دانلود رایگان ۱۱ پرسشنامه توانمند سازی (پکیج کامل)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

فهرست مطالب

معرفی پرسشنامه های رایگان توانمند سازی : {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر و میشرا

۲- دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس (۱۹۹۰)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

۴- دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی کارکنان راسل و همکاران (۲۰۰۳)

۵- دانلود رایگان مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی سازمانی (مقیمی – ۱۳۹۰)

۷- دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

۸- دانلود رایگان پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی

۹- دانلود رایگان پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

۱۰- دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی اسپریتز

۱۱- دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

 

____________________________________

 

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر و میشرا

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان اسپریتزر و میشرا:

 

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان دارای ۲۱ سوال بوده که توسط اسپریتزر و میشرا در سال ۱۹۹۲ طراحی  و میشرا طراحی و ساخته شده است و دارای ۵ مولفه ای ( خود اثر بخشی، خود اختیاری، پذیرش شخصی نتایج، معنی دار بودن شغل و اعتماد ) می باشد و هدف از این پرسشنامه توانمند سازی اعطای اختیار تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کرائی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ احساس می کنم که از قابلیت و تبحر لازم برای انجام موفقیت آمیز امور بهره مند هستم.
۲ احساس برتری شخصی در انجام کارها را نسبت به بقیه همکاران خود داریم .
۳ معتقدم که می توانم راهی برای رویا رویی با چالش های جدید ارائه دهم.
۴ احساس می کنم که ظرفیت کافی برای به کار بستن تلاش لازم در انجام امور را دارم.
۵ قابلیت برخورداری از حق انتخاب در انجام کارهای خود را داریم.
عکس پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان
۱۵ به نتیجه بخش بودن تلاشها و اقدامات خود اعتقاد کامل دارم .
۱۶ در درگیری و اشتغال خویش از نوعی احساس اهمیت شخصی برخوردار هستم ..
۱۷ فعالیت هایی که بدان مشغول هستم نوعی احساس هدفمندی و هیجان  درون من ایجاد می کند .
۱۸ اطمینان دارم که در محیط کار با من یکسان و منصفانه رفتار می شود.
۱۹ به اعتقاد من صاحبان قدرت در سازمان از قدرت خود برای آسیب رساندن به من استفاده نمی کنند .  
۲۰ در فعالیت های تیمی درجه بالاتری از همکاری و خطر پذیری را از خود نشان می دهم . 
۲۱ نسبت به اعضای تیم یا گروهی که در آن فعالیت می کنم  اعتماد دارم.
__________________________________

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس (۱۹۹۰):

 

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی روانشناخی دارای ۱۶ سوال بوده که توسط توماس و ولتهوس در سال ۱۹۹۰ طراحی ساخته شده است و دارای ۴ بعد ( احساس معنی دار بودن، احساس موثر بودن، احساس خود مختاری و احساس شایستگی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ من قادرم مطابق میل خود عمل کنم.
۲ من برای تصمیم گیری در مورد آنچه انجام می دهم، آزادم.
۳ من باور دارم که توانایی انجام دادن کارها را دارم.
۴ من باور دارم که بسیار تأثیر گذار و موثر هستم.
۵ من باور دارم که در حال توانمند کردن اعضای سازمانم هستم.
۶ من در زمینه کاری خود اطلاعات پایه ای قوی دارم.
۷ من باور دارم که کار کردن، فرصتی برای رشد خودم است.
عکس پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس
۱۵ من از مهارتی که آموخته ام نتوانسته ام استفاده ای بنمایم.
۱۶ احساس می کنم مهارتهائی که آموخته ام، برای موفقیت در کارم لازم است

منابع:

 

Gangne, M. and Desi,E.L.(2005) self- determination theory and work motivation, Journal of Organization Behavior, 26(4) , 331-362.

 

 

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

قسمتی از پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار:

 

پرسشنامه­ای که پیش­رو دارید جهت انجام کار تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» طراحی گردیده است

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ حمایت مالی و افزایش مستمری به زنان سرپرست خانوار
۲ حمایت از زنان کارآفرین و حمایت از کارافرینی
۳ تقریت روحیه کارآفرینی در بین زنان سرپرست خانوار
۴ افزایش سطح تحصیلات زنان
پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 1
۱۰ ارائه بیمه درمانی به زنان سرپرست خانوار
۱۱ تشویق روحیه اتکاء به خود و امید در بین زنان سرپرست خانوار
۱۲ افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق مادی و معنوی خود در خانواده و جامعه

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان راسل

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان راسل و همکاران (۲۰۰۳) :

 

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان دارای ۲۰ سوال می باشد که توسط راسل و همکارانش در سال ۲۰۰۳ طراحی و ساخته شده است و دارای ۲ مولفه ای روانشناختی و ساختاری می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان اطلاعات لازم را در زمینه اهداف و خواسته های آینده سازمان ارائه می دهد. 
۲ سازمان اطلاعات لازم را در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان به کارکنان ارائه می دهد.
۳ در زمینه تغییر سیاست های سازمان حق اظهار نظر دارم 
۴ سازمان، ریسک پذیر بودن من  را مورد حمایت قرار می‌دهد
۵ سازمان، اطلاعات مربوط به ساختار پاداش شرکت را منتشر می‌کند. 
عکس پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان راسل
۱۵ در مورد رویه های فعالیت  ها و خدمات آتش نشانی حق اظهار نظر دارم
۱۶ در مورد برنامه‌های بازنشستگی ، حق اظهار نظر دارم
۱۷ در مورد استخدام کارکنان جدید حق اظهار نظر دارم
۱۸ در مورد تعیین میزان حقوق خودم، حق اظهار نظر دارم
۱۹ در مورد تعیین استانداردهای فعالیت خودم، حق اظهار دارم
۲۰ در مورد تعیین مسؤلیت های شغلی خودم، حق اظهار نظر دارم 

مقیاس توانمندسازی خانواده کورن

قسمتی از مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES):

 

پرسشنامه مقیاس توامندی سازی خانواده دارای ۳۴ سوال یوده که توسط کورن و همکارانش در سال ۱۹۹۲ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی توانمندی والیدنی که فرزندان مبتلا به ناتوانی های حسی دارن مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ۳ مولفه ای ( اجتماعی سیاسی، سیستم های خدماتی و خانوداه) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ احساس می کنم حق دارم، کلیه خدماتی که فرزندم دریافت می کند را تایید کنم.
۲ هنگامیکه مشکلاتی در رابطه با فرزندم بروز می کند، به خوبی آنها را اداره می کنم.
۳ احساس می کنم می توانم در بهبود بخشیدن به خدمات ارائه شده به کودکان در جامعه ام نقشی داشته باشم.
۴ به توانایی ام برای کمک به فرزندم جهت رشد و پیشرفت او اعتماد دارم.
۵ می دانم در مواقعی که فرزندم خدمات ضعیفی را دریافت می کند باید چه گام هایی را بردارم.
۶ از این که متخصصین نظراتم را در مورد خدمات مورد نیاز فرزندم درک می کنند، اطمینان خاطر پیدا می کنم.
۷ در مواقعی که کودکم دچار مشکل می شود می دانم چه باید انجام دهم.
۸ هنگامیکه لایحه های مهمی در مورد کودکان به تصویب می رسد، سعی می کنم آنها را به خوبی فهمیده و در مورد کودکم استفاده کنم.
۹ احساس می کنم زندگی خانوادگی ام تحت کنترل است.
۱۰ می دانم که نظام ارائه خدمات به کودکان چگونه سازمان دهی می شود.
عکس پرسشنامه مقیاس توانمندسازی خانواده کورن
۳۰ در مورد نظام خدماتی که کودکم در آن مشارکت دارد، اطلاع و درک خوبی دارم.
۳۱ در هنگام رویارویی با یک مشکل در رابطه با فرزندم تصمیم می گیرم که چه کاری را انجام دهم و سپس آن را انجام می دهم.
۳۲ متخصصین باید از من بپرسند که چه خدماتی را برای فرزندم می خواهم.
۳۳ درک خوبی از اختلال کودکم دارم.
۳۴ احساس می کنم والد خوبی هستم.
منابع:

Koren, P. E., DeChillo, n., and Friesen, B. J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire, Rehabilitation Psychology, 37, 305-321

پرسشنامه  توانمند سازی سازمانی مقیمی

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی سازمانی (مقیمی – ۱۳۹۰):

 

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی سازمانی دارای ۲۳ سوال بوده که توسط مقیمی در سال ۱۳۹۰ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسنامه افزایش کارایی کارکنان و ایفای نقش مفید در سازمان می باشد و دارای ۳ مولفه ای ( تسهیم اطالاعات، کنترل تصمیمات سازمان و چارچوب ساختاری پویا ) می باشد

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ رفتار (تفکر بیرون جعبه)، مورد حمایت و قدردانی قرار می‌گیرد. 
۲ اطلاعات در زمینه اهداف و خواسته های آینده سازمان ارائه می‌شود. 
۳ اطلاعات در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان به کارکنان ارائه می‌شود. 
۴ کارکنان در زمینه تغییر سیاست های سازمان حق اظهار نظر دارند. 
۵ سازمان، ریسک پذیر بودن کارکنان را مورد حمایت قرار می‌دهد
عکس پرسشنامه استاندارد توانمند سازی سازمانی (مقیمی )
۲۰ کارکنان از دانش کافی در زمینه برنامه‌های توسعه حرفه ای ارائه شده توسط شرکت، برخوردارند. 
۲۱ بازخور به کارکنان در زمینه چگونگی عملکردشان اطلاعات ارائه می‌شود. 
۲۲ کارکنان چگونگی انتقال اطلاعات در کل سازمان را درک می‌کنند. 
۲۳ کارکنان، حق اظهار نظر در مورد رویه های تولید دارند. 

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی شورت و راینهارت

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی شورت و راینهارت (۱۹۹۵):

 

پرسشنامه استاندارد توانمندی سازی دارای ۳۸ سوال بوده که توسط شورت و راینهارت در سال ۱۹۹۵ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه توانمند سازی اعطای اختیار تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارائی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان می باشد و دارای ۶ مولفه ای ( احترام، رشد حرفه ای، خودکارآمدی، تاثیر گذاری، تصمیم گیری و خود مختاری ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ باور دارم که احترام به دست می آورم .
۲ باور دارم که بسیار مؤثر هستم .
۳ همکارانم به من احترام می گذارند .
۴ از حمایت همکارانم برخوردارم .
۵ در حوزه هایی که در آن فعالیت می کنم از نظر دانش پایه ای قوی هستم .
۶ باور دارم که در انجام کارها توانمند هستم .
۷ دریک محیط حرفه ای عمل می کنم .
۸ دیگران با من به عنوان یک فرد حرفه ای رفتار می کنند .
۹ فرصت برای رشد حرفه ای دارم .
۱۰ در دانشگاهی کار می کنم که در آن دانشجویان در اولویت هستند.
عکس پرسشنامه استاندارد توانمند سازی شورت و راینهارت
۳۰ می توانم برنامه ریزی ام را خودم تعیین کنم .
۳۱ مدیران ، اساتید دیگر و کارکنان دانشگاه خواستار رایزنی با من هستند.
۳۲ می توانم برنامه ریزی ام را خودم طرح ریزی کنم .
۳۳ دیگران از من می خواهند که با آنها رایزنی کنم .
۳۴ فرصت آموختن اندیشه های ابتکاری به اساتید را دارم .
۳۵ بر روی برنامه ریزی های روزانه کنترل دارم .
۳۶ قادر هستم آنچه را که انتخاب می کنم ، انجام دهم .
۳۷ در گرفتن تصمیماتی در مورد اینکه چه چیزی برای   دانشجویان تدریس شود آزاد هستم .
۳۸ درباره برنامه تحصیلی تصمیم گیری می کنم .

پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی

قسمتی از پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی :

 

قسمتی از سوالات :

 

۱ در واحد سازمانی شما تا چه حدی مدیران حاضرند مسولیت تصمیم گیری را به شما واگذار کنند؟
۲ سرانه کامپیوتر به ازای هر نفر در واحد سازمانی شما چگونه است
۳ تا چه اندازه هایی شبکه های کامپیوتری در واحدهای مختلف سازمان شما فراگیر شده است
۴ تا چه حدی شبکه های کامپیوتری فراگیر در واحدهای سازمانی در سه سال اخیر مورد استفاده عملی قرار گرفته است
۵ میزان استفاده از صفحه های گسترده مانند :word.execl.accessو نظایر این در سازمان شما چگونه است
۶ میزان استفاده از نرم افزارهای کاربردی مانند:سیستم شبیه سازی، بانک اطلاعات هوشمند، و نظایر ان در سازمان شما در سه سال اخیر چگونه است
۷ میزان استفاده از شبکه های داخلی یا اینترنت (تبادل الکترونیکی داده ها اطلاعات مختلف میان سازمان)در سه سال اخیر چگونه بوده است
۸ تا چه اندازه سازمان شما برای ارایه خدمات به کارکنان، استادان و دانشجویان، سیستم های مکانیزه و امکانات الکترونیکی، کامپیوتری و اینترنتی مستقر نموده است
۹ میزان استفاده از سیستم های عملیاتی مکانیزه (نظیر سیستم های مکانیزه پردازش حقوق و دستمزد، حسابات، معاملات کارهای اداری و نظایر انها) در چند سال اخیر چگونه بوده است
۱۰ میزان ارتباط الکترونیکی کارکنان، استادان و دانشجویان با سازمان در چند سال اخیر چگونه بوده است
عکس پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی
۳۵ در واحد سازمانی شما تا چه اندازه سعی می شود به نیازهای مادی کارکنان توجه شود
۳۶ در واحد سازمانی شما تا چه میزان سعی می شود به نیارزهای معنوی کارکنان توجه شود
۳۷ در واحد سازمانی شما تا چه میزان واگذاری پستها بر اساس شایستگی صورت می گیرد
۳۸ در واحد سازمانی شما تا چه میزان ارتباطات پربازده و اثربخش است
۳۹ در واحد سازمانی شما تا چه میزان سهیم شدن به موقع افراد در اطلاعات سازمانی هدف برقراری ارتباطات در بین اعضای سازمان است
۴۰ در واحد سازمانی شما تا چه میزان ارتباطات روشن و صریح می باشند
۴۱ در واحد سازمانی شما تا چه میزان ارتباطات همه جانبه است

 

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

قسمتی از پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه:

 

پرسشنامه جو توانمند سازی دارای ۳۵ سوال بوده اسکات و ژافه طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی جو توانمند سازی سازمان در ابعاد مختلف می باشد و دارای ۹ بعد ( روشنی هدفها، روحیه، رفتار عادلانه، شناخت و قدردانی، کار تیمی، مشارکت، ارتباطات، محیط کار سالم و آموزش ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ وظایف و مسئولیتهای افراد به طور واضح تعیین شده اند.
۲ سیستم ها و روشهای کار بی نقص هستند.
۳ می دانیم که علت وجودی سازمان جیست.
۴ مدیران به برآوردن نیازها و انتظارات کارکنان توجه می کنند.
۵ خط مشی های سازمان با توجه به نیازهای شخصی کارکنان انعطاف پذیری کافی دارند.
۶ مدیران پاسخگوی سوالات و ابهامات کارکنان هستند.
۷ در این سازمان ارزشهای شخصی  مورد احترام هستند.
۸ کارکردن در این سازمان را دوست دارم.
۹ در این سازمان روحیه مثبت وجود دارد.
۱۰ اگر مشکل شخصی داشته باشم سازمان در رفع آن مرا کمک می کند.
عکس پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه
۳۰ از من انتظار نمی رود تکالیف سنگینی را انجام دهم.
۳۱ تغییرات سازمانی به خوبی اداره می شود.
۳۲ کاغذ بازی در این سازمان رایج نیست.
۳۳ بازخورد عملکرد خود را به طور منظم دریافت می کنم.
۳۴ از من خواسته می شود که آمار عملکرد خود را گزارش دهم.
۳۵ روش هایی مثل طوفان فکری، ترسیم جریان فرآیند کار و حل مساله به کارکنان آموزش داده می شود.
۳۶ آموزش هایی که به من داده می شود در جهت حل مشکل بیماران است.
۳۷ در این سازمان من می توانم رشد کرده و یاد بگیرم.
۳۸ در این سازمان فرصت هایی برای توسعه شغلی ام وجود دارد.

 

منابع:

 

Scott C D, Jaffe DT. Empowerment. London: Kogan Page: 1991

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه) اینجا کلیک کنید👉

 

_______________________________

 

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتز

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتز:

 

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی دارای ۱۹ سوال بوده که توسط اسپریتز طراحی و تنظیم شده است و دارای ۵ بعد ( احساس معنی دار در شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن و احساس مشارکت با دیگران ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ) از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ بواسطه هدفمندی برنامه های واحد کاری ام، کاری را که انجام می دهم برایم بسیار مهم است.
۲ برنامه های سازمان طوری طراحی شده است که احساس می کنم فعالیتهای کاری برایم معنی دار هستند.
۳ موفقیتهای حاصل از اجرای برنامه هایی که من در آن دخالت داشته ام، انجام کار را برایم با اهمیت و معنی دار نموده است.
۴ استفاده از برنامه های مشارکت کارکنان باعث شده است به قابلیت هایم برای انجام دادن موفقیت آمیز کار اطمینان پیدا کنم.
۵ برنامه های آموزش کارکنان باعث شده است که در مهارتهای مورد نیاز شغلم تسلط کافی پیدا کنم.
عکس پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتز
۱۵ در تصمیم گیری های مرتبط با وظیفه ام مشارکت می کنم.
۱۶ احساس می کنم در سازمان به نظرات افراد اهمیت داده می شود.
۱۷ از مهارتها و استعدادهای من در اجرای فعالیتها استفاده می شود.
۱۸ در این سازمان از سبک مدیریت مشارکتی استفاده می شود.
۱۹ به من فرصت و آزادی عمل داده می شود تا در خصوص شیوه انجام کارها اظهار نظر کنم.

 

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

قسمتی از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان:

 

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان دارای ۳۰ سوال می باشد و دارای ۵ متغیر پنهان ( احساس شایستگی، احساس معنی دار بودن، احساس خود مختاری، احساس موثر بودن و احساس اعتماد ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ مدیر اهداف و نقش‌های سازمان رابرای من روشن میکند.  
۲ مدیر با درگیرکردن من، ابتدادر کارهای ساده و سپس در کارهای دشوار به من کمک میکند تا بر کارم تسلط یابم. 
۳ مدیر با آگاهی و قدردانی از موفقیتهای کوچک ، به من کمک میکند تا احساس کنم در کارم تبحر دارم.  
۴ مدیر مرا از دستاوردهای مثبت و پیشرفت های اندک و تدریجی آگاه میکند. 
۵ مدیرکارکنان موفق را که میتوانند نقش یک الگو را ایفا نمایند ،تشویق می نماید.  
۶ مدیر برای رفتار نمونه ا لگوهایی را ایجاد می کند. 
۷ مدیر مرتباً باز خورد و حمایت مورد نیاز من را فراهم می کند.  
عکس پرسشنامه توانمندسازی کارکنان
۲۵ مدیر به من کمک می کند تا مهارتهای خود را بهبود بخشم.
۲۶ مدیر فرصتهای لازم را برای رشد و یادگیری برای من فراهم می کند.  
۲۷ من در بیان عقاید و علایق خود در زمینه کاری فرصت لازم را دارم. 
۲۸ مدیر مشارکت در تصمیم گیری را تشویق می کند.  
۲۹ مدیر در برنامه ریزی ها ، تعیین اهداف و روشهای انجام کار از تجارب من استفاده می کند. 
۳۰ مدیر من را به همکاری گروهی در جهت هدف مشترک وا میدارد.  

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۱۱ پرسشنامه توانمند سازی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *