دانلود رایگان پرسشنامه برون سپاری (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان برون سپاری: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت برون سپاری منابع انسانی

دانلود رایگان پرسشنامه برون سپاری (۳۱ سوال)

_________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه برون سپاری ناصری :

پرسشنامه برون سپاری توسط ناصری (۱۳۹۳) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۲۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه چهار بعد فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی و مشتریان را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه توسط ناصری (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
وجه فرآیندهای داخلی
۱ این واگذاری تا چه حد باعث شده است کارهای اصلی شرکت نسبت به گذشته سریع تر و راحت تر انجام شود؟
۲ این واگذاری تا چه حد باعث دستیابی به منابع بیشتری برای ارائه ی خدمات شده است؟
۳ طی این واگذاری تا چه حد مدیران به زمان بیشتری نسبت به گذشته دست یافته اند؟
۴ طی این واگذاری تا چه حد از وظایف کم اهمیت مدیران نسبت به گذشته کاسته شده است؟
۵ طی این واگذاری تا چه حد برای مدیران اداره کردن وظایف دشوار آسان تر شده است؟
 وجه رشد و یادگیری 
۶ طی این واگذاری تا چه حد کارکنان شرکت پخش و پیمانکاران اطلاعات و دانش تخصصی را تبادل کرده اند؟
۷ طی این واگذاری تا چه حد ایده های جدیدی نسبت به گذشته مطرح شده اند؟
۸ طی این واگذاری تا چه حد دانش های جدید و به روز کسب شده است؟
۹ طی این واگذاری تا چه حد کارکنان پیمانکار دارای تخصص گسترده تری بوده اند؟
 وجه مالی
۱۰ طی این واگذاری تا چه حد واگذاری باعث سرمایه گذاری بیشتر شرکت برای آموزش های تخصصی فعالیت های محوری شده اند؟
۱۱ طی این واگذاری تا چه حد برای سازگاری منابع انسانی با فناوری های جدید تلاش شده است؟
۱۲ طی این واگذاری تا چه حد توانایی سرمایه گذاری برای کارهای اصلی شرکت نسبت به گذشته بیشتر شده است؟
۱۳ این واگذاری تا چه حد باعث صرفه جویی در هزینه های کلی شرکت شده است؟
۱۴ طی این واگذاری تا چه حد تعداد نیروی انسانی کمتری نسبت به گذشته برای هر کار معین و مشخص به کار گرفته شده است؟
وجه مشتریان 
۱۵ طی این واگذاری تا چه حد خدمات براساس ترجیهات و فراتر از انتظارات کارکنان شرکت پخش ارائه شده است؟
۱۶ طی این واگذاری تا چه حد کارکنان پیمانکار رابطه ی احترام آمیز با مسئولین ایجاد کرده اند؟
۱۷ طی این واگذاری تا چه حد تسهیلات فیزیکی آن ها ظاهری جذاب و تمیز داشته اند؟
۱۸ طی این واگذاری تا چه حد کارکنان پیمانکار ظاهری مرتب و تمیز داشته اند؟
۱۹ طی این واگذاری تا چه حد کارکنان پیمانکار وسایل و امکانات خود را تمیز نگاه داشته اند؟
۲۰ طی این واگذاری تا چه حد شکایات و انتقادات مشتریان نسبت به گذشته کاهش یافته است؟
۲۱ طی این واگذاری تا چه حد ترجیحات و انتظارات مشتریان در ارائه ی خدمات توسط پیمانکاران در نظر گرفته شده است؟
۲۲ طی این واگذاری تا چه حد رضایت مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است؟

شیوه نمره گذاری

 طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: خيلي كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و خيلي زياد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
22 – 66 – 110
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 22 تا 44 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 44 تا 88 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 88 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد.

در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

مقادیر آلفای کرونباخ  پرسشنامه در پژوهش ناصری(1394)

عوامل مقدار آلفای کرونباخ 
برون سپاری 89/0

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد.

يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه ناصری(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. 

و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

برون سپاری: برون سپاری به مفهوم هزینه معامله بر می­گردد. این مفهوم برای نخستین بار توسط کاوس در سال 1937 مطرح وسپس با تئوری هزینه معاملات ویلیامسون در سال 1975 احیا شده است.

برون سپاری را می­توان طراحی فعالیت­ها به وسیله ارکان ثالث(مجلات تجاری)، قرارداد بستن کارا و سیستماتیک با سازمان­های بیرونی برای خرید فعالیت و یا درجه پایینی از یکپارچه­ سازی عمودی در یک زنجیره تامین تعریف نمود. برون سپاری می تواند به صورت ارایه خدمات یا ابزار برای سازمان باشد.

به تصمیم اتخاذ شده توسط یک سازمان جهت ارایه یا فروش داراییها، نیروی انسانی و خدمات به شخص ثالث، برون سپاری گفته می شود، که طرف قرارداد متعهد میگردد درقبال درآمد مشخص و در یک زمان معین، داراییها و خدمات قید شده در قرارداد را ارائه یا مدیریت نماید(ناصری، 1393).

تعاریف عملیاتی:

پرسشنامه برون سپاری: بر اساس پرسشنامه استاندارد ساخته شده توسط  ناصری سنجیده می شود.

منابع:

  1. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  2. ناصری تپه، علی(1393)، بررسی اثر بخشی فعالیت های برون سپاری شده در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه اردبیل )، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه برون سپاری (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *