دانلود رایگان ۹ پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن + پایین + رابینز + اسکات + رودر + مایر)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان اعتماد سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

فهرست مطالب:

۱- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی ۱۶ سوالی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی – ۲۰۰۲)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

۴- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی ویک و همکاران (۲۰۰۰)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (۴۸ سوالی)

۷- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی بوی (۲۰۰۲)

۸- دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (۸ سوالی)

۹- دانلود رایگان پرسشنامه سازمانی راولینز

 

______________________________

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی:

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای ۱۶ سوال بوده که هدف از این پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف ( درستی و صدافت، قابلیت اتکا، شایستگی، تعهد سازمانی ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ سازمان با تمام کارکنان منصفانه و به حق رفتار می‌کند
۲ هر وقت سازمان تصمیم مهمی می گیرد کارکنان می دانند که همه آنان مدنظر قرار گرفته اند.
۳ رفتار سازمان را قواعد و اصول هدایت می کنند.
۴ این سازمان افراد مثل من را فریب نمی دهد
۵ سازمان قابل اتکاست و به وعده های خود پایبند است
۶ سازمان در تصمیمات مهم از نظر کارکنان بهره می‌برد
عکس پرسشنامه اعتماد سازمانی
۱۵ افراد همکاری با سازمان را نسبت به دیگر سازمان ها ترجیح می دهند و برای آن ارزش بیشتری قائل اند
۱۶ افراد نسبت به سازمان احساس تعلق می کنند
__________________________________

پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی – ۲۰۰۲)

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی – ۲۰۰۲):

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای ۱۲ سوال بوده که توسط یو و کاناواتاناچایی در سال ۲۰۰۲ طراحی و تنظیم شده است که بر اساس طیف لیکرت ( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است. و دارای ۳ بعد ( اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ بیشتر هم گروهی های من ، کارهایشان را به صورت حرفه ای انجام می دهند.
۲ من دلیلی نمی بینم که به شایستگی و آمادگی هم گروهی هایم برای انجام شغل شان تردید کنم.
۳ من اطمینان دارم که هم گروهی های من به گونه ای کار نمی کنند که کار را برای من دشوار کنند.
۴ بیشتر هم گروهی های من ، به آن چه می گویند عمل خواهند کرد.
عکس پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی)
۱۰ می توان به بیشتر افراد اعتماد کرد که به آن چه می گویند عمل خواهند کرد.
۱۱ بیشتر افراد در تشریح تجربه و توانایی های خود ، صادق هستند.
۱۲ بیشتر افراد به سوالات شخصی با صداقت پاسخ می دهند.

_______________________________

پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش :

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان با تمام کارکنان منصفانه رفتار میکند
۲ هر وقت سازمان تصمیم مهمی میگیرد ، کارکنان میدانند که همه آنها مد نظر قرار گرفته اند
۳ رفتار سازمان را قواعد و اصول هدایت می کنند
۴ این سازمان افراد مثل من را فریب نمیدهد
۵ سازمان به وعده های خود عمل می کند.
===================
۱۳ سازمان در رسیدن به اهداف خود تاکنون موفق بوده است.
۱۴ رابطه میان افراد و سازمان با دوام است.
۱۵ افراد همکاری با سازمان را نسبت به دیگر سازمانها ترجیح می دهند.
۱۶ افراد نسبت به سازمان احساس تعلق می کنند.

_____________________________

پرسشنامه اعتماد سازمانی ویک

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی ویک و همکاران (۲۰۰۰):

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط ویک و همکاران در سال ۲۰۰۰طراحی شدکه دارای ۴۸ سوال در سه وجه می باشد. و هدف ان ارزیابی اعتماد سازمانی در سازمان می باشد و دارای سه مولفه ای ( اعتماد بین کارکنان، اعتماد کارکنان به مدیر و اعتماد موسسه ای ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

۱ کارکنان  این سازمان دارای یک حس قوی از عدالت هستند.
۲ کارکنان  این سازمان سخت تلاش میکنند تا در رفتار با دیگران منصف باشند.
۳ اقدامات کارکنان  این سازمان همیشه با ثبات همراه است.
۴ صداقت یک ارزش کلیدی در فعالیتهای کارکنان  این سازمان است.
۵ اکثریت کارکنان  این سازمان به قول خود عمل میکنند.
۶ کارکنان این سازمان درباره ی آنچه که برای من مهم است با گشاده رویی برخورد میکنند.
۷ کارکنان این سازمان دانش بالایی درباره نیازهای شغلی خود دارند.
۸ کارکنان این سازمان به عنوان افرادی موفق در مورد آنچه انجام میدهند شناخته شده اند.
۹ من در مورد مهارتهای کارکنان این سازمان احساس اطمینان میکنم.
۱۰ من عقیده دارم بیشتر کارکنان این سازمان کار خود را خوب انجام میدهند.
===================
۴۰ نسبت به مسیری که مدیر این سازمان را هدایت می کند احساس مثبتی دارم.
۴۱ نسبت به رویکرد عملیاتی این سازمان آگاهی دارم.
۴۲ ارتباط درونی در این سازمان به طور موثر وجود دارد.
۴۳ من نسبت به ظرفیت این سازمان برای بهبود مستمر ایمان دارم.
۴۴ اعتقاد دارم که این واحد سازمانی از لحاظ فناوری صلاحیت دارد.
۴۵ مدیریت این سازمان دارای تخصص کافی است.
۴۶ من بر این باور هستم که فرآیندهای کاری در این سازمان از کیفیت مناسبی برخوردار است.
۴۷ سیستم اطلاعاتی این سازمان به خوبی از عملیات سازمان پشتیبانی میکند.
۴۸ رویه های مدیریتی منابع انسانی این سازمان از عملیات سازمانی پشتیبانی میکنند.

________________________________

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی الونن و دیگران

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸):

 

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی دارای ۴۹ سوال می باشد و توسط الونن و همکارانش در سال ۲۰۰۸ طراحی و ساخته شده است و دارای ۳ مولفه ای ( اعتماد جانبی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ کارکنان شرکت احساس عدالت می کنند 
۲ کارکنان شرکت تلاش می کنند تا در برخورد با دیگران منصف باشند 
۳ رفتار و عمل کارکنان شرکت همیشه ثابت است 
۴ صداقت، یک ارزش کلیدی در عملیات کارکنان شرکت محسوب می شود 
۵ بطور کلی، بیشتر کارکنان در شرکت به قول خود وفادارند 
۶ کارکنان این شرکت در رابطه با مسائلی که برای من مهم هستند به صورت باز رفتار می کنند
۷ کارکنان شرکت دانش زیادی در مورد کار خود دارند
۸ کارکنان شرکت می دانند که باید در کار خود موفق باشند 
۹ من نسبت به مهارت های کارکنان شرکت اطمینان زیادی دارم 
۱۰ من معتقدم که بیشتر کارکنان در این شرکت کار خود را به خوبی انجام می دهند 
عکس پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی الونن و دیگران
۴۰ جهت گیری مدیریت عالی نسبت به شرکت را مثبت ارزیابی می کنم 
۴۱ من نسبت به استراتژی شرکت آگاهی دارم 
۴۲ ارتباطات داخلی در شرکت کارآمد است 
۴۳ من به قابلیت شرکت برای توسعه و یادگیری مستمر اعتماد دارم 
۴۴ من معتقدم شرکت از لحاظ تکنولوژیکی شایسته است 
۴۵ من معتقدم شرکت از لحاظ تجاری شایسته است 
۴۶ مدیران شرکت به اندازه کافی تخصص دارند 
۴۷ من معتقدم که فرآیندهای شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است 
۴۸ سیستم داده های ما به خوبی از عملیات ما حمایت می کند 
۴۹ فعالیت های منابع انسانی ما به خوبی از عملیات ما حمایت می کند

منابع:

 

Ellonen, R., Blomqvist, K. and Puumalainen, K.(2008), “The role of Trust in organizational innovativeness”, European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.2, PP.160-181.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی (۴۸ سوالی)

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی (۴۸ سوالی):

 

قسمتی از سوالات:

 

۱-دربین همکاران احساس قوی ازعدالت وجود دارد.
۲-همکاران درتلاش هستند تا رفتاری منصفانه و عادلانه با دیگران داشته باشند
۳-اقدامات و فعالیتهای همکاران همیشه با ثبات رأی همراه است.
۴-صداقت یک ارزش کلیدی در فعالیت های انجام شده است.
۵-اکثریت همکاران به قول خود عمل میکنند.
۶-همکاران این دانشگاه درباره ی آنچه که برای من مهم است با گشاده رویی برخورد می کنند.
۷-دانش همکاران من درباره نیازهای شغلی خود بالا است.
۸-همکاران من به عنوان افرادی موفق درانجام وظایف شغلی خود شناخته شده اند.
۹-من در مورد سطح مهارتهای همکاران اطمینان کافی دارم.
۱۰-من اعتقاد دارم بیشتر همکاران کارخود راخوب و به درستی انجام میدهند..
===================
۳۲-مدیریت این واحد سازمانی به رفاه وآینده کارکنان علاقه مند است.
۳۳-این دانشگاه منافع کل سازمان را در نظر می گیرد.
۳۴-من این احساس اطمینان را دارم که این واحد سازمانی می تواند به تعهداتش عمل کند.
۳۵-من از کار کردن در این دانشگاه رضایت دارم زیرا به تعهدات خود پایبند است.
۳۶-بین گفتار و عمل مدیریت این دانشگاه هماهنگی وجود دارد.
۳۷-مدیریت این دانشگاه دارای بینش لازم برای مواجه شدن با چالشهای آینده است.
۳۸-مدیریت این دانشگاه در مورد آنچه برای من مهم است به طور مؤثرعمل می کند.
۳۹-مدیریت این دانشگاه دارای یک بینش راهبردی قوی است.
۴۰-نسبت به مسیری که مدیریت این دانشگاه را هدایت می کند احساس مثبتی دارم.
۴۱-نسبت به رویکرد عملیاتی این دانشگاه آگاهی دارم.
۴۲-در این دانشگاه ارتباط درونی در حد مطلوبی وجود دارد.
۴۳-من نسبت به ظرفیت این دانشگاه برای بهبود مستمر ایمان دارم.
۴۴-اعتقاد دارم که این واحد سازمانی ازنظر استفاده از فن آوری در سطح بالایی قرار دارد.
۴۵-مدیریت این دانشگاه دارای تخصص کافی است.
۴۶-من بر این باور هستم که فرایندهای کاری در این دانشگاه ازکیفیت مناسبی برخوردار است.
۴۷-سیستم اطلاعاتی این واحد به خوبی از عملیات سازمانی پشتیبانی می کند.
۴۸-رویه های مدیریتی منابع انسانی این دانشگاه از عملیات سازمان پشتیبانی می کند.

______________________________

 

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بوی

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بوی (۲۰۰۲):

 

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی دارای ۳۳ سوال بوده که توسط بوی در سال ۲۰۰۲ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه اعتماد سازمان به احساس اطمینان کارکنان از اینک سازمان دست به اقداماتی می زند را مورد بررسی قرار می دهد و تک مولفه ای می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالم تا کاملا موافقم) نمره گذرای شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اگر من مساله ای در کارم داشته باشم، می دانم که همکارانم در حل آن مساله به من کمک می‌کنند.
۲ افرادی که من با آنها کار می‌کنم، به همدیگر کمک می‌کنند تا کار انجام شود. 
۳ می‌توانم به بیشتر همکارانم اعتماد داشته باشم که به آنچه می گویند، عمل خواهند کرد. 
۴ مدیریت سازمان تلاش می‌کند تا نقطه نظرات و دیدگاه های کارکنان را درک کند. 
۵ من احساس می‌کنم که همکارانم و من، به شیوه ای منصفانه با هم رفتار می‌کنیم. 
===================
۲۰ کارکنان، شرایط لازم برای انجام مناسب کار توسط همکاران خود را فراهم می‌کنند. 
۲۱ من احساس می‌کنم که ایده هایم برای این سازمان ارزشمند می‌باشد. 
۲۲ این نوع کار برای من پاداش درونی ایجاد می‌کند و من انجام آنرا دوست دارم. 
۲۳ کارکنان این سازمان از بهترین توانایی خود برای انجام کار در سازمان استفاده می‌کنند. 
۲۴ من احساس می‌کنم که فرد شایسته ای بوده و از توانایی لازم برای اینکه شغلم را به خوبی انجام دهم، برخوردار می باشم. 
۲۵ مدیران این سازمان از انجام شدن خوب شغل قدردانی می‌کنند. 
۲۶ در این شغل، من غالباً چیزهای جدیدی یاد می گیرم و مهارت‌هایم را بهبود می‌دهم. 
۲۷ این سازمان، برای دانش کارکنان در حل مساله ارزش قائل است. 
۲۸ مدیران این سازمان، نخست به وفاداری شخصی کارکنان پاداش می‌دهند و سپس به عملکرد آن ها. 
۲۹ در این سازمان، مدیران و سرپرستان از پیشرفت کارکنان احساس ترس و نگرانی نمی‌کنند. 
۳۰ شغل من، شغلی چالشی و با محتوا می‌باشد. 
۳۱ کارکنان این سازمان، از همدیگر حمایت می‌کنند. 
۳۲ عادات کاری مدیران، نمونه های خوبی برای مدیران است. 
۳۳ کارکنان از فردی که خوب کار نکند، دلخور می شوند. 
منابع:

Tammy A. Boe, “Gaining and/ or maintaining employee trust within service organizations”, University of Wisconsin- Stout, August, 2002.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بوی (۲۰۰۲)) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی (۸ سوالی):

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای ۸ سوال بوده که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

۱ در تعاملات باید در برابر غریبه ها بسیار محافظه کار و هوشیار بود
۲ اکثر متخصصان درباره نقصان و محدودیت های دانش خود با صداقت سخن می گویند
===================
۸ اکثر افراد در شغل های خود شایسته و لایق هستند

منابع:

 

Mohammad Mehdi Rafiean, Dr. Mohammad Feizi, Dr. Hosein Alipour (2013), “SURVEYING THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL FACTORS AND WITHDRAWAL BEHAVIORS OF EMPLOYEES AT THAMEN ALAEMEH CREDIT COOPERATIVE IN KHUZESTAN”, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 3, No.2

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اعتماد سازمانی (۸ سوالی)) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________________

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز:

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای ۱۳ سوال بوده که توسط راولینز طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی اعتمای سازمانی می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی + سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ به مهارت های این سازمان اطمینان کامل دارم.
۲ این سازمان توانایی انجام آنچه را که می گوید دارد.
۳ این سازمان در مواردی که برای انجامش تلاش می کند، موفق شناخته می شود.
۴ سازمان با افرادی مانند من عادلانه رفتار می کند.
۵ می توان به این سازمان برای ماندن بر روی وعده هایش اتکا کرد.
===================
۱۲ به نظر من باید مراقب این سازمان بود تا از افرادی مثل من بهره نبرد.
۱۳ من به سازمان اعتماد می کنم تا از افرادی همانند من مراقبت و حمایت کند.

 

منابع:

 

Rawlins, B. (2008). Measuring the Relationship between Organizational Transparency and Employee Trust. Public Relations Journal, 2(2), 1-12.

Mcknight, D.H., Cummings, L.L. & Chervany, N.L. (1998). Initial Trust Formation in New organization relationship. Academy of Management Review, 23(3), 473-490.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۹ پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن + پایین + رابینز + اسکات + رودر + مایر)

  1. Mahsa

    سلام..تمامی پرسشنامه های رایگانی که درمورد اعتماد و راستگویی سازمانی در سایت موجود بود رو دانلود کرد..با تقدیر و تشکر فراوان.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *