سوالات اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت مهدی محمودی، فرج الهی و قنبری ۱۴۰۳

۱۳,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

چند مورد از سوالات اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت مهدی محمودی (پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید):

محقق طوسی در کتاب اخلاق ناصری در تعریف خود از اخلاق بر کدام جنبه تاکید کرده است؟
الف) اجتماعی و عملی
ب) اجتماعی و علمی
ج) شناختی و علمی
د) شناختی و عملی

جواب: گزینه ج. ص ۴کتاب 

 

کمال در معنای فلسفی به چه معناست؟
الف) شدت یافتن وجود
ب) در ترقّی عقلانی است که از راه علم و فلسفه حاصل میشود
ج) همان چیزی است که شیء بالفعل حاصل است
د) برهانی برای جوهری تنفس است

جواب: گزینه الف. کمال در معنای فلسفی به معنای شدت یافتن وجود است. ص ۴کتاب 

 

اولین بیانیه حقوق بشر کدام گزینه می باشد؟
الف) منشور ملل متحد
ب) منشور آتلانتیک
ج) منشور جهانی حقوق بشر
د) منشورِ کوروش کبیر

جواب: گزینه د. ص ۷ کتاب 

 

کدام نظریه مدافع این عقیده استتت که کودکان ارزشتتهای اخلاقی خود را از منعلمان و والدین کستتب می کنند؟
الف) مکتب یادگیری
ب) مکتب رشدی – شناختی
ج) مکتب روانکاوی
د) مکتب اجتماعی – شناختی

جواب: گزینه الف. مکتب یادگیری. ص ۹ کتاب 

 

شاخص اخلاق در مکتب رشدی – شناختی چیشت؟
الف) توانایی انجام قضاوت اخلاقی
ب) تابع فرایندهای یادگیری
ج) مکانیسم تشویق و تنبیه
د) قرار دادن در موقعیت های وسوسه انگیر

جواب: گزینه الف. ص ۹ کتاب 

 

افلاطون مهمترین عنصر در شکل گیری حکومت فاضله را در چه می‌داند؟
الف) دانایی
ب) دادگری
ج) دلیری
د) خویشتن داری
 

جواب: گزینه الف. حکمت و دانایی. ص ۱۴ کتاب 

 

فارابی معتقد است که هدف اساسی تعلیم و تربیت ……….. انسان است.
الف) تربیت اجتماعی
ب) تربیت اخلاقی
ج) تحصیل علم و هنر
د) تحصیل سعادت
 

جواب: گزینه د. تحصیل سعادت انسان. ص ۱۸ کتاب 

 

ارزشهای اخلاقی برای اینکه مؤثر واقع شوند و اعمال ما را هدایت کنند باید ………………………………….. 
الف) بستری برای رشد فرهنگ ایجاد کنند
ب) به قواعدی مشخص و با جزئیات درآیند
ج) مورد توجه همگان قرار گیرند
د) باید به درستی قضاوت شوند

جواب: گزینه ب. ارزشهای اخلاقی برای اینکه مؤثر واقع شوند و اعمال ما را هدایت کنند باید اغلب به قواعدی مشخص و با جزئیات درآیند. در این صورت آنها شکل قوانین و قواعد یا آیین دادرسی به خود می گیرند. ص ۳۴ کتاب

 

……………………… وظیفه انستان را تحصیل لذت و گریز از رن دانسته و افعالی را که در این راستا صورت می گیرد دارای ارزش اخلاقی می‌دانند.
الف) عاطفه گرایان
ب) لذت گرایان
ج) وجدان گرایان
د) نتیجه گرایان
 

جواب: گزینه ب. لذت گرایان. ص ۳۹ کتاب

 

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

 

در نظام اخلاقی اسلام ارزشمندی عمل منوط به چه چیزی است؟
الف) خوبی خود عمل
ب) خوبی انگیزه ای که منشا صدور آن عمل شده است
ج) اخلاق مدار بودن عمل
د) الف و ب صحیح است

جواب: گزینه د. ص ۴۴ کتاب 

 

مهمترین عامل درونی که در اراده انستان برای اهتمام ورزیدن به ارزشتهای اخلاقی و دینی مؤثر است کدام است؟
الف) عدم پیروی از امیال و خواهشهای نفسانی
ب) برخورداری از نفس لوامه
ج) توجه به انسانیت و سعادت بشری
د) کمال گرایی
جواب: گزینه الف. ص ۴۵ کتاب 

 

پرورش صحیح عقل و عاطفه که پایه اساسی سعادت انسان است باید ………. شروع شود.
الف) از بزرگسالی
ب) از کودکی
ج) از نوجوانی
د) از جوانی

جواب: گزینه ب. ص ۴۹ کتاب

 

در راستای تببین ارزشهای اخلاقی عوامل متعددی تاثیرگذار می باشند. کدام عامل نیست؟
الف) آموزش صحیح مستقیم
ب) استفاده از ابزار و گفتار مثبت
ج) عدم مشارکت اولیا در تعلیم ارزشها
د) استفاده از پیام های اخلاقی

جواب: گزینه ج. مشارکت اولیا در تعلیم ارزشها از عوامل تاثیر گذار می باشد. ص ۵۵ کتاب

 

به شغلی که نیازمند دانش تخصصی بدست آمده از یک دوره آموزشی بلندمدت و دانشگاهی است را گویند؟
الف) کارگری
ب) کارمندی
ج) حرفه
د) حرفه ای
 

جواب: گزینه ج. در فرهنگ لغت وبستر، به شغلی که نیازمند دانش تخصصی بدست آمده از یک دوره آموزشی بلندمدت و دانشگاهی است را حرفه گویند. ص ۶۴ کتاب. 

 

از دیدگاه اکاچتر یک فرد حرفه ای ………………………………………. 
الف) فردی است که بتواند مستقل فکر کند
ب) در ارتباط با دیگران انتقادپذیر باشد
ج) تصمیم گیری ها و قضاوت هایش براساس آموزش هایی که دیده و تجاربش باشد
د) گزینه الف و ج صحیح است
 

جواب: گزینه د. ص ۶۵ کتاب 

 

نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

کدام معیار بعنوان مشخصه یک شغل حرفه ای نمی باشد؟
الف) کار براساس دانش تئوریکی و محرمانه انجام می شود
ب) کسب دانش کارکردی به آموزش و اجتماعی شدن کوتاه مدت نیاز دارد
ج) شاغلین با تفکر خدمت به همنوع نه کسب سود مادی اقتصادی برانگیخته می شوند
د) گروه همکار به خوبی سازماندهی شده و قدرت اعمال آئین نامه اخلاقی کار را دارند
 

جواب: گزینه ب. این گزینه به این صورت صحیح می باشد: کسب دانش کارکردی به آموزش و اجتماعی شدن طولانی مدت نیاز دارد. ص ۶۶ کتاب 

 

فرامرز قراملکی پن مولفه برای حرفه ارائه کرده است. کدام گزینه نیست؟
الف) اشتغال
ب) فروتنی و بردباری در کار
ج) اختیار در کار و اشتغال
د) روزی بدست آوردن از طریق اشتغال
 

جواب: گزینه ب. ص ۶۹ کتاب 

 

کدام گزینه صحیح است؟
الف) حرفه با کار و اشتغال یکی نیست
ب) حرفه یک کار اجباری است

ج) به لحاظ منطقی رابطه کار و حرفه، عام و خاص نیست
د) ابعاد حرفه گرایی به سه دسته ساختاری، نگرشی و پلکانی تقسیم می شود
 

جواب: گزینه الف. گزینه های دیگر به این صورت صحیح می باشند: حرفه یک کار اجباری است – به لحاظ منطقی رابطه کار و حرفه، عام و خاص است – ابعاد حرفه گرایی به دو دسته ساختاری و نگرشی تقسیم می شود. ص ۶۹و ۷۱ کتاب 

 

از دیدگاه ولمر و میلز ویژگی های ساختاری حرفه در چهار مرحله حرفه ای شدن شکل می گیرد. کدام گزینه نیست؟
الف) ایجاد یک شغل پاره وقت
ب) ایجاد نظام آموزش و کارورزی
ج) تشکیل انجمن های حرفه ای
د) تدوین ائین نامه های اخلاقی
 

جواب: گزینه الف. ص ۷۱ کتاب 

 

از دیدگاه گرین وود ۵ویژگی اصلی براساس ابعاد ساختاری برای کار حرفه ای وجود دارد. کدام گزینه نمی باشد؟
الف) دارای اصول و ضوابط اخلاق باشد
ب) از اقتدار یا مرجعیت در برابر مشتریان خدمات حرفه ای برخوردار باشد
ج) یک نظریه سیستماتیک تحقیق پذیر داشته باشد
د) کار کردن در شغل مربوط نیازمند اجاره نامه رسمی یا غیررسمی نباشد
 

جواب: گزینه د. از دیدگاه گرین وود ۵ ویژگی اصلی براساس ابعاد ساختاری برای کار حرفه ای وجود دارد:
دارای اصول و ضوابط اخلاق باشد
از اقتدار یا مرجعیت در برابر مشتریان خدمات حرفه ای برخوردار باشد
یک نظریه سیستماتیک تحقیق پذیر داشته باشد
کار کردن در شغل مربوط نیازمند اجاره نامه رسمی یا غیررسمی باشد
از هنجارهای فرهنگ حرفه ای، مانند زبان و نمادهای ویژه و مشترک در میان اعضای حرفه برخوردار باشد.
ص ۷۱ کتاب
 

 

اخلاق حرفه ای عبارتست از ………………………………….
الف) از مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند
ب) یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه کرد
ج) شاخه ای از دانش اخلاق که به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد
د) همه موارد
 

جواب: گزینه د. ص ۷۷ کتاب 

 

کدامیک از موارد ذیل از ویژگی های افراد با اخلاق حرفه ای از نظر کادوزیر نیست؟
الف) مسئولیت پذیری
ب) وفاداری
ج) احترام به دیگران
د) کم‌کار و به موقعیت فعلی خود راضی است

جواب: گزینه د. ص ۸۴ و ۸۵ کتاب 

 

 از فوائد اخلاق حرفه ای در سازمان کدام نیست؟
الف) ایجاد نقش های سازمانی برای مدیریت اخلاق
ب) تدوین برنامه برای ارزیابی جاری نیازمندهای اخلاقی
ج) هماهنگی رفتارهای انسانی با ارزشهای عملیاتی
د) وارد شدن دستورالعمل های اخلاقی در تصمیم گیری ها
 

جواب: گزینه ج. ص ۸۷ کتاب 

 

آموزش و پرورش از دیدگاه ……….. مجموعه ای از اعمالی است که بوسیله خانواده یا دولت برای ایجاد فضایل اخلاقی و مدنی در افراد صورت می گیرد.
الف) بوعلی سینا ب) کانت ج) ارسطو د) فارابی
 

جواب: گزینه ج. رجوع شود به ص ۹۵ کتاب

 

اثربخشی در یک پدیده آموزشی، به آن میزانی اشاره دارد که …………………………… 
الف) به ارتقای اخلاق منجر شود
ب) وسایل و فرایندهای آموزشی که باعث دستیابی به هدف ها یا نتای آموزشی شوند
ج) وسایل و فرایندهای آموزشی که منجر به ارتقای سطح اخلاقی شوند
د) الف و ب صحیح است
 

جواب:  گزینه ب. اثربخشی در یک پدیده آموزشی، به آن میزانی اشاره دارد که وسایل و فرایندهای آموزشی که باعث دستیابی به هدف ها یا نتای آموزشی شوند. رجوع شود به ص ۹۷کتاب

 

سه گروه اصلی هدف در آوپ کدام اند؟
الف) جامعه
مدیران و سیاستگذاران – معلمان
ب) جامعه
معلمان دانش آموزان
ج) اولیا
معلمان دانش آموزان
د) مدیران و سیاستگذاران
معلمان دانش آموزان 

جواب:  گزینه د. رجوع شود به ص ۹۹کتاب

 

معلم حرفه ای همواره رفتارش را بر کدام اساس تنظیم می کند؟
الف) مشاهده و درک موقعیت و واکنش های یادگیرندگان تنظیم می کند
ب) منش و شخصیت درونی خود تنظیم می کند
ج) تقاضای جامعه تنظیم می کند
د) تقاضای دانش آموزان و اولیا تنظیم می کند
 

جواب:  گزینه الف. معلم حرفه ای همواره رفتارش را براساس مشاهده و درک موقعیت و واکنش های یادگیرندگان تنظیم می کند. رجوع شود به ص ۱۰۲کتاب

 

از اصول اخلاق حرفه ای مربوط به شغل معلمی می باشد؟
الف) تسلط ناکافی به اصول آموزش
ب) ارتباط عاطفی دوطرفه با دانش آموزان
ج) اطلاع رسانی گسترده نمرات دانش آموزان
د) تسلط بر محتو
 

جواب:  گزینه د. رجوع شود به ص ۱۰۳ کتاب

 

براساس اصل تقدم اخلاق ………………………………… 
الف) منشا رفتارهای درون شخصی، محیط بیرونی و جامعه است
ب) رفتار درون شخصی با رفتار برون شخصی رابطه ندارد
ج) رفتار ارتباطی برون شخصی سبب تعیین الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی می شود
د) رفتار ارتباطی درون شخصی سبب تعیین الگوی رفتار ارتباطی برون شخصی می شود
 

جواب:  گزینه د. رجوع شود به ص ۱۰۵کتاب

 

 مراد از تحویلی نگری چیشت؟
الف) منشا رفتارهای درون شخصی، محیط بیرونی و جامعه است
ب) برجسته کردن بعدی از پدیده کثیرالاضلاع و ندیدن ابعاد دیگر و حصر توجه به جز به‌جای کل است
ج) تباهی و اخلاق گریزی عالم
د) وسایل و فرایندهای آموزشی که باعث دستیابی به هدف ها یا نتای آموزشی شوند
 

جواب:  گزینه ب. مراد از تحویلی نگری، برجسته کردن بعدی از پدیده کثیرالاضلاع و ندیدن ابعاد دیگر و حصر توجه به جز به‌جای کل است. رجوع شود به ص ۱۰۶ کتاب

 

 از صورتهای مختلف تحویلی نگری در اخلاق سازمانی نمی باشد؟
الف) تحویل اخلاق به الزام های قانونی
ب) تحویل اخلاق آموزش و پرورش به آموزش و پرورشی ها
ج) تحویل اخلاق حرفه ای به ناهنجاری های وابسته گروه
د) تحویل اخلاق حرفه ای به پاسخگویی
 

جواب:  گزینه ج. رجوع شود به ص ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب

 

از روش های مختلف آموزش اخلاق حرفه ای نمی باشد؟
الف) آموزش بین رشته ای توسط اساتید اخلاق علوم بالینی
ب) استفاده از الگوهای اخلاقی و آموزش الگومحوری
ج) یادگیری غیرفعال و یادگیری مبتنی بر حل مشکل
د) پرورش تفکر انتقادی

جواب: گزینه ج. رجوع شود به ص ۱۰۹کتاب

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت مهدی محمودی، فرج الهی و قنبری ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *