دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های مدیریت استعداد: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد درون سازمانی و برون سازمانی + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه آسیب شناسی سیستم مدیریت استعداد در شرکت

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی + ۳ مقاله رایگان

__________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران (۱۳۹۱):

پرسشنامه مدیریت استعداد توسط احمدی و همکاران (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۱۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه چهار بعد نظام جذب استعداد، ارزیابی و کشف استعداد، نظام توسعه و آموزش استعداد و حفظ و نگهداری استعداد را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط عرب لنگه (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ مهلت ارائه شده از طرف سازمان، برای جذب نیرو مناسب است.
۲ سازمان مشتاقانه به دنبال دانش‌آموختگان برتر می‌باشد.
۳ برای جذب نیروی با استعداد، مصاحبه تخصصی بسیار موثر است.
۴ برای اطلاع از وضعیت متقاضیان، بررسی سوابق آنها لازم است.
۵ سازمان به هنگام جذب نیرو، به تطابق شغل با شرایط و ویژگی های متقاضی اهمیت می دهد.
۶ در این سازمان به شایستگی‌ها و توانایی‌های کارکنان اهمیت داده می‌شود.
۷ برای کشف افراد با استعداد، معیارهای ارزیابی مناسبی در این سازمان وجود دارد.
۸ در این سازمان عطش کشف استعدادهای بالقوه وجود دارد.
۹ برای کشف افراد با استعداد سازمان، عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۰ برای کشف افراد مستعد این سازمان، نقاط ضعف و قوت آنها سنجیده می شود.
۱۱ در این سازمان گردش شغلی زیاد است.
۱۲ در این سازمان از خدمات مشاوره استفاده می شود.
۱۳ سازمان از دروه های آموزشی داخل و خارج شرکت، برای ارتقای توانایی های کارکنان استفاده می کند.
۱۴ بین مدیران و کارکنان سازمان رابطه استاد- شاگردی وجود دارد.
۱۵ این سازمان برای جایگزینی نیروی کاری در شرف بازنشتگی برنامه منسجم و منتسبی دارد.
۱۶ مدیران تجارب حرفه ای خود را در اختیار زیردستان خود قرار می دهند.
۱۷ سازمان به مشارکت کارکنان مستعد در تصمیم گیری ها توجه دارد.
۱۸ سازمان در اصلاح رفتارهای نامطلوب کارکنان کوشاست.
۱۹ سازمان برای نگه نداشتن افراد مناسب و بااستعداد تلاش می کند.

 

 

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
19 – 57 – 95

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 19 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 19 تا 57 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 57 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در تحقیق عرب لنگه(1393) از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که آیتم های آن توسط خبرگان این حوزه و اساتید محترم مورد تایید قرار گرفته است. به منظور سنجش روايي پرسشنامه، از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شده است.

 

 

تعاریف نظری

مدیریت استعداد: مدیریت استعداد عبارت است از یک سری فعالیت های یکپارچه به منظور تضمین جذب، نگهداری، انگیزش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز، در حال حاضر و در آینده توسط سازمان (حاجی کریمی و سلطانی، 1390). مدیریت استعداد در این مطالعه دارای ابعاد (جذب استعدادها، ارزیابی و کشف استعدادها، توسعه و آموزش استعدادها، و حفظ و نگهداری استعدادها) می باشد.

جذب استعدادها: مرحله اول در فرایند مدیریت استعداد، شناسایی افراد با استعداد از داخل و جذب نخبگان از خارج سازمان می باشد. کارکنان در سازمان ها از ویژگی های شخصیتی و کاری متنوعی برخوردارند و این وظیفه مدیریت سازمان است که توانایی ها و استعدادها و حتی نقاط ضعف کارکنان را شناخته و آنها را مدیریت نماید (رضائیان و سلطانی، 1388).

ارزیابی و کشف استعدادها: فرایند ارزیابی و کشف استعدادها، گزینش افراد از میان منبعی از کاندیداهای واجد شرایط است که بتوانند به بهترین نحو کار مورد نظر را انجام دهند (رضائیان و سلطانی، 1388).

توسعه و آموزش استعدادها: به دليل ويژگيهاي منحصر به فرد افراد با استعداد، استراتژيهاي توسعه و آموزش نيز مي بايد بسيار خاص و ويژه باشد. در بحث آموزش استعدادها مهمترين نقش بر عهده مديران عملياتي (مديران مستقيم افراد) است. اين مديران هستند كه بايد درك نمايند چه چيز موجب قويتر شدن هر كارمند مي شود. يكي ديگر از راه حلها تشويق كاركنان به پذيرش مسئوليت در امر توسعه و بهبود فردي خويش است (طهماسبی و همکاران، 1391).

حفظ و نگهداری استعدادها: فرانك و همكاران (2004) ،‌ حفظ را به صورت تلاش توسط كارفرما براي حفظ كاركنان مطلوب،  جهت نيل به اهداف سازمان، تعريف كرده اند. هدف شركت ها در عصر «جنگ استعدادها»،‌ كاهش جابجايي به نفع حفظ و ابقاي كاركنان با استعداد مي باشد (گاورتز و همکاران، 2010).

 

تعاریف عملیاتی

مدیریت استعداد: در این پژوهش واژه مدیریت استعداد از طریق پرسشنامه احمدی و همکارانش (1391) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

منابع:

احمدی، ع.ا.، فراهانی، ا.، بهمنی چوبستی، ا.، شهبازی، م. (1391). نقش سرماية اجتماعي بر بهبود مديريت استعدادها در سازمان تربيت بدني. مطالعات مدیریت ورزشی، (13)، 260-237.

حاجی کریمی، ع.، حسینی، ا. (1389). تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد. مطالعات مدیریت راهبردی، (2)، 71-51.

رضائیان، ع.، سلطانی، ف. (1388). معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت. 3(8)، 50-7.

طهماسبی، ر.، قلی پور، آ.، جواهری زاده، ا. (1391). مديريت استعدادها : شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهاي علمي. پژوهش های مدیریت عمومی، 5(17)، 26-5.

عرب لنگه، انیسه(1393)، « بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

Govaerts, N., Kyndt, E., Dochy, F., Baert, H. (2010). Influence of learning and working climate on the retention of talented employees. Journal of Workplace Learning, 23(1), 35-55.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *