دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری الکترونیکی دورموس و همکاران (۲۰۱۳)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه وفاداری الکترونیکی دورموس و همکاران (۲۰۱۳):

 

پرسشنامه وفاداری الکترونیکی توسط دورموس و همکاران (۲۰۱۳) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

این پرسشنامه توسط هاشمی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ آینده و شرایط این فروشگاه برای من مهم است
۲ حاضر هستم زحمت بیش تری را متحمل شوم اما از این فروشگاه خرید کنم
۳ به نظر من این فروشگاه بهترین گزینه است
۴ من افتخار می کنم به دیگران بگویم که از این فروشگاه خرید کرده ام
۵ انتظار دارم ارتباطم را با این فروشگاه برای مدت طولانی حفظ کنم
۶ من این فروشگاه را به دیگران توصیه می کنم
۷ من به طور منظم از این فروشگاه خرید می کنم
۸ این فروشگاه مرا برای خرید مجدد ترغیب می کند
۹ مدت زمان طولانی است که من برای خرید از این فروشگاه استفاده می کنم

معرفی ابزار

پرسشنامه وفاداری الکترونیکی:

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

(شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۹ ۲۷ ۴۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۹ تا ۱۸ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۸ تا ۳۶ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۶ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد.

در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه در پژوهش هاشمی(۱۳۹۴)

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۹ تا ۱۸ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۸ تا ۳۶ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۶ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه در پژوهش هاشمی(۱۳۹۴)

مؤلفه/متغیر موردسنجش تعداد سؤالات میانگین واریانس آلفای کرونباخ
وفاداری الکترونیکی ۹ ۳٫۲۱۰ ۰۹۶۲ ۰٫۸۸

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد .

باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه هاشمی(۱۳۹۴) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

وفاداری الکترونیکی: به‌صورت نگرش مطلوب مشتری در جهت فروشندگان الکترونیکی هست که منجر به تکرار خرید می‌گردد.

در واقع مفهوم وفاداری الکترونیکی، وفاداری سنتی را به رفتار آنلاین مصرف‌کننده گسترش می‌دهد (اندرسون و سرینیساوان، ۲۰۰۳).

با رشد فزاینده توسعه جهانی تجارت الکترونیک کسب‌وکارها هرروز بیشتر و بیشتر سعی می‌نمایند با استفاده از تجارت الکترونیک با مشتریان تعامل برقرار کرده و مزیت‌های رقابتی خویش را به دست آورند.

بنابراین رقابت میان فروشندگان آنلاین لحظه ‌به ‌لحظه شدیدتر می‌گردد.

برای مثال، شرکت‌های آنلاین ویژگی‌ها و قیمت‌های خود را هرروز بیشتر و بیشتر در مبارزات تبلیغاتی منتشر می‌کنند.

با جهش و توسعه سریع اینترنت، خرید الکترونیکی در حال حاضر تبدیل به گزینه‌ای برای کانال خرید مصرف‌کنندگان شده است. مصرف‌کنندگان این‌طور راحت هستند که محصولات موردنظر خود را در هر زمان و از هرجایی که هستند توسط اینترنت جستجو کرده و خریداری نمایند، وفاداری الکترونیکی باعث جذب مشتریان جدید از طریق تبلیغات مثبت کلامی، کاهش هزینه‌ها و کاهش حساسیت قیمتی مشتریان نسبت به قیمت کالاها و خدمات ارائه‌شده و درنهایت افزایش منافع اقتصادی می‌شود(هاشمی، ۱۳۹۴).

تعاریف عملیاتی

وفاداری الکترونیکی: بر اساس پرسشنامه استاندارد دورموس و همکاران (۲۰۱۳) سنجیده می شود.

منابع:

  1. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. هاشمی، سید مسلم(۱۳۹۴)، بررسی تأثیر گرایش بازار ادراک‌شده و گرایش نوآوری ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیکی: تبیین نقش کیفیت خدمات الکترونیکی،رضایت الکترونیکی و سودمندی ادراک‌شده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
  3. Anderson, R. E. and Srinivasan, s. s. (2003). “E-satisfaction and eloyalty: a contingency framework.” Psychology and Marketing. 20 123-38.
  4. Durmuş, B., Ulusu, Y.,&Erdem, S. (2013). Which Dimensions Affect Private Shopping e-customer Loyalty?Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol, 99,pp.420-427

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری الکترونیکی دورموس و همکاران (۲۰۱۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *