دانلود رایگان پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان جو سازمانی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر

دانلود رایگان پرسشنامه جو سازمانی نژاد ایرانی و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

دانلود رایگان پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

دانلود رایگان پرسشنامه جو سازمانی اشنایدر (۲۰۰۵)

________________________________________

قسمتی از پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ:

هدف: بررسی ابعاد جو سازمانی (وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ اﻫﺪاف، وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﻧﻘﺶ، رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداش، رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی روﻳﻪﻫﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت)

نحوه تکمیل: سازمانی که به عنوان عضو آن هستید و یا به نوعی با آن در ارتباط هستید را در نظر بگیرید.

این سازمان می تواند یک شرکت دولتی یا خصوصی، مسجد، مدرسه، انجمن و غیره باشد. در ابتدا شرح مختصری از سازمان مورد تحقیق در چند سطر بنویسید و سپس نقش و وضعیت خود را در این سازمان تشریح نمایید.

سوالات:
الف) وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ اﻫﺪاف
۱ اهداف سازمان برای من روشن و واضح هستند
۲ من به میزان زیادی بر روی اهداف سازمان تاثیر می گذارم و همان گونه که مورد دل خواه من است آن را هدایت می کنم
۳ اهداف سازمان آیینه تمام نمای آرزوهای من درباره سازمان است
۴ اعضای سازمان همگی در جهت اهداف مشابه کار می کنند
ب) وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﻧﻘﺶ
۵ نقش ویژه ای که در سازمان به عهده من است، برایم روشن و واضح است
۶ نقش من در سازمان برای دیگران روشن و واضح است
۷ نقش های دیگران در سازمان برای من روشن است
۸ من با آیفا نقش خود در سازمان ارضا می شوم
ج) رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداش
۹ پاداش هایی که دریافت می کنم، انعکاسی از کمک های من به سازمان است
۱۰ محرک های موجود در من که به صورت انگیزشی عمل می کنند اثر بخشی مرا در کمک و یاری به سازمان بیشتر می کند
۱۱ اعضای سازمان به فراخور کمکی که به سازمان می کنند پاداش متناسب به آن را دریافت می دارند
۱۲ از نظر شخص من عضو این سازمان بودن برایم رضایت بخش است
د) رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی روﻳﻪﻫﺎ
۱۳ تصمیمات در یک حالت موثر اخذ می گردند
۱۴ عدم توافق در سازمان به شیوه ای کارآمد حل می شود
۱۵ هنگامی که موضوعات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد به همه افراد سازمان شانس ارائه دیدگاه هایشان داده می شود
۱۶ به طور کلی من با روش فعلی انجام کار ها موافق هستم
ه) اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
۱۷ من از موضوعات و مباحث مرتبط با شغل خود مطلع هستم
۱۸ من توانایی انتقال اطلاعات کافی به دیگران را دارم
۱۹ افراد سازمان آن چه که آن ها واقعا در باره موضوعات و جزئیات احساس می کنند به افراد دیگر منتقل می نمایند
۲۰ من در مورد عمل کردم بازخورد کافی از دیگران دریافت می کنم

روایی و پایایی

در پژوهش درگاهی و همکاران (1391) رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات 13 ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﺌﻮاﻻت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪ.

ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺴﺠﺎم داﺧﻠﻲ آزﻣﻮن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن اﺻﻠﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺪاد 50 ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺟﺰو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن ـ ﺑﺎزآزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 91/0 و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ اﻫﺪاف، وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﻧﻘﺶ، رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداش، ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روﻳﻪﻫﺎ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑر 72/0، 76/0، 73/0، 81/0 و 56/0 به دست آمد.

منابع:

 درﮔﺎﻫﻲ، حسین، ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي، ﺷﻬﺎم، ﮔﻠﺴﺎ، ﻣﻮﻻﻳﻲ زاده، اﻛﺮم، (1391)، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ (15)؛ 50.

– Sussmaan L and Deep S. The communicaton experience in human relatons. 2nd ed. Cincinnati Ohio: South – Western Publishing Co; 1989: 214‐216

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *