دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر + مقاله رایگان

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های مدیریت استعداد: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد درون سازمانی و برون سازمانی + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه آسیب شناسی سیستم مدیریت استعداد در شرکت

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران

______________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹):

سوالات:
۱ تا چه میزان مدیران شما فرصت های پیشرفت شغلی را برای کارکنان فراهم می آورند؟
۲ تا چه میزان مدیران شما افزایش حقوق بر پایه عملکرد فرد را برای کارکنان مستعد فراهم می آورند؟
۳ تا چه میزان مدیران سازمان شما پرداخت های انگیزشی رقابتی را برای کارکنان مستعد فراهم می آورند؟
۴ تا چه میزان مدیران شما شرایط لازم برای تشکیل کمیته هی علمی تحقیقاتی در زمینه ی شناسایی افراد مستعد را در سازمان به وجود می آورند؟
۵ مدبران شما تا چه میزان شرایط مناسب را برای به وجود آوردن تعادل میان کار و زندگی کارکنان فراهم می آورند؟
۶ تا چه میزان مدیران شما استراتژی مشخصی را در جهت شناسایی و جذب افراد مستعد در فرهنگ سازمان به وجود می آورند؟
۷ تا چه میزان مدیران شما کار چالشی برای پرسنل فراهم می آورند؟
۸ مدیران سازمان شما تا چه میزان برای خوشنامی سازمان و بالا رفتن شهرت و آوازه ی آن تلاش می کنند؟
۹ مدیران شما تا میزان در فرایند انتخاب کارکنان به گزینش بر اساس مهارت و استعداد توجه دارند؟
۱۰ تا چه میزان مدیران در فرایند انتخاب کارکنان به گزینش بر اساس نظام سنتی و آزمون توجه دارند؟
۱۱ تا چه اندازه مدیران سازمان از تجربیات سازمان های موفق در مرحله ی انتخاب کارکنان استفاده می نمایند؟
۱۲ مدیران سازمان شما چقدر در فرایند انتخاب کارکنان، دانش مربوط به شغل داوطلب را ارزیابی می کنند؟
۱۳ چه میزان مدیران سازمان در بکارگیری افراد، تناسب میان افراد با نقش هایشان را مد نظر قرار می دهند؟
۱۴ تا چه میزان مدیران در بکارگیری افراد تناسب میان نقش ها با افراد را مد نظر قرار می-دهند؟
۱۵ مدیران سازمان شما چقدر در بکارگیری کارکنان، به مهارت و استعداد او برای پست جدید توجه دارند؟
۱۶ تا چه میزان مدیران شما در بکارگیری پرسنل به عملکرد و قابلیت های فعلی توجه دارند؟
۱۷ مدیران سازمان شما چقدر در بکارگیری کارکنان به سابقه ی او توجه دارند؟
۱۸ مدیران تا چه میزان فرصت هایی برای رشد شخصی و توسعه حرفه ای کارکنان مستعد فراهم می آورند؟
۱۹ اصطلاحاتی مثل خلاقیت، نوآوری، آموزش، مدیریت استعداد تا چه حد در گفتگو مدیران و یا در جلسات، در سازمان شما مطرح است؟
۲۰ مدیران سازمان شما  چقدر توسعه مسیر شغلی را مورد توجه قرار می دهند؟
۲۱ مدیران شما تا چه حد به فکر برنامه هایی برای خالی شدن ناگهانی پست های کلیدی و جایگزینی افراد مناسب در این برنامه ها هستند؟
۲۲ تا چه میزان مدیران شما با فراهم نمودن دوره های آموزش کارکنان، مهارت های لازم را ایجاد می کنند؟
۲۳ مدیران سازمان شما تا چه اندازه زمینه را برای بروز ابتکارات و خلاقیت کارکنان فراهم می نمایند؟
۲۴ تا چه میزان مدیران شما، تربیت و پرورش نیروی انسانی را جزء وظایف مدیریتی خود می-دانند؟     
۲۵ مدیران سازمان شما چقدر در افزایش بهره وری(به عنوان یک سازمان یادگیرنده)  به آموزش نیروی انسانی  توجه دارند؟                                                                         
۲۶ تا چه  حدی مدیران سازمان از تکنولوژی جدید در قالب اتوماسیون اداری استفاده می-نمایند؟
۲۷ مدیران شما تا چه میزان شرایطی را برای حفظ و نگهداری کارکنان شایسته پس از جذب آنان فراهم می آورند؟
۲۸ تا چه میزان مدیران به این جمله که:”فضای شغلی مناسب، ارتباطات بین فردی موثر و محیطی جذاب برای افرادمی تواند ترک از خدمت را کاهش دهد”اعتقاد دارند؟
۲۹ تا چه میزان مدیران سازمان شما  با کارکنان با احترام رفتار می کنند؟
۳۰ مدیران سازمان تاچه حدی، بعد از تعیین اهداف،کارکنان را راهنمایی می نمایند؟
۳۱ مدیران شما چقدر در تصمیم گیری های خود بدنبال فرصتهایی هستند تا افراد مستعد قدرت تصمیم گیری به جای آنان را،در سازمان داشته باشند؟
۳۲ تا چه میران مدیران سازمان شما به برقراری روابط متقابل بین کارکنان وخود اهمیت می-دهند؟
۳۳ مدیران شما تا چه میزان بدنبال شرایطی در کاهش جا به جایی ناخواسته افراد مستعد و ثبات شغلی آنان، هستند؟

پرسشنامه­ی مدیریت استعداد: پرسشنامه مدیریت استعداد توسط فیلیپس و راپر(۲۰۰۹) طرایح و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه پنج مولفه­ی مدیریت استعداد یعنی، جذب، انتخاب، بکارگیری، توسعه و نگهداری را می­سنجد و از ۳۳ گویه با طیف پنج گزینه­ای خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد تشکیل شده که به ترتیب نمره­ی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ به آن تعلق می­گیرد. این پرسشنامه در پژوهش چگنی(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

 

شیوه نمره گذاری

 طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: خيلي كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و خيلي زياد) در جدول زیر نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
33 – 99 – 165

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 33 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 33 تا 99 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 99 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

فیلیپس و راپر(2009)  برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را 94/0 گزارش کرد. در مطالعه چگنی(1392) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 30 نفری پایایی پرسشنامه 94/0 محاسبه شد.

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

روایی پرسشنامه در پژوهش فیلیپس و راپر(2009)  از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه چگنی(1392) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

 

تعاریف نظری

تعریف مفهومی: مدیریت استعداد در­برگیرنده­ی تمامی فرایند­های منابع انسانی، مدیریت امور و فن­آوری­ها­ست و عموما به معنی کشف، انتخاب، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، به­کارگیری و بازسازی نیروی کار است (طهماسبی، قلی­پور و جواهری­زاده، 1391).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مدیریت استعداد عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات پرسشنامه­ی مدیریت استعداد فیلیپس و راپر(2009)  بدست می­آورد.

تعریف مفهومی مولفه­ی جذب استعداد­­ها: بیانگر مکانیسم صحیحی است برای آنچه واقعا سازمان نیاز دارد و آنچه جذب می­کند (علیان، 1389).

تعریف عملیاتی مولفه­ی جذب استعداد­ها: در این پژوهش جذب استعدادها عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به پرسش­های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 پرسشنامه­ی مدیریت استعداد حا فیلیپس و راپر(2009)   بدست خواهد آورد.

تعریف مفهومی مولفه­ی انتخاب استعداد­ها: انتخاب استعداد­ها را می­توان به، استفاده از آزمون‌های استعداد، آزمون سنجش میزان علاقه، ارزیابی شخصیت و آزمون­های دانش شغلی به عنوان ابزار­هایی برای جایگزینی، ارتقا و انتخاب کارکنان تعریف کرد. (رضائیان و سلطانی، 1388).

تعریف عملیاتی مولفه­ی انتخاب استعداد­ها: در این پژوهش انتخاب استعداد­ها عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به پرسش­های 9 و 10 و 11 و 12 پرسشنامه­ی مدیریت استعداد فیلیپس و راپر(2009)  بدست خواهد آورد.

تعریف مفهومی مولفه­ی بکارگیری استعداد­ها: گیبنز (2006) بکارگیری افراد با استعداد را، یک رابطه­ی هوشی و احساسی می­داند که کارمند با شغل، سازمان، مدیر یا همکار خود دارد و بر روی تلاش­های مضاعف او در کارش تاثیر می­گذارد (هقز و رگ، 2008).   

تعریف عملیاتی مولفه­ی بکارگیری استعداد­ها: در این پژوهش بکارگیری استعداد­ها عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به پرسش­های 13 و 14 و 15 و 16 و 17 پرسشنامه­ی فیلیپس و راپر(2009)  بدست خواهد آورد.

تعریف مفهومی مولفه­ی توسعه­ی استعداد­ها: ایجاد مهارت­ها و قابلیت­های مورد نیاز در کارکنان به منظور پاسخگویی به تقاضاهای جاری و آتی سازمان(ولادت، 1391).

تعریف عملیاتی مولفه­ی توسعه­ی استعداد­ها: در این پژوهش بکارگیری استعداد­ها عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به پرسش­های 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 پرسشنامه­ی فیلیپس و راپر(2009)  بدست خواهد آورد.

تعریف مفهومی مولفه­ی حفظ و نگهداری استعداد­ها: شامل فعالیت­هایی جهت فراهم آوردن فضای شغلی مناسب، ارتباطات بین فردی موثر، ایجاد محیطی جذاب و مسیر پیشرفت شغلی برای کارکنان است که احتمال ترک سازمان را در بین کارکنان کاهش می­دهد (چگنی، 1392).

تعریف عملیاتی مولفه­ی حفظ و نگهداری استعداد­ها: در این پژوهش حفظ و نگهداری استعداد­ها عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به پرسش­های 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 پرسشنامه­ی فیلیپس و راپر(2009) بدست خواهد آورد.

 

منابع:

چگنی، سارا(1392)، رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی­سینا در سال 92، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

رضائیان، ع و سلطانی، ف. (1388). معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد کارکنان صنعت. فصل­نامه­ی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره‌ی هشتم،49-7.

طهماسبی، ر.، قلی­پور، آ و جواهری­زاده، ا. (1391). شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعداد­های علمی. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره­ی هفدهم، 26-5. 

علیان، ح. (1389). مدیریت استعداد­ها. تهران: جهاد دانشگاهی.

ولادت، ف. (1391). آسیب شناسی مدیریت استعداد در مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

Hughs, J,C., & Rog, E. (2008). Talent management A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement with in hospitality organizations. International journal of contemporary hospitality management, 20 (7): 743-757.

Phillips, D.R & Roper, K.O. (2009). A frame work for talent management in real estate. Journal of corporate Real Estate, Vol. 11 ISS, 1, pp. 7-16.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *