دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری اجتماعی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی انواع پرسشنامه های تاب آوری : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مسیر شغلی مورگان لیون

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

دانلود رایگان پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مک مانوس

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری خانواده

________________________________

قسمتی از پرسشنامه توانمندی اجتماعی هیجانی و تاب آوری کودک مرل و همکاران(۲۰۱۱):

 پرسشنامه توانمندی اجتماعی– هیجانی و تاب آوری(SEARS) توسط مرل و همکاران(۲۰۱۱) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل ۵۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف چهار درجه ای لیکرت می باشد.

این مقیاس ابعاد خودتنظیمی هیجانی، توانمندی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، و همدلی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط عاصمی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ دوست دارم در مدرسه بهترین باش
۲ وقتی اتفاق بدی برای دیگران می افتد ناراحت میشوم
۳ من بخوبی میفهمم دیگران چه فکری دارند
۴ من خیلی از کارهار را بدون کمک انجام میدهم
۵ سعی میکنم وقتی دیگران به کمک نیاز دارند به آنها کمک کنم
۶ دیگران از بودن با من لذت می برند
۷ دوست دارم با افراد مختلف زیادی حرف بزنم
۸ من به راحتی دوست پیدا میکنم۸۹ سعی میکنم وقتی دوستانم ناراحتند احساس آنها را بفهمم
۱۰ وقتی دیگران حرف میزنند خوب گوش میکنم
۱۱ بقیه بچه ها دوست دارند با آنها ارتباط داشته باشم
۱۲ من یک دوست صمیمی دارم
۱۳ بقیه فکر میکنند من آدم سرگرم کننده ای هستم
۱۴ حتی وقتی کارهایم خوب پیش نمی رود حالم خوب است
۱۵ بقیه مرا دوست دارند
۱۶ دوستانم درکارهایشان از من کمک می خواهند
۱۷ دوست دارم برای بقیه کاری انجام دهم
۱۸ میتوانم مشکلات را حل کنم
۱۹ میفهمم بقیه حالشان چطور است (چه احساسی دارند)
۲۰ از وضعیتی که دارم راضی ام
۲۱ براحتی میتوانم به بقیه بگویم حالم چطور است
۲۲ وقتی نیاز به کمک داشته باشم از دیگران کمک میخواهم
۲۳ میتوانم به بقیه یاد دهم که وقتی عصبانی هستند چطور آرام شوند
۲۴ تفاوت بین عصبانیت و خشم را میدانم
۲۵ وقتی عصبانی میشوم میتوانم خودم را کنترل کنم
۲۶ نسبت به اتفاقی که برای دیگران می افتد حساسم
۲۷ ذقبل از اینکه کاری بکنم درموردش فکر میکنم
۲۸ درجمع مردم راحتم
۲۹ دیگران مرا بعنوان رهبر کارها قبول دارند
۳۰ خودم را دوست دارم
۳۱ بچه های دیگر بمن احترام میگذارند
۳۲ تصمیمهای خوبی میگیرم
۳۳ به مشکلاتم فکر میکنم
۳۴ دوست دارم به مدرسه بروم
۳۵ دوست دارم با خودم تنها باشم
۳۶ درمورد خودم احساس خوبی دارم
۳۷ خیلی کارها را خودم میتوانم انجام دهم
۳۸ وقتی بقیه بچه ها مرا مسخره میکنند به انها بی اعتنایی میکنم
۳۹ کارهایم را خودم انجام میدهم
۴۰ احساسهای زیادی را میتوانم نام ببرم
۴۱ میتوانم وقتی ناراحت هستم خودم را آرام کنم
۴۲ میتوانم افکار منفی ام را تغییر دهم
۴۳ نمیگذارم مشکلات تاثیری روی من بگذارد
۴۴ میدانم چطور به اهدافم برسم
۴۵ میتوانم مشکلاتی را که بقیه را اذیت میکند چطور حل کنم
۴۶ وقتی درسم را نمیفهمم از معلمم کمک میخواهم
۴۷ والدینم به من اعتماد دارند
۴۸ با بقیه بچه ها در مدرسه براحتی حرف میزنم
۴۹ دوست دارم در مدرسه باشم
۵۰ اشتباهات و خطاهایم را می فهمم
۵۱ وقتی دیگران ناراحتند میفهمم حتی اگر چیزی نگویند
۵۲ وقتی مشکلی برایم پیش می آید آرام می مانم
مولفه های پرسشنامه تعداد سوالات
خودتنظیمی ۲۲ سوال
توانمندی اجتماعی ۱۳ سوال
همدلی ۶ سوال
مسئولیت پذیری ۱۱ سوال

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف چهار گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
0 – 78 – 156

نمره گذاری این پرسشنامه از یک مقیاس چهارگانه از 0(هرگز) تا  3 (تقریبا همیشه) استفاده میکند همه سوالات درجهت تاب آوری بیشتر نمره گذاری می شوند. بدین معنا که نمره بالاتر در این آزمون نشان‌دهنده تاب‌آور بودن کودک و نمرات پایین‌تر نشانگر تاب‌آوری ضعیف در کودک می باشد .

نمره کل عبارت است از تعداد پاسخهایی که در جهت مثبت نمره گرفته اند. دامنه ممکن برای نمره کل از 0 تا 156 می باشد (مرل و همکاران، 2011).

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمونپ

مرل و همکارانش (2011) این پرسشنامه را بر روی 1400 کودک و نوجوان اجرا کردند و ضرایب پایایی و روایی آن را گزارش کردند . ضریب پایایی آزمون ـ پس آزمون ( درفاصله زمانی دوهفته ) برای فرم کودک81 بود .

آلفای کرونباخ این مقیاس نیز برای فرم کودک 0.85 گزارش شد. این محققان برای سنجش روایی آزمون نمرات آن را با دیگر پرسشنامه های مبتنی بر قوتی که رفتارهای کودک را می سنجید مقایسه نمودند و ضرایب همبستگی بین این مقیاس و دیگر پرسشنامه های مورد نظر را بین 67 تا 72 درصد گزارش کردند که نشان از روایی بالای این مقیاس است.

در مطالعه عاصمی(1394) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 30 نفری پایایی پرسشنامه 78/0 محاسبه شد

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

مرل و همکارانش (2011) برای سنجش روایی آزمون نمرات آن را با دیگر پرسشنامه های مبتنی بر قوتی که رفتارهای کودک را می سنجید مقایسه نمودند و ضرایب همبستگی بین این مقیاس و دیگر پرسشنامه های مورد نظر را بین 67 تا 72 درصد گزارش کردند که نشان از روایی بالای این مقیاس است.

در مطالعه عاصمی(1394) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

تاب‌آوری: تاب آوری ظرفیت فرد برای مواجهه کارآمد با استرس و فشار، کنار آمدن با چالش های روزمره و توانایی رویارویی درایت‌مندانه، مطمئن، هدفمند، مسئولیت پذیرانه، همدلانه و امیدوارانه با چالش هاست(بروکس، 2010).

توانمندی اجتماعی:  به مهارت‌هاي شناختي، اجتماعي، هيجاني و رفتاري اطلاق مي‌شود كه افراد جهت انطباق اجتماعي موفق و رشد سالم و سازنده به آنها نياز دارند مثل توانايي برقراري ارتباط مناسب، گشودگي، انتقادپذيري، رهبري كردن(فریسو و کالدین، 2014).

خودتنظيمي هيجاني: توانايي بكار بردن راهبردهاي مقابله اي مثبت و انطباقي در مواجهه با تجارب استرس زا مثل فاصله گرفتن، ارزيابي مجدد، پذيرش مسئوليت و نظايرآن(بات وینیک و براور، 2015).

مسئوليت‌پذيري: توانايي فرد در مراقبت از خود، و آنچه كه متعلق به اوست، و قابليت پذيرش، به­عهده گرفتن و پاسخگو بودن فرد در تكليفي كه از او انتظار مي‌رود(هریس، 2011).

همدلي: توانایی برقراری اشتراک عاطفی و درک احساس فرد مقابل و در عین حال، متمایز نگه داشتن خود، یا به­عبارتی از آنچه دیگران احساس می­کنند ادراک و اشتراک دارد اما این اشتراک فقط در احساس و ادراک است(ریف، کتلار و وایفرینگ، 2010).

تعاریف عملیاتی

تاب‌آوري: در اين پ‍‍‍ژوهش، منظور از تاب‌آوري و زيرمقياس‌هاي آن،  نمره‌اي است كه شركت كننده از اجراي پرسشنامه تاب‌آوري مرل و همکاران(2011) بدست مي‌آورد.

نمره وي شامل تاب‌آوري كلي، خودتنظيمي هيجاني، توانمندي اجتماعي، مسئوليت‌پذيري، و همدلي مي‌باشد كه نمره‌اي بين 156-0 خواهد بود.

منابع:

  1. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  2. عاصمی، زهرا(1394)، اثربخشیبرنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و سازه‌های تاب‌آوری آنان، پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه پیلم نور.
  3. Botvinick, M., & Braver, T. (2015). Motivation and Cognitive Control: From Behavior to Neural Mechanism. Annual Review of Psychology, 66: 83-113.
  4. Brooks, J.E. (2010). Strengthening Resilience in Children and Youths: Maximizing Opportunities through the Schools. Children & Schools, 28(2): 69-76.
  5. Friso, V., & Caldin, R. (2014). Capability, Work and Social Inclusion. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116: 4914-4918.
  6. Harris, D.B. (2011). The Development of Responsibility in Children. The Elementary School Journal, 54(5): 268.
  7. Rieff, C., Ketelaar, L., & Wiefferink, C.H. (2010). Assessing empathy in young children: Construction and validation of an Empathy Questionnaire (EmQue). Personality and Individual Differences, 49(5): 362-367.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری اجتماعی (پکیج کامل)

  1. Habibi

    تمامی پرسشنامه تاب آوری رو دانلود کردم. واقعا ممنون ازتون که پرسشنامه رو یک پکیچ کردید و میشه خیلی راحت دسته بندی کرد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *