دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز + مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی انواع پرسشنامه های تاب آوری : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مسیر شغلی مورگان لیون

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری اجتماعی (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

دانلود رایگان پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مک مانوس

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری خانواده

________________________________

قسمتی از پرسش نامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز:

مقیاس تاب آوری تحصیلی (ARI) توسط ساموئلز در سال ۲۰۰۴ ساخته شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تایید شد.

سپس باتوسعه مقیاس تاب آوری تحصیلی مطالعه در سال ۲۰۰۹ با همکاری وو به چاپ رسید. نسخه اصلی این پرسشنامه ۴۰ سوال را شامل میشود.

در ایران، این پرسشنامه توسط سلطانی نژاد و همکاران (۱۳۹۳) هنجاریابی شد. در هنجار ایرانی تعداد سوالات این پرسشنامه به ۲۹سوال تقلیل یافته است.

 در پژوهش آنها برای این پرسشنامه سه عامل با عناوین مهارتهای ارتباطی، جهتگیری آینده، و مسئله محور/ مثبت نگر تایید شدند.

دانش آموز عزیز لطفا میزان موافقت یا مخالفت خود را به هر یک از عبارت های زیر در مقابل سوال علامت بزنید.

 

سوالات:
۱ من در بیشتر حوزه های زندگیم موفق هستم.
۲ من مشکلات را به عنوان موانعی که باید بر آنها غلبه کرد در نظر میگیرم نه اینکه از آنها دوری کنم.
۳ من معمولاً برای انجام کار خوب در دانشگاه داوطلبم.
۴ بیشتر مشکلات زندگی ام بزرگتر از آنند که حل شوند.
۵ هیچ کس در زندگی من نیست که خیلی خوب از من مراقبت کند.
۶ من توقع زیادی از خودم دارم.
۷ من خودم را دوست ندارم.
۸ من اهداف بالایی دارم که برای رسیدن به آنها برنامه ریزی میکنم.
۹ هر وقت که نیاز داشته باشم به راحتی کسی را برای کمک پیدا میکنم.
۱۰ هر وقت که نیاز به کمک دارم، کسی نیست که به من کمک کند.
۱۱ غالباً به این فکرمی کنم که لیاقت موفقیت را دارم.
۱۲ بعضی چیزها هرگز بد محسوب نمی شوند.
۱۳ من حداقل یک دوست صمیمی دارم.
۱۴ من از انجام مسئولیتهای جدید بیزارم.
۱۵ من دوست ندارم چیزهای جدید را تجربه کنم.
۱۶ هر چیزی در پایان نتیجه خوبی دارد.
۱۷ وقتی موقعیت تازهای پیش می آید شگفت زده میشوم.
۱۸ اگرچه کارها در اول خوب پیش نمی روند، اما در آخر درست میشوند.
۱۹ در هر کاری من مورد احترام و تقدیر هستم.
۲۰ باورهای دینی ام به من آرامش میدهند.
۲۱ من معمولاً به جنبه های  مثبت وقایع نگاه میکنم.
۲۲ من تازه از یک موقعیت سخت رها شده ام.
۲۳ اگر پدر و مادرم به من کمک نکنند، کس دیگری را برای کمک ندارم.
۲۴ من می توانم افراد دیگر را بخندانم.
۲۵ مردم در انجام کارها به من اعتماد دارند.
۲۶ هر وقت مشکلی دارم همیشه کسی هست که من روی کمک او حساب کنم.
۲۷ من این نوع تربیت والدین را نمی پسندم.
۲۸ برای من پیدا کردن یک دوست جدید سخت است.
۲۹ من آدم بدبینی هستم.

این پرسشنامه دارای ۳ خرده مقیاس زیر است:

در این پرسشنامه بالاترین نمرهای که فرد میتواند اخذ نماید ۱۴۵ و پایینترین نمره۲۹  میباشد. نمره بالا در این پرسشنامه نشانگر تاب-آوری تحصیلی بالا و نمره پایین نشان دهنده تاب آوری تحصیلی پایین فرد میباشد. وضعیت تاب آوری تحصیلی فرد در هریک از خرده مقیاسهای این آزمون نیز با محاسبه نمرات سوالات هریک از خرده مقیاسها بدست میآید. نمره بالا در هر خرده مقیاس نشانگر تاب آوری تحصیلی وی در آن خرده مقیاس است و برعکس.

 

پایایی و روایی پرسشنامه:

ساموئلز (۲۰۰۴) پایایی نسخه ۴۰ سوالی این پرسشنامه رامحاسبه نمود. وی جهت برآورد این پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد و ضریب آلفای کرونباخ آن را در حدود ۸۹/۰ برآورد نمود.

همچنین روایی سازه این پرسشنامه نیز در پژوهش وی مطلوب ارزیابی شد. در ایران سلطان نژاد و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه پرداختند. آنها ضریب آلفای کرونباخ را برای عامل های این پرسش نامه در نمونه دانش آموزی بین ۶۳/۰ تا ۷۷/۰ و در نمونه دانشجویی بین ۶۲/۰ تا ۷۶/۰ به دست آوردند.

 همچنین برای دستیابی به ساختار سه عاملی تحلیل مولفه های اصلی با روش چرخش واریماکس انجام شد.۱۱  سوال به علت بار عاملی کمتر از ۳/۰ و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش از یک عامل حذف شدند و در نهایت تحلیل بر روی ۲۹ سوال باقی مانده انجام شد.

 

منابع:

سلطانی نژاد، مهرانه؛ آسیابی، مینا؛ ادهمی، بیانه؛ توانایی یوسفیان، سمیرا، ۱۳۹۳٫ بررسی شاخصهای روانسنجی پرسشنامه فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره ۱۵، سال پنج، بهار.

Samuels, W.E. (2004). DEVELOPMENT OF A NON-INTELLECTIVE MEASURE OF ACADEMIC SUCCESS: TOWARDS THE QUANTIFICATION OF RESILIENCE.

 

سوالات 29، 28، 27، 23، 15، 14، 10، 7، 5 و 4 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. بقیه سوالات در جهت پاسخ های پرسش نامه نمره گذاری می شوند. یعنی برای پاسخ کاملا مخالفم نمره 1 و برای پاسخ کاملا موافقم نمره 5 و… اختصاص داده می شود.

این پرسشنامه داراي 3 خرده مقیاس زیر است:

در این پرسشنامه بالاترین نمرهاي که فرد میتواند اخذ نماید 145 و پایینترین نمره29  میباشد. نمره بالا در این پرسشنامه نشانگر تاب-آوري تحصیلی بالا و نمره پایین نشان دهنده تاب آوري تحصیلی پایین فرد میباشد. وضعیت تاب آوري تحصیلی فرد در هریک از خرده مقیاسهاي این آزمون نیز با محاسبه نمرات سوالات هریک از خرده مقیاسها بدست میآید. نمره بالا در هر خرده مقیاس نشانگر تاب آوري تحصیلی وي در آن خرده مقیاس است و برعکس.

پایایی و روایی پرسشنامه:

ساموئلز (2004) پایایی نسخه 40 سوالی این پرسشنامه رامحاسبه نمود. وي جهت برآورد این پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده کرد و ضریب آلفای کرونباخ آن را در حدود 89/0 برآورد نمود.

همچنین روایی سازه این پرسشنامه نیز در پژوهش وي مطلوب ارزیابی شد. در ایران سلطان نژاد و همکاران (1393) در پژوهشی به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه پرداختند. آنها ضریب آلفاي کرونباخ را برای عامل های این پرسش نامه در نمونه دانش آموزی بین 63/0 تا 77/0 و در نمونه دانشجویی بین 62/0 تا 76/0 به دست آوردند.

 همچنین براي دستیابی به ساختار سه عاملی تحلیل مولفه هاي اصلی با روش چرخش واریماکس انجام شد.11  سوال به علت بار عاملی کمتر از 3/0 و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش از یک عامل حذف شدند و در نهایت تحلیل بر روی 29 سوال باقی مانده انجام شد.

منابع:

سلطانی نژاد، مهرانه؛ آسیابی، مینا؛ ادهمی، بیانه؛ توانایی یوسفیان، سمیرا، 1393. بررسی شاخصهاي روانسنجی پرسشنامه فصلنامه اندازه گیري تربیتی، شماره 15، سال پنج، بهار.

Samuels, W.E. (2004). DEVELOPMENT OF A NON-INTELLECTIVE MEASURE OF ACADEMIC SUCCESS: TOWARDS THE QUANTIFICATION OF RESILIENCE.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز + مقاله رایگان

  1. قلندری

    اگر امکانش هست تعداد مقاله مربوط به تاب آوری تحصیلی رو بیشتر کنید..خیلی کمک کننده است برای تکمیل پایان نامه..با تشکر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *