دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان مسئولیت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کیم و همکاران (۲۰۱۰)

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی – فرم کوتاه (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری (۵۰ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا

_______________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد مسئولیت اخلاقی بر اساس مدل کارول:

پرسشنامه مذکور با بر پایه مدل کارول (۲۰۰۲) در قالب ۱۵ گویه به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است .

سوالات:
۱ در اجرای وظایف همکارانم به آن ها کمک می کنم تا بصورت بهره ور عمل کنند.
۲ به همکارانی که کارشان سنگین است کمک می کنم.
۳ تمایل دارم به همکارانی که غیبت دارند کمک کنیم.
۴ همیشه بموقع سرکار می آیم.
۵ سعی می کنم محیط کاری ام را همیشه پاک و تمیز نگه دارم.
۶ همیشه کارم را بموقع تمام می کنم.
۷ در مورد مسائل جزئی و بسیار پیش پا افتاده, بسیار شکایت می کنم.
۸ همیشه به دنبال این هستم که نواقص و کمبودهای سازمان را پیدا کنم.
۹ اعتراض خود را نسبت به هرتغییری که مدیرم اعلام می کند اعلام می  کنم.
۱۰ در موردتکالیف و وظایفی که بر عهده من گذاشته شده است, اعتراض نمیکنم.
۱۱ از پیشرفت و توسعه شرکتم کاملا مطلع هستم.
۱۲ توجهی به اعلامیه ها, پیام ها و پوسترهایی
۱۳ تا چه حد احساس تعلق به پدربزرگ و مادربزرگتان دارید؟
۱۴ در موررد مسائل و موضوعاتی که ممکن است رفتار و یا تصمیمات من و همکارانم برآن موضوع تاثیر بگذارد, با من مشورت می کنند.
۱۵ هنگام فعالیت در گرو های کاری دوس دارم وظایفی را بر عهده بگبرم.

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد

(شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

برای نمونه: یک پرسشنامه ده سوالی بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت به شرح زیر است.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ – ۳۰ – ۵۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۱۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۳۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید. 

نتایج تحلیل عاملی، (15 گویه مورد نظر) را بدست آورد. که در آن 74% در صد واریانس سوالات استخراج شده بود. آزمون 923/0KMO = و بارتلت (0001/0>P ) نشان داد که حجم نمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

این پرسشنامه در پژوهش حمیدی(1392) اعتباریابی شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب الفای کرونباخ 87/0 گزارش شد.

تعاریف نظری

مسئولیت اخلاقی: مسئولیت اجتماعی که با نام هایی همچون، وجدان سازمان، عملکرد اجتماعی، کسب و کار مسئول و پایدار، مسئولیت شهروندی ، پاسخگویی اجتماعی سازمان، شناخته می شود.

به معنای مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام دهد، در واقع تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقا دهنده رفاه جامعه و علایق سازمان باشد.

 یکی از  ابعاد کلیدی مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت اخلاقی می باشد. که به عنوان انتظارات جامعه از سازمان مبنی بر این که ارزش ها و هنجارهای جامعه را مدنظر داشته باشد و به آنها احترام بگذارد توصیف می شود و فراتر از چارچوب قوانین مکتوب می باشد،  به این معنا که بیشتر جنبه  نانوشته دارند.

مسئوليت‌هاي اخلاقي پايبندي به اصول اخلاقي، انجام كارهاي درست، عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم را در بر‌مي گيرد. مظهر مسئولیت های اخلاقی، استاندارها، هنجارها و یا انتظارات است که منعکس کننده برای همه افراد جامعه، چه مصرف کننده، کارکنان، سهام دارن مبنی بر  عادلانه رفتار شدن با آنهاست.

 برای اصطلاح مسئولیت اخلاقی تعاریف گوناگونی ارائه شده است، برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذم دانسته اند و بر خی دیگر مسئولیت اخلاقی را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار و یا یک صفت می دانند، عده ای نیز آن را به عنوان پاسخگو بودن فرد زمانی که بتواند اهداف خود را آزادانه انتخاب کند و بر اساس آن رفتار بنماید دانسته اند چرا که معتقدند که فرد تنها در این صورت در برابر عمل خود مسئول است(فیلوزس و فین، 2011).

می توان گفت تعریف های پیش گفته به نوعی پیامدهای مسئولیت اخلاقی است که در تعریف مسئولیت اخلاقی گنجانده شده است. تعریف مسئولیت اخلاقی و تفکیک آن از سایر مسئولیت های انسان با توجه به منش و هدف مسئولیت اخلاقی امکان پذیر است.

مسئولیت اخلاقی همانند هر مسئولیتی مبتنی بر وظایف اخلاقی است؛ زیرا مسئولیت همیشه با وظیفه برابر می نشیند. پس می توان گفت: مسئولیت اخلاقی، تعهد است در برابر وظایف اخلاقی(والکر و پارنت، 2010).

تعاریف عملیاتی

مسئولیت اخلاقی: از طریق سوال های پرسشنامه استاندارد مسئولیت اخلاقی کارول(2002) مبتنی بر 15 سوال بسته پاسخ سنجیده خواهد شد.

منابع:

  1. حمیدی، محمدمهدی(1392)، مسئولیت اخلاقی کارکنان در قبال سازمان و همکاران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده.
  2. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازي، ا. (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  3. Carool, A.(2002), Corporate Moral Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management, Procedia Social and Behavioral Sciences 16 , 1405–1417.
  4. Filizöz B ., Fisne M. (2011). Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management, Procedia Social and Behavioral Sciences :24; 1405–1417.
  5. Walker M., Parent MM.(2010). Toward an integrated framework of corporate social responsibility, responsiveness, and citizenship in sport, Sport Management Review :13 ; 198–213.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *