نمونه سوالات ارزشیابی کیفی توصیفی با جواب (مقدماتی و تکمیلی) ۱۴۰۳

۱۲,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات ارزشیابی کیفی توصیفی با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

کاملترین مجموعه نمونه سوالات ارزشیابی کیفی توصیفی با جواب (مقدماتی و تکمیلی)

چند مورد از نمونه سوالات ارزشیابی کیفی توصیفی با جواب:

ایجاد فهرست وارسی به شکل گروهی سبب کدامیک از موارد زیر می شود؟

الف – صرف وقت زیاد در ایجاد و تنظیم فهرست

ب – صرف وقت زیاد و تجزیه و تحلیل آسان

ج – صرفه جویی در وقت و تجزیه و تحلیل آسان ☑️

د – صرف وقت زیاد در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل

 

ثبت مشاهده به‌صورت آزاد و باز را ….. می نامند.

الف – فهرست وارسی

ب – فرم

ج – نمون برگ

د – واقعه نگاری ☑️

 

منظور از پرسش های “باز پایان” و “باز پاسخ” به ترتیب چیست؟

الف – پایان آن می تواند هر چیزی باشد-پاسخ آن محدود نیست

ب – چندین راه حل درست دارد-یک راه حل درست دارد

ج – یک راه حل درست دارد-چندین راه حل درست دارد☑️

د – پاسخ آن محدود نیست-پایان آن می تواند هر چیزی باشد

 

کدامیک از نمونه تکالیف زیر به لحاظ “تربیتی” ارزش فراوانی دارد؟

الف – بسطی ☑️

ب – آمادگی

ج – تمرینی

د – خلاقیتی

 

این توضیح: “بررسی میزان دسترسی دانش آموز به هدف از طریق بیان مراتب و درجات” مربوط به کدام نوع از انواع ارزشیابی آزمون عملکردی است؟

الف – روش پلکانی ☑️

ب – روش ملاکی 

ج – روش فرآیندی

د – روش چارتی(جدولی)

 

ویژگی مواد و وسایلی که برای انجام آزمون عملکردی انتخاب می شوند همه گزینه ها بجز …… را در بر می گیرد.

الف – بی خطر باشد

ب – در دسترس باشند

ج – توانایی کار با آن ها را داشته باشد

د – از مواد و وسایل دور ریختنی(مواد بازیافتی) استفاده شود ☑️

 

هدف از متنوع بودن ابزار های جمع آوری اطلاعات در ارزشیابی کیفی توصیفی چیست؟

الف – اطلاعاتی از فعالیت معلم در طول سال تحصیلی

ب – مستند سازی یادگیری دانش آموز و یاددهی معلم

ج – سبب می شود اطلاعات از چند جانب مورد بحث و بررسی قرار گیرد

د – واقعی تر کردن اطلاعات ☑️

 

کدام یک از موارد زیر مقایسه های مناسب انجام نگرفته است؟

الف – مقایسه کار دانش آموز با ملاکهایی که قبلاً به توافق رسیده است.

ب –  تشویق یک دانش آموز ناامید ودلسرد با مقایسه ی کار دیروز وامروزش و نشان دادن موارد رشد او

ج – مقایسه کار دانش آموزان با یکدیگر ☑️

د – هیچ کدام

 

مهمترین مزایای استفاده از پروژه …….

الف – به دانش آموز اجازه می دهد تا پرسشهای خود را نظم دهد و برای یافتن پاسخ برنامه ریزی کند.

ب –  فرصتهایی ایجاد میکند تا دانش آموزان با استفاده از استعدادهای خاص خود یک محصول کیفی تولید کنند

ج – الف و ب ☑️

د – هیچ کدام

 

انواع آزمون های عینی (بسته پاسخ) کدامند؟

الف – پرسش های چند گزینه ای

ب – پرسش های جور کردنی

ج – پرسش های درست – نادرست

د – همه موارد ☑️

 

پوشه کار چه کمکی به دانش آموزان می کنند؟

الف – امکان میدهد تا با پرداختن به فعالیّت های ذهنی و فکری از راه آزمایش و خطا مطالب فراوانی را یاد بگیرد.

ب – امکان میدهد تا با انجام فعالیّتهای گروهی، مواردی را که برای همفکری، همکاری و زیستِ مسالمت آمیز لازم

ج – امکان میدهد تا با انجام فعالیّتهای گروهی، مواردی را که برای همفکری، همکاری و زیستِ مسالمت آمیز لازم
است به تمرین بگذارد.

د – همه موارد ☑️

 

چگونه به دانش آموزان کمک کنیم تا از بازخورد استفاده کنند؟

الف – دانش آموزان را برای سنجش خود و همسالانشان آماده سازید

ب – هدفهای یادگیری و معیار سنجش آنها را برای خودتان شفاف کنید

ج – درسی را طراحی کنید که در آن، دانش آموز برای تهیه کردن نتیجه ی کارش، مجبور باشد از بازخورد درس قبل

د – همه موارد ☑️

 

ویژگی بازخورد خوب عبارت است از ………..

الف – دانش آموز یاد بگیرد که چگونه کارش را بهتر انجام دهد.

ب –  انگیزه و تمایل به یادگیری در دانش آموز بیشتر شود.

ج –  توان کنترل فرایند یادگیری در او تقویت گردد و او باورکند که می تواند یاد بگیرد

د – همه موارد ☑️

 

کدام یکه از موارد زیر ازعوامل مؤثر در انتخاب روش بازخورد نمی باشد؟

الف – زمان بازخورد

ب – مقدار بازخورد

ج – طریقه بازخورد

د – محل بازخورد ☑️

 

نقش اولیا  درارزشیابی  سنتی ………………

الف – حاشیه ای و غیر فعال ☑️

ب – همراه معلم در فرایند آموزش و سنجش

ج – تهیه و تولید پرسشهای آزمونها و اجرای آنها

د – توجه به عملکرد واقعی دانش آموزان در جریان یادگیری

 

نقش دانش آموز درارزشیابی کیفی – توصیفی …………….

الف – انفعالی و پاسخ دهنده به سوالات طرح شده و بی توجهی به ضرورت ایجاد مهارت خودارزیابی

ب – فعال در جریان یادگیری و سنجش از طریق خود ارزیابی مشارکت در تولیدابزارها و جمع آوری اطلاعات☑️

ج – توجه به ابعاد مختلف یادگیری مبتنی بر وجوه شخصیتی

د – کم توجهی به ابعاد مختلف و تاکید بر دانش معلومات

 

در ارزشیابی کیفی – توصیفی معلم با هدف یادگیری بهتر و ماندگارتر چه مراحلی را طی می نمایید؟

الف – اطلاعاتی از او در ارتباط با هدفهای آموزشی جمع آوری میکند. اطلاعات را تفسیر میکند براساس تفسیر اطلاعات، آموزش خود را طراحی میکند سپس در مورد اینکه به دانش آموز چگونه کمک کند تصمیم گیر می کند ☑️

ب – اطلاعاتی از او در ارتباط با هدفهای آموزشی جمع آوری میکند. آموزش خود را طراحی میکند.بر اساس آموزش  اطلاعات را تفسیر می کند

ج – آموزش خود را طراحی میکند. اطلاعات را تفسیر می کند. اطلاعاتی از او در ارتباط با هدفهای آموزشی جمع آوری می کند سپس در مورد اینکه به دانش آموز چگونه کمک کند تصمیم گیر می کند

د – اطلاعاتی از او در ارتباط با هدفهای آموزشی جمع آوری میکند. اطلاعات را تفسیر میکند براساس تفسیر اطلاعات، سپس در مورد اینکه به دانش آموز چگونه کمک کند تصمیم گیر می کند

 

هدف از ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه ارزشیابی برای یادگیری چیست؟

الف – برانگیزاننده، توانمند ساز، دانش آموز محور ، یک سویه، نشاط انگیز، اخلاقی و مؤید ارزشهای اخلاقی

ب – برانگیزاننده، توانمند ساز، مشارکت جویانه، نشاط انگیز، اخلاقی و مؤید ارزشهای اخلاقی ☑️

ج – برانگیزاننده، توانمند ساز، معلم محور، نشاط انگیز، اخلاقی و مؤید ارزشهای اخلاقی

د – برانگیزاننده، توانمند ساز، معلم محور، یک سویه ، نشاط انگیز، اخلاقی و مؤید ارزشهای اخلاقی

 

تعریف  صحیح ارزشیابی؟

الف – ارزشیابی جریانی بریده و جامانده از جریان یاددهی- یادگیری نیست، بلکه فرآیندی است که به وسیله آن یادگیری دانش آموزان بهبود مییابد ☑️

ب – ارزشیابی جریانی بریده و جامانده از جریان یاددهی- یادگیری است، که فرآیندی است که به وسیله آن یادگیری دانش آموزان بهبود مییابد 

ج – ارزشیابی یک فر ایند فعال است و در طول آن ، فراگیر با استفاده از روان بنه های موجود، اطلاعات را تغییر میدهد وبراساس معنایی که به آنها می بخشد، از خود کنش و واکنش مناسب نشان میدهد

د – ارزشیابی فرایندی که در آن ارگانیزم براساس دانش و تجربه ی قبلی و نیز تفسیرهای شخصی ازموقعیت، مفاهیم و ایدههای جدید بررسی می کند

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات ارزشیابی کیفی توصیفی با جواب (مقدماتی و تکمیلی) ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *