رایگان نمونه سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز یحیی سید محمدی با جواب

 

کتاب تست نظریه های شخصیت شولتز

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز با پاسخنامه تشریحی

کاملترین مجموعه نمونه سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز با پاسخنامه

چند مورد از سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز با پاسخنامه:

مرحله سازندگی در برابر احساس کهتری در نظریه اریکسون با کدام یک از مراحل رشد فروید هماهنـگ است؟
(۱تحلیلی
(۲مقعدی
(۳کمون
(۴دهانی

گزینه ۳ صحیح است.
مرحله سازندگی در برابر احساس کهتری در نظریه اریکسون با مرحله کمون یا همـان مرحلـه نهفتگـی فرویـد هماهنـگ است. این دوره مرحله آرامش و ثبات است و از نظر غرایز و سوائق چیز زیادی در این مرحلـه جریـان ندارد.البتـه در ایـن مرحله از نظر اریکسون کودکان مهارتهای شناختی و اجتماعی مهمی کسب می کنند

 

کدام یک از آزمونهای شخصیت بر مبنای اصول سنخ شناسی typology طراحی شده است؟
(۱اندریافت موضوع
(۲افتراق معنایی
(۳تداعی کلمه
(۴مطالعه ارزشها

گزینه ۴صحیح است.
از جمله آزمون های شخصیت که بر مبنای اصول سنخ شناسی typology طراحی شده است آزمون مطالعه ارزش هـا می باشد

 

دانلود رایگان تست نظریه های شخصیت شولتز

 

من برتر یا وجدان اخلاقی کودکان، همراه با کدام مکانیسم شکل میگیرد؟
(۱جابهجایی
(۲فرافکنی
(۳تصعید
(۴همانندسازی
 

گزینه ۴صحیح است.
سوپر ایگو یا من برتر محصول بحران اودیپی است .که کودکان به منظور محافظت خود در برابر تکانه ها و خیال پردازیهای خطرناک این دوره معیارهای والدین را درونی سازی می کننـد.یعنی کودکـان بـه هماننـد سـازی بـه مـردم دیگـر مثـل آموزگاران و پیشوایان دینی ادامه می دهند و معیارهای اخلاقی آنها را به عنوان معیارهای شخصی خود می پذیرند

 

وجه اشتراک بارز بین اریک فروم و اسکینر در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟
(۱مهار از خود بیگانگی
(۲تشکیل جامعه آرمانی
(۳شکلگیری خویشتن
(۴خودشکوفایی
 

گزینه ۲صحیح است.
وجه اشتراک بارز بین اریک فرام و اسکینر در تشکیل یک جامعه آرمانی است

 

جزوه رایگان روانشناسی شخصیت شولتز

 

خلاقیت در دیدگاه روان کاوی به کدام عامل مربوط است؟
(۱عقلانی شدن غرایز
(۲تعادل شناختی
(۳تخلیه هیجانی
(۴تعارضهای عاطفی

گزینه ۱صحیح است.
خلاقیت در دیدگاه روان کاوی به عقلانی شدن غرایز مربوط است

 

هدف اصلی درمانهای مبتنی بر فلسفه وجودی دست یابی مراجع به کدام مورد است؟
(۱آزادی
(۲خویشتنداری
(۳خودکارآمدی
(۴معنویت

گزینه ۱صحیح است.
در واقع می توان این طور بیان کرد که هدف اصلی درمانهای مبتنی بر فلسفه وجودی دست یابی مراجع به آزادی است

 

کتاب سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت pdf

 

وجه اشتراک بارز بین دو نظریه آبرهام مازلو و گوردن آلپورت تاکید بر نقش کدام یک از مفاهیم است؟
(۱ادراک
(۲شناخت
(۳انگیزش
(۴غریزه

گزینه ۳صحیح است.
واضح است که نظریه مازلو درباره انگیزش است که شامل ۵مرحله فیزیولوژیک،امنیت،عشق و تعلق،احترام به خود و خود شکوفایی است پس گزینه صحیح یا وجه اشتراک بارز بین دو نظریه آبرهام مازلو و گوردن آلپورت تاکید بر نقش انگیزش است

 

 در نظریه جورج کلی، منظور از »دامنه شمول« چیست؟
(۱پدیدههایی است که میتوان آنها را به صورت کلامی بیان کرد.
(۲پدیدههایی است که در رده بالای نظام استنباطی قرار دارد.
(۳رویدادهایی است که در نظام ادراکی نقش اساسی دارند.
(۴رویدادهایی است که بوسیله یک استنباط پوشش داده میشود

گزینه ۴صحیح است.
در نظریهی جورج کلی، منظور از »دامنه شمول رویدادهایی است که بوسیله یک اسـتنباط پوشـش داده مـیشـود.یا بـه عبارت دیگر شمول عبارت است از مربوط ساختن مفهومی تازه به مفهومی که از پیش در ساخت شناختی وجـود داشـته است

 

سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز یحیی سید محمدی

 

آیزنگ کدام روش را به عنوان شیوه مناسب برای روان درمانی پیشنهاد کرده است؟
(۱تحلیل تبادلی
(۲رفتار درمانی
(۳روان تحلیلگری
(۴گشتالت درمانی

گزینه ۲صحیح است.
آیزنگ از جمله روان شناسانی می باشد که روش رفتار درمانی را به عنوان شیوه مناسب برای روان درمانی پیشنهاد کرده است

 

در نظریه فروید، کدام مورد ضعیفتر از سایر ساختارها در نظر گرفته شده است؟
(۱من
(۲نهاد
(۳غریزه مرگ
(۴فرامن

گزینه ۱صحیح است.
در نظریه فروید، من ضعیفتر از سایر ساختارها در نظر گرفته شده است چون در واقع من یک سازمان اجرایی اسـت کـه باید در خدمت نهاد و من برتر باشد.من باید پیوسته نیازهای بیولوژیک نهاد را برآورده کند اما این کار بایـد بـه طریقـی باشد که علاوه بر در نظر گرفتن واقعیت خارجی از دستورهای سوپر ایگو)من برتر(هم تجاوز نکند

 

نمونه سوالات تستی نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز

 

والتر میشل روان شناس معاصر، معتقد است که صفات شخصیتی عمدتاً…………..
(۱در میانسالی تبلور مییابند
(۲در کودکی شکل میگیرند
(۳زمینه فیزیولوژیکی دارند
(۴به واقعیت وابسته اند

گزینه ۴صحیح است.
والتر میشل روان شناس معاصر، معتقد است که صفات شخصیتی عمدتاً به واقعیت وابسته اند

 

 

 از دیدگاه روان کاوی، »من« در مواجهه با فشارهای غریزی، چگونه به تعادل میرسد؟
(۱با استفاده از تفکر و استدلال منطقی
(۲از طریق مهار نیروهای غریزی
(۳با استفاده از ساز و کارهای دفاعی
(۴به وسیله فشار بر فرامن

گزینه ۳صحیح است.
از دیدگاه روان کاوی، »من« در مواجهه با فشارهای غریزی با استفاده از ساز و کارهای دفاعی به تعـادل مـی رسـد.که از جمله این مکانیسم ها واپس زنی،و ذهنی و فکری ساختن مسائل می باشد که البته سالم ترین مکانیسم دفـاعی والایـش یا تصعید است که من به کمک آن جنبه جنسی را از انرژی حذف می کند و آن را در مسـیرهایی کـه از نظـر اجتمـاعی پذیرفتنی است هدایت می کند

 

تست نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز یحیی سید محمدی

 

 کدام یک از پاسخها، مکانیسم دفاعی دلیل تراشی را میرساند؟
(۱قبولی در کنکور مورد نظرم نبود، قصدم تحصیل در خارج است
(۲روان شناسی هنوز قادر به تبیین شناخت انسان نیست
(۳از پس ترافیک سنگین است، هر روز دیر به محل کارم میرسم.
(۴هر کاری میکنم چنین رویدادی را به خاطر نمی آورم

گزینه ۱صحیح است.
در این مکانیزم، فرد افکار و احساسات خود را به انگیزه های موجه نما و خوش ظاهر نسبت می دهد در حالی که انگیـزه های واقعی به دلیل غیر قابل قبول بودنشان ناشناخته باقی می مانند. این مکانیزم یک تدبیر خود فریبانه و خـود بـزرگ کننده فرد برای اجتناب از اضطراب، احساس گناه، و شرمساری است. این ضرب المثل معروف که »روباه وقتی دستش به انگور نمی رسد می گوید ترش است«یا مثال ذکر شده در سوال (قبولی در کنکور مورد نظـرم نبـود، قصـدم تحصـیل در خارج است) نمو نه هایی از دلیل تراشی است

 

کدام جمله در مورد ارتباط فضای روانی و رفتار در نظریه میدانی صحیح است؟
(۱رفتار و فضای روانی، میدان روانی را تشکیل میدهد
(۲رفتارهای فرد، معمولاً فضای روانی را شکل میدهند
(۳رفتار و فضای روانی، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند
(۴رفتار فرد همواره تابعی از فضای روانی است

گزینه ۴صحیح است.
کرت لوین کسی بود که نظریه میدان فضایی را بیان نمود به نظر لوین رفتار فرد همواره تابعی از فضای روانی است

 

دانلود سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز

 

 از نظر جورج کلی »خصومت و خودکشی« تلاشی است در جهت اعتبار بخشی به:
(۱خودپنداره و میدان پدیداری
(۲ساختار نظام استنباطی
(۳تکانههای ناهشیار
(۴نظام روانشناختی

گزینه ۲صحیح است.
از نظر جورج کلی »خصومت و خودکشی« تلاشی در جهت اعتبار بخشی به ساختار نظام استنباطی است

 

در نظریه راجرز مفهوم » خویشتن« در مقایسه با » میدان پدیداری« دارای کدام ویژگی است؟
(۱میدان پدیداری مجزا از مفهوم خویشتن است
(۲خویشتن محدود به »من« یا »مرا« است
(۳مفهوم خویشتن عامتر از میدان پدیداری است.
(۴مفهوم خویشتن در حیطه هشیاری قرار میگیرد

گزینه ۲صحیح است.
در نظریه راجرز مفهوم » خویشتن« در مقایسه با » میدان پدیداری« دارای خویشتن محدود به »من« یا »مرا« است

 

نمونه سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز با جواب

 

کدام روش در درمان افسردگی موفقتر از سایر روشها بوده است؟
(۱رفتار درمانی
(۲شناخت درمانی
(۳روان کاوی
(۴درمان مراجع محور

گزینه ۲صحیح است.
شناخت درمانی در درمان افسردگی موفقتر از سایر روشها بوده است. چون این دیدگاه انسان را به عنوان یک پردازشگر اطلاعات و حل کننده مسائل می نگرد. افرادی چون دلارد و میلر مفاهیم شـناختی را بـرای توصـیف رفتـار ناسـازگار بـه صورت ارتباط تجارب نامطلوب و افکار نادرست مورد توجه قرار می دهند. آنان رفتار فرد را به عنوان پاسـخهای اکتسـابی که شخص به آنها بینش و آگاهی دارد، می دانند

 

کدام یک از مفاهیم زیر جزئی از مولفه های مهم نظریه هاینز کوها به شمار میآید؟
(۱خط تحول
(۲نقش پذیری
(۳خودهستهای
(۴گسلش عاطفی

گزینه ۳صحیح است.
خود هسته ای جزئی از مولفه های مهم نظریه هاینز کوها به شمار می آید

نمونه سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز یحیی سید محمدی

کتاب نظریه های شخصیت شولتز از جمله منابع درسی دانشگاهی در زمینۀ روانشناسی شخصیت در گروه علوم تربیتی محسوب می شود و نویسندۀ این کتاب تلاش کرده است که به روش های مختلف روانشناسی شخصیت را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهد.

 

این کتاب را نمی توان به عنوان یک کتاب عمومی برای مرور سطحی در نظر گرفت اما برای کسانی که درس تخصصی رشتۀ روانشناسی را مطالعه نکرده اند ولی در عین حال تمایل دارند کتابی را که در این زمینه قابل درک باشد مطالعه کنند، می تواند یک گزینۀ مناسب باشد.

 

گزینۀ مناسب برای نمونه سوالات تستی

 این سایت جزوه ها و فایل های مختلفی را منتشر کرده است که در برگیرنده مطالب مهم و کلیدی است. تست زدن برای فهم بیشتر بسیار کمک کننده است. شاید در برخی جزوه ها فقط تست و کلید سوالات عنوان شده باشد ولی در بعضی دیگر با حل کردن سوالات تشریحی و توضیح کامل و یادآوری نکات مهم امادگی دانشجویان را افزایش می دهد.

 

همچنین مجموعۀ سوالات چهارگزینه ای نظریۀ شخصیت از یحیی محمدی گزینۀ بسیار مناسب برای یادگیری این مبحث است. دانشجویان با تهیه کردن این نمونه سوالات نظریاه های روانشناسی شخصیت شولتز علاوه بر آمادگی برای آزمون در زمان کمتر، با انواع مختلف نظریات شخصیت آشنایی پیدا کنند و اطلاعات کافی در این زمینه را بدست بیاورند.

 

در نوشتن مجموعه سوالات تلاش شده است به نکات مهم اشاره شود و برای همه قابل درک باشد. کار کردن تست بیشتر به فهم بیشتر مطالب کمک می کند. برای تهیه کردن این سوالات با پرداخت کردن هزینۀ اندک آن را در اختیار خریدار قرار می دهیم که با پشتیبانی سایت نیز همراه است.

 

دانلود نمونه سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز

این مجموعه کامل ترین گنجینه از تمامی نمونه سوالات درس نظریۀ شخصیت است که برای دانشجوی رشتۀ روان شناسی پیشنهاد می شود.

می توان برای این نمونه سوالات به این سایت مراجعه و روی لینک مربوطه کلیک کنید و فایل را به‌صورت pdf دانلود نمایید.

 

از آنجایی که این درس یکی از مهم ترین دروس رشته روان شناسی است این مجموعه بسیار کاربردی می باشد که شامل شرح کلیۀ مطالب درس، نکات کاربردی و مهم، انواع مختلف تست های طبقه بندی شده و تست های تالیفی است پاسخ داده شده است.

 

همچنین این سایت آزمون های آنلاین هم برگزار می کند که از آخرین نمونه تست های نظریه های شخصت، این آزمون های آنلاین را طراحی کرده است. برخی از جزوات و فایل ها هم خلاصه فصل ها را دارا می باشند که در بررسی و به یاد سپردن نکات در زمان کم بسیار مفید است.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای رایگان نمونه سوالات نظریه های روانشناسی شخصیت شولتز ۱۴۰۳

  1. کتاب

    بسیار زیبا جذاب

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *