دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری مشتری بوالحسنی (۱۳۹۴)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری بوالحسنی (۱۳۹۴):

 

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری توسط محقق ساخته شده است این پرسشنامه دارای ۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی وفاداری مشتری  در سازمان می باشد و دارای یک بعد می باشد و طیف لیکرت به دست امده ۸۹۶/.می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

وفاداری مشتریان به باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت،ایجاد موانع‌ اساسی برای ورود رقبا،توانمدتر ساختن شرکت در پاسخ به‌ تهدیدات رقابتی،ایجاد فروش و درآمد بیتشر و کاهش حساسیت‌ مشتریان به تلاش‌های بازاریابی رقبا می‌شود. تعداد زیاد مشتریان وفادار ،دارایی شرکت محسوب‌ می‌شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش مزیت رقابتی  شناخته می‌شوند. همچنین حساسیت مشتریان وفادار به‌ تغییر قیمت‌ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار،کمتر است(کاتلر،ترجمه رضایی نژاد،۱۳۸۳).

وفاداری به نام تجاری به معنی تکرار خرید است که دلیل‌ این رفتار،فرایندهای روانی می‌باشد.به عبارت دیگر،تکرار خرید صرفا یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری می‌باشد(هجلت و لارسون،۲۰۱۲).

مشتری وفادار کسی است که به طور مکرر از یک فروشنده، کالا و خدمات می‌خرد و نسبت به او نگرش مثبتی دارد و به همین جهت خرید از او را به تمامی آشنایان خود نیز به طور مصرانه توصیه می‌کند(شانکر،۲۰۱۳).

الیور(۹۹۹۱)وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت مورد علاقه،که‌ علی رغم وجود تأثیرات موقعیتی و تلاش‌های بازاریابی رقبا، موجب تکرار خرید یک نام تجاری یا مجموعه محصولات یک نام‌ تجاری در آینده شود تعریف می‌کند(جانگیون،۲۰۱۱).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  وفاداری مشتری نمره­ای است که کارکنان به سوالات۸ گویه ای پرسشنامه وفاداری مشتری می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
وفاداری مشتری ۸-۱
پاسخگوی گرامی
ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم بسیار کم
وفاداری مشتری
۱تا زمانیکه کیفیت محصولات مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) مطلوب باشد خرید خود را ادامه می دهم.
۲ویژگی های مطلوب برند مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) مورد استفاده ام موجب تکرار خرید من می شود.
۳تمایل دارم که خرید خود را از مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) تکرار کنم
۴میانگین مقدار خرید شما از مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) نسبت به فروشگاهای دیگر درچه حدی است
۵مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) برای ایجاد وفاداری در مشتریان  تلاش می کند.
۶مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) ثبات مطلوب در ارائه خدمات و محصولات دارد.
۷مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) توانایی انجام خدمات و محصولات متعهد شده در جهت ایجاد وفاداری در آنها به صورت دقیق و مطمئن دارد.
۸مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) در مقابل خواسته های مشتریان، انعطاف دارد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده هاچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیممرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.
نمره گذاری پرسشنامه:
بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنیدمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استتعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره
حد متوسط نمرات
حد بالای نمرات
۸
۲۴
۳۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۸تا ۲۴باشد، میزان وفادرای مشتری در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۴ تا ۳۵ باشد، میزان وفادرای مشتری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۵باشد، میزان وفادرای مشتری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.در پژوهش بوالحسنی (۱۳۹۴) بین خرده مقیاس های پرسشنامه رضایت مشتری و رضایت مشتری همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه وفادرای مشتری ۸۹۶/. می باشد.

میزان آلفای کرونباخ
 
وفادرای مشتری
 
۸۹۶/۰

منابع:

بوالحسنی سالار (۱۳۹۴) ارزیابی تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتریان مجتمع تجاری  چند منظوره (شاپینگ مال) در شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری مشتری بوالحسنی (۱۳۹۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *