نمونه سوالات دولت ایران و دولت الکترونیک غلامرضا معمارزاده ۱۴۰۳

۱۴,۹۰۰ تومان

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات دولت ایران و دولت الکترونیک غلامرضا معمارزاده:

۱- این پدیده تاثیر شگرفی بر حیات اجتماعی داشته و شرایط حال و آینده سیستم های اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است؟
الف) حکومت الکترونیک ☑️
ب) حکومت بروکراسی
ج) حکومت ادهوکراسی
د) حکومت دموکراسی

 

۲- واقعیتی است که به وقع پیوسته و می توان آن را مثابه یک پدیده اجتماعی مورد توجه قرار داد؟
الف) حکومت بروکراسی
ب) حکومت الکترونیک ☑️
ج) حکومت ادهوکراسی
د) هیچکدام

 

۳- حکومتی که با ظرفیت اداری و دانشی بسیار بالا برای تحقق بهتر دموکراسی و توسعه ی اجتماعی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع به‌وجود آمده کدام است؟
الف) حکومت بروکراسی
ب) حکومت دموکراسی
ج) حکومت الکترونیک ☑️
د) هیچکدام

 

۴- حکومت الکترونیک شامل کدام موارد زیر بوده است؟
الف) کارکردها
ب) کژکارکردها
ج) موارد الف و ب ☑️
د) هیچکدام

 

۵- در حال حاضر حکومت الکترونیک در کدام مرحله قرار دارد؟
الف) در حال توسعه ☑️
ب) توسعه یافته
ج) مقدماتی
د) هیچکدام

 

۶- کدام یک از موارد زیر این قابلیت را دارد که نیروهای دانشی را در گستره ی وسیع در اقصا نقاط جهان به‌صورت پایدار یا ناپایدار در رشته های تخصصی بکار گیرد و بهره وری و ظرفیت های علمی را میسر سازد؟
الف) حکومت الکترونیک
ب) حکومت دموکراسی
ج) حکومت بروکراسی
د) ادهوکراسی حرفه ای ☑️

 

۷- ……………….. یکی دیگر از پیامدهای مثبت توسعه حکومت الکترونیک است؟
الف)کاهش احتمالی فساد اداری ☑️
ب) سرعت زیاد و هزینه ها
ج) هزینه کم، سرعت کم
د) موارد ب و ج

 

۸- کدامیک از موارد زیر از ظرفیت بازآفرینی فوق العاده ای برخوردار است و با نوعی هوشمندی زائدالوصف مشهور است؟
الف) حکومت بروکراسی
ب) حکومت الکترونیک ☑️
ج) حکومت دموکراسی
د)حکومت ادهوکراسی

 

۹- کدام فراگرد شکل گیری پدید های اجتماعی را بهتر بیان میکند؟
الف) سازمان و افراد- مذاکره در مورد مراودات اجتماعی – هدف گذار رسمی و غیر رسمی
ب) هدف گذار رسمی و غیر رسمی – سازمان و افراد و مذاکره در مورد مراودات اجتماعی
ج) مذارکره در مورد مراودات اجتماعی – هدف گذاری رسمی و غیر رسمی – سازمان و افراد
د) سازمان وافراد- هدف گذاری رسمی و غیر رسمی و مذاکره درباره ی مراودات اجتماعی ☑️

 

۱۰- در این مرحله که از مراحل الگوهای پنج مرحله ی سازمان ملل است پایگاههای برخط مستقل از هم ایجاد می شوند و برخی اطلاعات بر روی آن ثبت می شود.
الف) تکامل یافتگی
ب)مراوده
ج) تراکنش
د) شکوفائی ☑️

 

۱۱- در این مرحله که از مراحل پنج‌گانه ی سازمان ملل می باشد کاربران می توانند هزینه ی خدمات دولتی را پرداخت کنند.
الف) شکوفائی
ب) تراکنش ☑️
ج) مراوده ای
د) یکپارچه سازی

 

۱۲- کدام موارد از الگوی پنج مرحله ای هیلروبلانگر می باشد؟
الف) مشارکت سیاسی ☑️
ب) مشارکت اقتصادی
ج) مراوده ای
د) شکوفائی

 

۱۳- کدام یک سیر تکامل و اسقرار حکومت الکترونیک را بهتر بیان می کند؟
الف) فهرست کردن – تراکنش – یکپارچه سازی افقی – یکپارچه سازی عمودی
ب) فهرست کردن – یکپارچه سازی عمودی – یکپارچه سازی افقی – تراکنش
ج) فهرست کردن – تراکنش – یکپارچه سازی عمودی – یکپارچه سازی افقی ☑️
د) یکپارچه سازی عمودی – افق – تراکنش – فهرست کردن

 

۱۴- کلیه بخش های فراموش شده خدمات دولتی در کدام یک ازالگوی پنج مرحله ای سازمان ملل است ؟
الف) شکوفائی
ب ) تکامل یافتگی
ج ) مراوده
د) یکپارچه سازی ☑️

 

۱۵- کدام یک از گزینه های ذیل جزء الگوی پنج مرحله ای سازمان ملل نیست ؟
الف) شکوفائی
ب )مراوده
ج )تراکنش
د) اقتصاد مقاومتی ☑️

 

۱۶- در کلام الگو نواقصی که در یک مرحله باقی می ماند در مرحله دیکر رفع می گردد ؟
الف) الگوی پنج مرحله ای سازمان ملل ☑️
ب)الگوی چهار مرحله ای هیلتن
ج) الگوی پنج مرحله ای هیلر و بلانکر
د) الگوی چهار مرحله ای وست

 

۱۷- تامین زیر ساخت های قانونی و حقوقی، برانگیختن همت و بسیج یک سازمان یا نهاد ملی برای هدایت و رهبری آن در
سطح کلان جامعه شامل کدام گزینه میباشد؟
الف) ایجاد تعهد و آگاهی درباره حکومت الکترونیک
ب) ایجاد ظرفیت راهبردی مورد نیاز ☑️
ج) ایجاد ظرفیت استقرار حکومت الکترونیک
د) اجرای آزمایشی طرح های مورد نظر برای توسعه حکومت الکترونیک

 

۱۸- کدام گزینه جزء الگوی پنج مرحله ای هیلر و بلانکر نمی باشد ؟
الف ) انتشار اطلاعات
ب) ارتباطات دو طرفه
ج ) ارتباطات یکطرفه ☑️
د) مشارکت سیاسی

 

۱۹- تعیین زیر ساخت های گوناگون و تلاش برای توانمند سازی منابع انسانی ، تاثیر زیر ساخت های فنی و طراحی و توسعه
سیستم اطلاعاتی مورد نیاز کدام گزینه است ؟
الف ) ایجاد ظرفیت استقرار حکومت الکترونیک ☑️
ب) ایجاد تعهد و آگاهی درباره حکومت الکترونیک
ج) ایجاد ظرفیت راهبردی حکومت الکترونیک
د) اجرای آزمایشی طرح های مورد نظر برای توسعه حکومت الکترونیک

 

۲۰- انجام فعالیت ها وارائه خدمات منسجم در سطوح فرابخشی چه نام دارد ؟
الف) یکپارچه سازی افقی ☑️
ب) مشارکت سیاسی
ج) انتشار اطلاعات
د) یکپارچه سازی عمودی

 

۲۱- در کدام مرحله دو گروه درونی و بیرونی اطلاعات بر خط استفاده میکنند ؟
الف) ارتباطات دو طرفه
ب) ارائه خدمات و تراکنش
ج ) مشارکت سیاسی
د) انتشار اطلاعات ☑️

 

۲۲- در کدام مرحله الگوی پنج مرحله ای هیلر و بلانکر سطح مراوده عمومی افزایش می یابد؟
الف ) انتشار اطلاعات
ب ) ارتباطات دو طرفه
ج) ارائه خدمات و تراکنش ها و پردازش معاملات مالی ☑️
د) یکپارچه سازی افقی و عمودی

 

۲۳- دموکراسی مراوده ای مربوط به کدام یک از الگوهای ذیل می باشد؟
الف) الگوی چهار مرحله ای لی ولین
ب) الگوی سه مرحله ای بانک جهانی
ج) الگوی پنج مرحله ای سازمان ملل
د) الگوی چهار مرحله ای وست ☑️

 

۲۴- اساس حکمرانی، مشتمل بر روابط تعاملی بین حکومت و کدامیک از گزینه های زیر است.
الف) دولت
ب) مدیران
ج) نیروهای حکومتی
د) نیروهای غیر حکومتی ☑️

 

۲۵- کدام گزینه از مزایای حکومت الکترونیک نیست؟
الف) ارائه خدمات خصوصی با کیفیت جهانی ☑️
ب) مشارکت فزاینده در جامعه اطلاعاتی
ج) تحقیق ساختار اداری کاراتر
د) افزایش بهره وری تجاری

 

۲۶- (یکی از مهمترین نتایج حاصله از توسعه حکومت الکترونیک، بازنگری نحوه معماری و طراحی موسسات دولتی است) این موضوع مربوط به کدام مزیت حکومت الکترونیک است؟
الف) تحقیق ساختار اداری کاراتر
ب) مشارکت فزاینده در جامعه اطلاعاتی
ج) انعطاف پذیری در طراحی و اداره دولت ☑️
د) افزایش بهره وری تجاری

 

۲۷- کدامیک از چالشهای پیش روی تحقق حکومت الکترونیک در ایران، پیش نیاز اساسی برای استفاده مؤثر از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه و به‌ویژه در بین کارکنان سازمان های دولتی است.
الف) نیاز به حمایت مدیریت عالی
ب) تخصص و دانش مورد نیاز برای به کار گیری فناوری اطلاعاتی ☑️
ج) نیاز به سرمایه و بودجه کافی
د) مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازی حکومت الکترونیک

 

۲۸- به عنوان نیازمندیهای اساسی زیر ساخت مورد توجه قرار می گیرندو عوامل مهمی در دولت الکترونیک به شمار می آیند؟
الف) امنیت و نرم افزار
ب) قانون و سخت افزار
ج) قانون
د) امنیت و قانون آنلاین ☑️

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات دولت ایران و دولت الکترونیک غلامرضا معمارزاده ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *