را می سنجد.

مطالعات انجام شده:

این پرسشنامه پس از ترجمه به زبان فارسی، توسط بهره مندجوی (۱۳۷۷) بر روی گروه نمونه ۶۰۰ نفری از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی هنجاریابی شده است و همچنین توسط خانم نادره کاشانی در سالهای ۱۳۷۷-۱۳۷۸ به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سنجش و اندازه گیری مورد پژوهش قرار گرفته است.

این پژوهشگر پرسشنامه را در مورد یک گروه نمونه ۳۰۰نفری از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر تهران اجرا و نتایج زیر را به دست آورده است: اعتبار. ضریب اعتبار این تست با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد و معادل 52/0 گزارش شده که نشان دهنده اعتبار نسبی برای این تست است.

روایی: بر اساس گزارش سازنده، آزمون از روایی محتوایی و ثبات درونی برخوردار است.

و برای برآورد روایی ملاکی آن همبستگی نمره های پیشرفت تحصیلی و نمره های انگیزه پیشرفت را محاسبه و معادل 16/0 گزارش دادند که از نظر آماری معنادار است و ضریب ملاکی قابل قبولی را نشان می دهد.

شاخص های آمار توصیفی:

شاخص ها میانگین انحراف معیار واریانس
دانش آموزان 08/10 01/2 04/4

نرم یا هنجار: نرم تست با استفاده از شاخص های آماری بالا به صورت نمره T با میانگین ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ محاسبه و در جدول زیر ارایه شده است.

حدود نمره ها 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
نمرهT دانش آموزان 27 37 47 57 67 77

روش نمره گذاری:

 چنانچه آزمودنی در هر سوال گزینه ای را انتخاب کند که به انگیزه پیشرفت بالا مربوط است.

نمره یک و اگر گزینه ای را که به انگیزه پیشرفت مربوط باشد انتخاب کند، نمره صفر خواهد گرفت.

بدین ترتیب حداقل و حداکثر نمره ای که آزمودنی می تواند در این تست به دست آورد صفر تا بیست خواهد بود.

 اگر آزمودنی در سوالات شماره ۲، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ گزینه الف را انتخاب کرده باشد یک نمره می گیرد. و اگر در سوالات شماره ۱، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و ۱۹ گزینه ب را انتخاب کرده باشد یک نمره می گیرد.

تفسير، از آنجا که میانگین نظری ۱۱ است، کسانی که نمره ۱۱ یا بالاتر کسب کنند دارای انگیزه پیشرفت بالا و کسانی که نمره کمتر از ۱۱ کسب کنند، دارای انگیزه پیشرفت پایین هستند.

سطح انگیزه پیشرفت دانش آموزان خیلی پایین پایین متوسط زیاد خیلی زیاد
نمره های خام کمتر از 1/7 از 1/7 تا 1/9 از 1/9 تا 1/11 از 1/11 تا 1/13 بیشتر 1/13

منابع:

  • پاشا شریفی،دکترحسن(1387). پرسشنامه های پژوهشی در زمینه ی، روانشناسی،مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی،تهران،سخن،1387.ص130-133

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *